Home Page

Oriel / Gallery 2017-2018

14/12/17

14/12/17 1
Diolch i Radio Cymru am ddod i’r ysgol heddiw i gasglu ein pleidleisiau am ein hoff gân Nadolig. Gwrandewch ar blant yr ysgol yn pleidleisio ar Radio Cymru ar 22/12/17 rhwng 12-2yp. / Thank you Radio Cymru for visiting the school today to collect our vote for our favourite Christmas song. You can listen to the children casting their vote on 22/12/17 between 12-2pm on Radio Cymru.

12/12/17

Sioe Nadolig yr Anifeiliaid gan flwyddyn 1 a 2. Perfformiad gwych! Da iawn chi blant!

🐶🐮🐄🐂🐑🐪🦌

Christmas with the Animals show, well done years 1 and 2! A fantastic performance! 

8/12/17

Da iawn i blant Bl.5 wnaeth greu a chyflwyno gwybodaeth am y digartref a gwaith Shelter Cymru yn ein gwasanaeth y bore ma. / Well done Yr.5 pupils for their work giving information about the homeless and ShelterCymru in our school assembly this morning.

Picture 1

6/12/17

Bore bendigedig yn mwynhau panto 'Culhwch ac Olwen'. Diolch yn fawr i'r CRA. 

We had a fantastic time watching the pantomime this morning. A big thank you to the PTA!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

6/12/17

6/12/17 1

1/12/17

Perfformiad arbennig gan gôr yr ysgol heno. Fantastic performance by the school choir this evening in Pantygwydr. Arbennig, bawb! A diolch am weithio mor galed. 

Picture 1

1/12/17

1/12/17 1

Y môr, Stadiwm Liberty Donald Trump !.mp4

Still image for this video

Gweithgareddau Wythnos Ysgol Iach / Activities for Healthy School Week 20-24/11/17

Diolch i Lee Trundle a Oli McBurnie o’r ‘Swans’ am helpu hyfforddi’r plant yn ystod wythnos ysgol iach.

Thank you to Lee Trundle and Oli McBurnie from the Swans for training with the children during our Healthy School week events.

21/11/17

21/11/17 1

Ein Llysgenhadon ifanc yn mwynhau dysgu sut i fod yn hyfforddwyr chwaraeon gwych yn yr LC2. Rydyn yn edrych ymlaen at eich syniadau i hyrwyddo chwaraeon yn yr ysgol.

Our young ambassadors enjoying learning how to become great sports coaches at the LC2. We are looking forward to hearing your training ideas on promoting sports in school

21/11/17

21/11/17 1
Ein Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc wedi ennill gwobr Efydd. Our Young sports Ambassadors have earned the Bronze award.

Tachwedd 2017

Tachwedd 2017 1
Diolch o galon i Mr Jones ac i blant Blwyddyn 5 a 6 am eich gwaith bendigedig yn creu murlun i addurno’r neuadd. Mae pendant wedi dod a llawer o liw i’n neuadd.  
Thank you Mr Jones and to the children in Year 5 and 6 for your wonderful work creating a vivid mural for the hall. It has certinaly added a lot of colour to our hall. 

17/11/17

17/11/17 1
17/11/17 2

Diolch i bawb am eich cyfraniadau i Blant mewn Angen. Codwyd £275.65.

Thank you to everyone who have contributed to our Children in Need event which has raised £275.65.

 

24/10/17

Diolch yn fawr i Bethan o wasanaeth tân Canolbarth a Gorllewin Cymru am ddod draw i’r ysgol i drafod diogelwch noson Tân Gwyllt gyda’r disgyblion.
Thank you Bethan from Mid and West Fire and rescue service for coming to the school to discuss the importance of safety on bonfire night.

 

Picture 1

23/10/17. Banc bwyd / Food bank

23/10/17. Banc bwyd / Food bank 1
23/10/17. Banc bwyd / Food bank 2
Diolch Mrs Morris am ddod i siarad â ni heddiw am fanc bwyd Abertawe. 

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu tinau bwyd a rhoddion hael at y Banc Bwyd.

Ar gyfer y gwasanaeth diolchgarwch eleni, yn lle gofyn am gyfraniad ariannol, penderfynon ni ofyn am dinau bwyd ar gyfer banc bwyd lleol, fel gallwch werthfawrogi, bydd hwn yn help mawr i deuluoedd yr ardal sy'n gwerthfawrogi'n fawr.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

Thank you Mrs. Morris for teaching us about Swansea's foodbank today.

Thank you so much to everyone for your kindness who have donated to our food bank collection.

For Thanksgiving / Harvest this year, we decided to collect food tins, rather than ask for a donation of money. The tins will be donated to a local food bank and as you can appreciate, this will help many local families who im sure are very thankful for your support. 

Thank you for your support.

17/10/17 Bl 1&2

Still image for this video

Diwrnod T Llew Jones 2017 Day

Still image for this video
Dyma ein barddoniaeth! Cerdd 'Dawns y Dail' oedd y symbyliad ac aethom i gyd ati i farddoni!
Here is our school poem! We read 'Dawns y Dail' by T Llew Jones before writing our own poems!

9/10/17 Am brofiad bythgofiadwy, cerdded gyda thîm Cymru ar Ddydd Llun. Congratulations on an amazing experience walking with the welsh team on Monday 9/10/17.

9/10/17 Am brofiad bythgofiadwy, cerdded gyda thîm Cymru ar Ddydd Llun. Congratulations on an amazing experience walking with the welsh team on Monday 9/10/17.   1
9/10/17 Am brofiad bythgofiadwy, cerdded gyda thîm Cymru ar Ddydd Llun. Congratulations on an amazing experience walking with the welsh team on Monday 9/10/17.   2

9/10/17 Ymweliad i Gastell Henllys.

6/10/17 Llyfrgell /Library

6/10/17 Llyfrgell /Library 1

02/10/17 Hyfforddiant beicio i Fl.6 /Cycle training Yr 6

02/10/17 Hyfforddiant beicio i Fl.6 /Cycle training Yr 6 1

29/9/17

Perfformiad hyfryd gan Gôr Bryn-y-Môr yn nathliad Mis Hanes pobl Dduon Cymru yng Nghaerdydd. Da iawn, blant, a diolch i Uzo am ein gwahodd. Well done, Bryn-y-Môr choir, for a great performance in the Black History awards in Cardiff today. Thank you, Uzo Iwobi for inviting us! 

15/09/17

15/09/17 1

14/09/17

14/09/17  1

13/09/17 Dyma ni'n mwynhau ein gwers gymnasteg cyntaf! We are loving our first gymnastics lesson!

13/09/17 Dyma ni'n mwynhau ein gwers gymnasteg cyntaf! We are loving our first gymnastics lesson! 1