Home Page

2015-2016

Cyngor Ysgol 2015/16

 

Erbyn hyn rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a  wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae'r cyngor yn llawn syniadau brwdfrydig ar gyfer y flwyddyn newydd.

 

School Council Members 2015/16 

 

By now we have held a vote to see who will be on the school council, and have held our first  meeting. The council members are very enthusiastic and have lots of ideas for the upcoming year.  

Aelodau'r cyngor ysgol / School council members

Llysgenhadon Gwych! 

Super Ambassadors!

 

Mae gennym dau llysgenhad gwych yn yr ysgol, sef Ffion ac Aedan. Mae'r llun yma yn dangos beth yw eu swydd nhw o fewn yr ysgol....

 

 

​We have two super ambassadors in the school- Ffion and Aedan. This picture shows what their responsibilities are within the school....

Yn yr ysgol rydym yn gweithio tuag at lefel un Ysgol sy'n parchu hawliau.

Mae Cytundeb y Cenedloedd Unedig yngylch Hawliau Plant (CCUHP) yn ddogfen ryngwladol sy’n diogelu hawliau a chyfrifoldebau pawb o dan 18 oed. Nod y CCUHP yw cydnabod hawliau plant a gofalu bod heddwch, urddas, goddefgarwch, rhyddid, cydraddoldeb a chydgefnogaeth yn themâu amlwg yn eu bywydau wrth iddynt aeddfedu.

Mae’r CCUHP yn cynnwys 54 erthyl. Mae 42 ohonynt yn cynnwys hawliau ac mae 11 yn rhoi gwybodaeth am sut y dylai llywodraethau a phartneriaid gydweithio i orfodi’r cytundeb. Mae’r hawliau dan sylw yn y CCUHP yn ymwneud â phob agwedd o fywyd a theulu plant a phobl ifanc gan gynnwys hawliau dynol a ryddid, gofal teulyu, iechyd sylfaenol a lles, addysg, hamdded a bywyd diwylliannol a chamau diogelu penodol.

Mae hawliau yn eiddio i bawb. Mant yn hawliau syflaenol sy’n eiddo i bob bod dynol, waeth beth yw ein gwaith. Mae hawliau yn galluogi i ffynnu, gyrraedd ein llawn botensial ac i gyfrannu at gymdeithas. Mae hawliau yn cynnwys llawr o agweddau ar fywyd bob dydd, o’r hawl i gael bwyd, cysgod, addysg ac iechyd hyd at yr hawl i ryddid meddwl, crefyddol a hunan fynegiant.

Ein bwriad yma yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr yw darparu’r addysg gorau poibl i’r plant yn ein gofal. Er mwyn llwyddo mae’n bwysig datblygu partneriaeth gryf rhwng y plant,  yr athrawon a’r cartref gyda phob un ohonynt yn cydweithio er lles y plentyn. 

 

 

In our school we are working towards being a Level one Rights Respecting School. The Rights Respecting Schools Award (RRSA) recognises achievement in putting the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) at the heart of a school’s planning, policies, practice and ethos. A rights-respecting school not only teaches about children’s rights but also models rights and respect in all its relationships: between teachers / adults and pupils, between adults and between pupils.

Dyma Hari Hawliau - Mae e yma i'ch atgoffa chi o'ch hawliau. This is 'Hari Hawliau' (rights mascot). He is here to remind us of our rights.

TASG ARBENNING

Special Mission

Mae Ffion ac Aedan yn awyddus i gael pob plentyn yn yr ysgol (a rhieni) i lenwi'r holiadur yma fel rhan o'i tasg arbennig y tymor yma. Helpwch nhw, plis!

 

Ffion and Aedan are keen for all pupils and parents to complete this survey so that they can complete their Special Mission this term. Please help them!