Home Page

2018-2019

Y pwyllgor iach / Healthy committee

Pwysig*

Cofiwch ddod â photel o ddŵr i’r ysgol bob dydd! Gallwch ail lenwi’r botel o’r ffynnon ddŵr yn ystod y dydd.

Fel Ysgol Iach ni chaniateir unrhyw ddiodydd melys.

A reminder that all children are to bring a bottle of water ( plastic or reusable) each day in order to keep hydrated.

As a Healthy school we do not allow any sugary drinks or juices. 💪🏻

 

Dyma enghreifftiau o bosteri’r plant er mwyn arddangos o gwmpas yr ysgol.

A few examples of our posters used to display around the school.

Yfwch ddwr! / Choose water! 💧💦

Mynegi barn am ein hysgol ✏️📙 Voicing our opinions about our school ✏️📚

Gwasanaethau Arlwyaeth Sir Abertawe / Swansea Council catering Services

Ymwelwyr o'r Sir yn annog y disgyblion i fwyta'n iach.

Swansea Catering services encouraging the pupils to eat healthily!

Llysgenhadon chwaraeon ein ysgol / Our sport ambassadors

Ysgol iach ydyn ni! / We are a healthy school!

Croeso i dudalen y pwyllgor eco!

Welcome to the Eco- committee's web page!

I ddechrau'r flwyddyn addysgol newydd, rydyn yn bwriadu gwneud archwiliad o beth sydd gennym ni yn yr ysgol eisoes er mwyn codi ymwybyddiaeth ac er mwyn gwella'r amgylchedd. Rydyn ni wedi dewis aelodau newydd o'r pwyllgor eco (Lluniau i ddod!) ac wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae gennym ni llwyd o syniadau am sut i wella'r ysgol a gobeithiem drefnu sawl digwyddiad diddorol ar draws y flwyddyn nesaf.

 

To begin the new school year, we intend to complete an audit of the current school provisions that raise awareness of and improve our environment. We have chosen new members of the eco council (Pictures coming soon!) and have conducted our first meeting. We have a number of ideas on how to improve our school and hope to arrange a range of events over the next school year.

 

Ein pwyllgor eco              Our eco committee

 

 

 

 

 

Cyngor Ysgol / School council

Murlun newydd y rhodfa 2018

Mae'r cyngor ysgol wedi bod yn gweithio yn agos gyda Rhiannon- un o’r rhieni, i greu murlun newydd wrth brif fynedfa'r ysgol. Roedd llawer o waith trafod wedi digwydd cyn dechrau'r gwaith peintio ond erbyn hyn mae pawb o flwyddyn 3 a 4 wedi cael cyfle i helpu. Rwy'n siŵr wnewch chi gytuno a ni-mae'r murlun yn wych!

 

The school council have been working very closely with Rhiannon, one of our parents at the school to design a new mural by the main entrance. There was a lot of discussions at the beginning of the process but work has clearly begun by now. Everyone in year 3 and 4 has had the opportunity to paint parts of the mural. I'm sure you'll agree that it is looking brilliant!