Home Page

2018-2019

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni! / Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

 

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!🌟

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! 🌟

Caredigrwydd / Kindness

Caredigrwydd / Kindness

Cymry Cymraeg yr wythnos

Presenoldeb Dosbarth / Class Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarthiadau Mrs Williams Bl 2 (95.7%) a Dosbarth Miss Jones Bl.6 (97.7%) ar ennill wobr 'Presenoldeb Dosbarth'  yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd! 

Congratulations to Mrs Williams and Miss Jones' classes on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone! 

(14/12/18)

Llwyddiannau eraill / Other successess

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Sophia Morris-Price o ddosbarth Mrs Jenkins am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Sophia from Mrs Jenkins class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (30/11/18)

Krav maga🏅

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage (Yr3) am ennill tystysgrif Lefel 4 yn ‘Krav maga’.

Congratulations to Seren (Yr3) on earning Level 4 certificate from your Krav maga classes (30/11/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Isabella Hopkins o ddosbarth Mr Morgan am gyflawni Lefel 3 yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Isabella from Mr Morgan' class for achieving Level 3 in gymnastics proficiency awards. Fantastic! (30/11/18)

Rainbows!

Llongyfarchiadau i Bella Jelf (Mrs Hiley) ar ennill bathodyn yn ddiweddar gyda'i chlwb Rainbows.  Da iawn ti! / Congratulations to Bella on earning a badge for her efforts at her Rainbows club recently. Well done! (16/11/18)  

Tystysgrif/Certificate

Llongyfarchiadau i Seren Seage (dosbarth Miss Griffiths) am dderbyn tlws 'Badger y mis' gan Ambiwlans Sant Ioan. Gwych! 

Congratulations to Seren (Miss Griffiths class) for recieving a 'Badger of the month' trophy by  St Johns Ambulance. Fantastic! (16/11/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Amelie Keane (dosbarth Mrs Jenkins) am dderbyn tystysgrif yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Amelie (Mrs Jenkins class) for recieving a certificate in gymnastics. Fantastic! (16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Gwennan Gruffydd (dosbarth Mrs Williams) ar ennill ei dystysgrif nofio 400m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Gwennan Gruffydd on being awarded a swimming 400m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Isaac McAdie (dosbarth Mrs Williams) ar ennill ei dystysgrif nofio 50m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Isaac McAdie on being awarded a swimming 50m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Eli Kidd (dosbarth Mr Jones/Mrs Evans) ar ennill ei dystysgrif nofio 20m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Eli Kidd on being awarded a swimming 20m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Amelie Keane (dosbarth Mrs Jenkins) ar ennill ei dystysgrif nofio 25m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Amelie Keane on being awarded her 25m swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Megan Bendle (dosbarth Miss Griffiths) ar ennill ei dystysgrif nofio Rhif 6. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Megan Bendle on being awarded a swimming certificate, Number 6. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

16/11/18 Diwrnod Plant Mewn Angen

Llongyfarchiadau i'r holl blant a wnaeth cymryd rhan yn y 'Cystadleuaeth Cacennau Campus'. Pawb wedi ymdrechu’n galed. Dyma’r canlyniadau:- / Congratulations to all the children who took part in the 'Spotty bake off'. Everyone made a fantastic effort! Here are the results:-

Cyflwyniad/Presentation                   Ymdrech caled/Great effort

1af- Bella Jelf Jones.                         1af-Betsan Tagg

2ail- Harvey Sullivan.                         2ail-Thom Wilson

3ydd-Abbigail Jones.                          3ydd-Otto

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Grace David (dosbarth Mrs Williams) am ennill medal 6ed lle yng ngystadleaeth 'West Wales Gymspire' Gwych! 

Congratulations to Grace (Mrs Williams) for taking part on the floor and The Vault at 'West Wales Gymspire' competition recieving '6th place in both. Fantastic! (9/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish 🏊‍♀️

Llongyfarchiadau i Freddy Lancaster (dosbarth Mrs Hiley) ar ennill ei dystysgrif nofio. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Freddy Lancaster on being awarded a swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(26/10/18)t

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Isaac McAdie o ddosbarth Mrs Williams Bl 2 am dderbyn medal Aur am redeg yn ddiweddar.

Congratulations to Isaac on recieving a Gold medal for running recently (26/10/18)

Criced/Cricket

Llongyfarchiadau i Steffan Bridgens Bl 5 am ennill medal gyda'i thîm criced. Gwych! 

Congratulations to Steffan from Year 5 for earning a medal with his cricket team. Fantastic! (19/10/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Evan Gittins o ddosbarth Bl 1&2 am gyflawni Lefel 5 yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Evan from Year 1&2 class for achieving Level 5 in gymnastics. Fantastic! (19/10/18)

Camp Cerddorol / Musical Achievement🎵

Llongyfarchiadau i Darcie Cadmore-Phillips (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 Drymio yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Darcie (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 drumming exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Brownies!

Llongyfarchiadau i Seren Johns (Bl 3) ar ennill bathodynnau a medalau yn ddiweddar gyda'i chlwb Brownies.  Da iawn ti! / Congratulations to Seren on earning badge and medals for her efforts at her Brownies club recently. Well done! (5/10/18)  

Barddoniaeth🏅

Llongyfarchiadau mawr i Polly Preece (Yr 4/5) am ennill tystysgrif a thlws am ddarn o farddoniaeth. Arbennig! 

Congratulations to Polly (Yr 4/5) on earning a certificate and trophy for written poem work.  Fantastic! (5/10/18)

Camp Cerddorol / Musical Achievement 🎵

Llongyfarchiadau i Caitlyn Thomas  (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 clarinet yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Caitlyn (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 clarinet exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Amelie Keane o ddosbarth Derbyn am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Amelie from Reception class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (5/10/18)

Dawnsio/Dancing 🏆💃🏻

Llongyfarchiadau Mia Griffiths (Bl3) am ennill 2 tlws yng nghystadleuaeth dawns/ Congratulations Mia Griffiths (Yr3) on winning 2 trophies in a dance competition. (5/10/18) 

Pêl droed ⚽️

Da iawn James Evans (Derbyn) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed am ei ymdrechion trwy gydol y tymor. Da iawn!

Congratulations to James (Reception class) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club during the season. Well done!  (5/10/18)