Home Page

2018-2019

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni! / Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

 

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!🌟

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! 🌟

Caredigrwydd / Kindness

Caredigrwydd / Kindness

Cymry Cymraeg yr wythnos

Presenoldeb Dosbarth / Class Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Hiley Bl 1 (98.2%) a Dosbarth Miss John Bl.5 (100%) ar ennill y wobr 'Presenoldeb Dosbarth'  yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd! 

Congratulations to Mrs Hiley and Miss John' class on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone! 

(12/10/18)

Llwyddiannau eraill / Other successess

Camp Cerddorol / Musical Achievement🎵

Llongyfarchiadau i Darcie Cadmore-Phillips (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 Drymio yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Darcie (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 drumming exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Brownies!

Llongyfarchiadau i Seren Johns (Bl 3) ar ennill bathodynnau a medalau yn ddiweddar gyda'i chlwb Brownies.  Da iawn ti! / Congratulations to Seren on earning badge and medals for her efforts at her Brownies club recently. Well done! (5/10/18)  

Barddoniaeth🏅

Llongyfarchiadau mawr i Polly Preece (Yr 4/5) am ennill tystysgrif a thlws am ddarn o farddoniaeth. Arbennig! 

Congratulations to Polly (Yr 4/5) on earning a certificate and trophy for written poem work.  Fantastic! (5/10/18)

Camp Cerddorol / Musical Achievement 🎵

Llongyfarchiadau i Caitlin Irvine  (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 clarinet yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Caitlin (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 clarinet exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Amelie Keane o ddosbarth Derbyn am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Amelie from Reception class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (5/10/18)

Dawnsio/Dancing 🏆💃🏻

Llongyfarchiadau Mia Griffiths (Bl3) am ennill 2 tlws yng nghystadleuaeth dawns/ Congratulations Mia Griffiths (Yr3) on winning 2 trophies in a dance competition. (5/10/18) 

Pêl droed ⚽️

Da iawn James Evans (Derbyn) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed am ei ymdrechion trwy gydol y tymor. Da iawn!

Congratulations to James (Reception class) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club during the season. Well done!  (5/10/18)