Home Page

Pwyllgor Lles / Wellbeing Committee

Dyma ein Pwyllgor Lles 2016/'17 Here are the members of the Wellbeing Council 2016/'17

Dyma ein Pwyllgor Lles 2016/'17       Here are the members of the Wellbeing Council 2016/'17 1

Dyma ein cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifenydd, swyddog y wasg a trysorydd! Here is our chairman, vice chairman, secretary, press officer and treasurer!

Dyma ein cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifenydd, swyddog y wasg a trysorydd! Here is our chairman, vice chairman, secretary, press officer and treasurer!  1
Picture 1
Croeso i dudalen y pwyllgor eco!

Welcome to the Eco- committee's web page!

Ein pwyllgor eco              Our eco committee

I ddechrau'r flwyddyn addysgol newydd, rydyn yn bwriadu gwneud archwiliad o beth sydd gennym ni yn yr ysgol eisoes er mwyn codi ymwybyddiaeth ac er mwyn gwella'r amgylchedd. Rydyn ni wedi dewis aelodau newydd o'r pwyllgor eco (Lluniau i ddod!) ac wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae gennym ni llwyd o syniadau am sut i wella'r ysgol a gobeithiem drefnu sawl digwyddiad diddorol ar draws y flwyddyn nesaf.

 

To begin the new school year, we intend to complete an audit of the current school provisions that raise awareness of and improve our environment. We have chosen new members of the eco council (Pictures coming soon!) and have conducted our first meeting. We have a number of ideas on how to improve our school and hope to arrange a range of events over the next school year.