Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

 Dilynwch ni ar Trydar  
Follow us on Twitter
@YGGBYMCWilliams

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Wednesday and Thursday

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

A Happy New Year to you all!

 

Tymor y Gwanwyn (i) 2018

Spring Term (i) 2018

 

Ein thema y tymor yma yw: / Our Theme this term is:

 Y Byd Mawr Crwn! 

 Big Wide World!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's theme:

Gwers Sbaeneg fel rhan o'n gwaith yn astudio Mecsico! Hola! A Spanish lesson as part of our Mexican theme!

Gwers Sbaeneg fel rhan o'n gwaith yn astudio Mecsico! Hola! A Spanish lesson as part of our Mexican theme! 1

Mecsico oedd y wlad fuddugol! Mexico had the winning vote! Off we go to Mexico!

Mecsico oedd y wlad fuddugol! Mexico had the winning vote! Off we go to Mexico! 1

Pa wlad yr hoffech chi ei hastudio? Which country would you like to study?

Mae'r thema wedi dechrau gyda chymorth stori "Aeth Mamgu i'r Farchnad." Roedd anrheg arbennig wedi ei adael i ni yn y dosbarth hefyd ac rydyn ni'n ysu am gael defnyddio ein carped hud! Cofiwch fynd ati i ddewis y wlad yr hoffech deithio iddi a dychwelyd eich pleidlais mor fuan ag sy'n bosibl!

 

The theme has begun with the help of the storybook "Aeth Mamgu i'r Farchnad" ('My Granny Went to Market.")  A lovely present was also left for us in our classroom and we can't wait to begin using our magic carpet!  Remember to choose the country that you would like to visit and return your voting slips as soon as possible!

Picture 1 Beth sydd yn y parsel? What's inside the parcel?
Picture 2 Carped Hud yw e! It's a magic carpet!
Picture 3 Paratoi'r gornel chwarae!
Picture 4 Preparing the role play corner!

 Heriau Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 18/1/18 Let's Think Challenge

Her rhyngweithiol arall i chi'r wythnos hon. Another interactive challenge this week:

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/pen-blwydd-robotiaid.html

 

 

Her Dewch i feddwl 11/1/18 Let's Think Challenge

Dewch i drio'r gweithgareddau ymestynnol ar-lein a dysgu darllen y cloc.

Why not try these challenging on-line activities and learn to tell the time.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amser.html

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

 

Gwaith Cartref Sillafu 12/1/18 Spelling Homework

________________________________________________________________

Tymor yr Hydref (ii) 2017

Autumn Term (ii) 2017

Thema'r hanner tymor: Fflam a fflach!

This half term's theme: Flames and flashes!

Nadolig Llawen!

Still image for this video

Nadolig yr Anifeiliaid

Still image for this video
Dewch i weld y goeden...

Nadolig yr Anifeiliaid

Still image for this video
Dyma'r ceirw!

Dyma ni yn ein gwisgoedd! Here we are in our costumes!

Mae'r Nadolig yn nesáu! Christmas is coming!

Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏

Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏 1
Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏 2
Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏 3
Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏 4

Mwy o arbrofi! Tybed pa ddeunyddiau sy'n dargludo trydan? More experimenting! Which materials conduct electricity?

Mwy o arbrofi! Tybed pa ddeunyddiau sy'n dargludo trydan? More experimenting! Which materials conduct electricity? 1
Mwy o arbrofi! Tybed pa ddeunyddiau sy'n dargludo trydan? More experimenting! Which materials conduct electricity? 2

Cawsom neges arbennig gan y bachgen yn y stori 'Sut i ddal seren' /We received a special message from the boy in the ' How to catch a star' story!

Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities!

Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 1
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 2
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 3
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 4
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 5
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 6
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 7
Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities! 8

Sioe 'Hud y crochan Uwd' / 'The Magic Porridge Pot'

Heriau Dewch i Feddwl 

 Let's Think Challenges 

Beth am roi cynnig ar yr heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 30/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 23/11/17 Let's Think Challenge

Her Datrys Problem 16/11/17 Let's Think Challenge

Her rhyngweithiol yr wythnos hon / An interactive challenge for you this week

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/siapau.html

 

 

Her Dewch i Feddwl 8/11/17 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 8/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Silalfu 1/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/11/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillfau 17/11/17 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Albwm y Teulu

This half term's theme: Family Album

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Diolch yn fawr i chi rieni am ein helpu i greu ein coed teulu! Thank you parents for helping us create our family trees!

Diolch i Mrs Osterland am ddod i drafod ei dyddiau ysgol gyda ni! Diddorol iawn! Thank you to Mrs Osterland for coming to discuss her school days with us! We learnt a lot about how children's lives have changed over the years!

Diolch i Mrs Osterland am ddod i drafod ei dyddiau ysgol gyda ni! Diddorol iawn! Thank you to Mrs Osterland for coming to discuss her school days with us! We learnt a lot about how children's lives have changed over the years! 1

Cyflwyno ein coed teulu! Presenting our family trees!

Yn yr Oriel...At the Art Gallery...

Still image for this video
Buom yn defnyddio ein sgiliau digidol i greu ffilmiau am y daith i Oriel y Glynn Vivian! Defnyddiom apiau 'Pic Collage' 'Green Screen' ac iMovie i greu'r ffilmiau!
We've been using our digital skills to create films about our visit to the Glynn Vivian! We used 'Piccollage, green screen and imovie apps to create the finished products!

Gweithdy portreadau yn oriel y Glynn Vivian / Portrait workshop at the Glynn Vivian Art Gallery

Diwrnod T Llew Jones Day

Yr Hydref gan Blwyddyn 2

Still image for this video

Disgrifio hen degan a datblygu ein sgiliau ffilmo a chyflwyno gan ddefnyddio ap sgrin werdd!

Describing an old toy and developing our filming and presenting skills using the green screen app!

      

Ymwelydd arbennig arall! Another special visitor!

Pan oeddwn i'n fach... When I was younger...

Still image for this video

Ymwelydd arbennig! A visit from a very special person!

Cais am luniau! A request for pictures!

Mwynhau dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr / Celebrating Owain Glyndŵr Day

Ein wythnos gyntaf ym mlwyddyn 2! Our first week in Year 2!

Heriau Dewch i Feddwl 

 Let's Think Challenges 

Beth am roi cynnig ar yr heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 26/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewchi Feddwl 19/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 5/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 28/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/9/17 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

 

Gwaith Cartref Sillafu 27/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/10/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/9/17 Spelling Homework

Adnoddau defnyddiol i chi!

Some useful resources for you!