Home Page

Blwyddyn 5 / Year 5 – Mr R Jones

Croeso i dudalen ddosbarth Blwyddyn 5! Mae'r digwyddiadau/gweithgareddau mwyaf diweddar yn ymddangos ar frig y dudalen. Mae gwaith cartref yr wythnos i'w weld ar waelod y dudalen.

 

Welcome to the Year 5 Class Page! The most recent events/activities appear at the top of the page. The week's homework appears at the bottom of the page.

 

Ydych chi yn ein dilyn ar ein cyfrif Trydar newydd?

@YGGBYMRJones

Are you following us on our new Twitter account?

 

1/7/14  Ydych chi wedi gweld arddangosfeydd ein dosbarth yn ddiweddar?

1/7/14  Have you seen our classroom wall displays recently?

 

 

1/7/14  Fel rhan o brosiect 6 wythnos gyda'r Elyrch, mae disgyblion Bl.5 yn cael hyfforddiant sgiliau pel-droed am 45 munud bob wythnos. Mae hyn yn dilyn sesiwn 45 munud arall yn y dosbarth yn gwella ei sgiliau iaith a rhifedd.

 

1/7/14 As part of a 6 week project with the Swans, the Yr.5 pupils receive a 45 minute football skills session every week. This is the reward for a 45 minute session brushing up on their literacy and numeracy skills in the class.

 

 

11/6/14  Wel am ddau ddiwrnod! Dyma benllanw gwaith disgyblion Bl.5 gyda'r artist David Merchant fel rhan o brosiect Locws a Celf yn y Ddinas. Dyma ddau o furluniau newydd ar gyfer wal flaen yr ysgol. Beth ydych chi'n feddwl ohonynt?

 

11/6/14  Well, what a two days that was! This is the result of Yr.5's work with artist David Merchant as part of the Locws and Art in the City project. These two murals will help decorate the front outside walls of the school very soon. What do you think of them?

 
 
 

 

16/5/14   Aethon ni ar daith gerdded o gwmpas y ddinas fel rhan o brosiect 'Celf yn y Ddinas 2014. Ein tywysydd oedd yr artist fideo David Merchant. Mi fydd yn dychwelyd i'r ysgol am ddau ddiwrnod y mis nesaf i helpu'r dosbarth gyda phrosiect celf arbennig.

 

16/5/14   We went on a guided tour around the city as part of the Art in the City 2014 project. Our guide was the video artist David Merchant. He will return to school for two days next month to help the class with a special art project.

 

   

 

  

 

28/4/14  FfEITHIAU RHIFEDD YR WYTHNOS

 

PWYSIG - ADOLYGWCH - Ydych chi'n cofio sut i .........

x 4, x 8, rhannu gyda 4, rhannu gyda 8, x 10, x 100, rhannu gyda 10, rhannu gyda 5, rhannu gyda 20, x 50

..... yn gyflym?

 

10/3/14  Edrychwch pwy ddaeth i'n gweld ni heddiw. Fel rhan o'n thema 'Pencampwyr', cafodd plant y dosbarth y cyfle i holi dau o arwyr yr Elyrch - Lee Trundle a Chico Flores. Dysgwyd am eu ffordd o fyw, sut maent yn hyfforddi, beth maent yn bwyta a sut maent yn edrych ar o eu cyrff. Profiad bythgofiadwy!

10/3/14 Look who visited us today. As part of our 'Champions' theme, the children had the opportunity to quiz two Swans heroes - Lee Trundle and Chico Flores. We learned about their lifestyle, their training, their healthy diet and the way they look after their bodies. What an experience!

 

 

10/3/14 Gwaith Celf yr Urdd - Dyma ambell i ddarn sydd wedi mynd i'r gystadleuaeth eleni.

10/3/14 Here are some pieces that have gone to the Urdd Arts and Crafts competition this year.

 

  

 

5/3/14  Ymweliad gan Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru. Bu'r plant yn rapio am eu henwau ac yn mwynhau yn nghwmni'r bardd egniol.

5/3/14  A visit from Aneirin Karadog, the Welsh Children's Poet. The children enjoyed rapping their names in the presence of the bard.

 

 

5/3/14  Fel rhan o Bythefnos Masnach Deg, bu'r plant yn creu coeden i ddangos y problemau ddaw o ddiffyg pris da am gnydau ac effaith positif masnach deg ar fywydau ffermwyr.

5/3/14  As part of the Fair Trade Fortnight, the children created a tree to display the problems caused by low trade prices and the positive effect of fair trading. 

 

 

23/2/14  Ymarfer Jujitsu yn y neuadd - am brofiad!

23/2/14  Jujitsu lesson in the hall - what an experience!

 

 

14/2/14  Diolch i bawb ddaeth i weld ein cyflwyniadau 'O Gwmpas y Byd' ar ddydd Mercher. Cafodd pob grwp hwyl yn rhannu eu gwaith ymchwil. I'r rheini ohonoch na lwyddodd i ddod, cymerwch olwg ar ein lluniau.

14/2/14  Thank you to everybody who came to see our 'Around the World' presentations on Wednesday. Each group enjoyed sharing their research work. For those of you who couldn't make it, take a look at these photos.

 

 

 

 

 

31/1/14  Ein thema'r hanner tymor hwn yw Y Byd Bendigedig. Bydd gwahoddiad i rieni ddod i weld ein cyflwyniadau tuag at ddiwedd yr uned.

31/1/14  Our theme this half term is Wonderful World. There will be an invite for parents to come and see our presentations towards the end of the unit.

 

20/12/13 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth ddosbarth Blwyddyn 5!

20/12/13 Merry Christmas and a Happy New Year from the Year 5 class!

 

9/12/13 Ffaith Rhifedd yr Wythnos

 

           Mae'n bosib gwneud 4 ffaith rhif yn defnyddio cyfres o dri rhif pan yn

           lluosi a rhannu:

 

           e.e.   6 x 2 = 12

                  2 x 6 = 12

                  12 ÷ 2 = 6

                  12 ÷ 6 = 2

 

Allwch chi gwblhau rhai ar gyfer y canlynol?      4 x 5 = 20

                                                    10 x 9 = 90

                                                     8 x 7 = 56

                                                     6 x 3 = 18

 

9/12/13 Cofiwch am sioe Nadolig yr Adran Iau yn Nheml y Ddinas nos Iau a phrynhawn dydd Gwener hyn (12/13 o Ragfyr). Mae'r plant yn disgwyl ymlaen i berfformio ar eich cyfer. Gobeithiwn y gwelwn ni chi yno!

9/12/13 Years 3,4,5 and 6 will be performing their Christmas show at the City Temple this Thursday evening and Friday afternoon. They are looking forward to the experience. We hope to see you there! 

 

25/11/13 Ffaith Rhifedd yr Wythnos

 

           Mae rhannu gyda 20 yr un peth a rhannu gyda 10 ac yna haneru yr ateb.

          

           e.e. 360 ÷ 20 = 360 ÷ 10 ÷ 2

             

                360 ÷ 20 = 18

               

                Triwch rhain: 480, 500, 880, 720

 

18/11/13 Ffaith Rhifedd yr Wythnos

 

           Mae lluosrifau o 8 yn eilrifau, ond nid yw pob eilrif yn luosrif o 8!

           Gellir haneru lluosrifau o 8 deirgwaith a chael rhif cyfan yn ateb.

           e.e. 96 - 48 - 24 - 12     (= Mae 96 yn luosrif o 8)

               108 - 54 - 27 - 13.5   (= Nid yw 108 yn luosrif o 8)#

 

           Triwch rhain:  128,  184,  224  a  424

 

6/11/13 Ein thema newydd yr hanner tymor hwn yw 'Bant a'i Phen!'. Rydym yn astudio cyfnod y Tuduriaid. Bydd cyfle i'r plant gymryd eu llyfrau prosiect adref yn rheolaidd er mwyn cwblhau tasgau dosbarth a chreu rhai eu hunain yn seiliedig ar y pwnc.

6/11/13 Our theme for this half-term is 'Off with her head!'. We are studying the Tudor period. The children will have the opportunity to take their project book home quite frequently in order to complete school work and to create their own tasks based on the subject.

 

9/10/13 Mae'r arbrofion gwyddonol yn parhau!

8/10/13 The scientifc experiments continue!

 

  

 

 

 

8/10/13 Rydym wedi bod yn arbrofi gyda ffrithiant a grym disgyrchiant yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae'r plant wedi gweithio'n galed yn creu cynlluniau manwl ac wedi cofnodi'r canlyniadau'n drefnus.

8/10/13 We have been experimenting with friction and gravity during the past few days. The children have worked hard, creating detailed plans and recording the results neatly.

 

 

 

 

25/9/13 Rydym yn creu mapiau meddwl ar y funud sydd wedi eu selio ar ffrithiant a gwrthiant aer.

25/9/13 We are currently working on mind maps based on friction and air resistance.

 

 

18/9/13 Ein arddangosfa ystafell ddosbarth cyntaf am eleni - Peiriant Sgrech 

18/9/13 Our first classroom display of the year - Scream Machine

   

  

 

18/9/13 - Barddoniaeth 'At the Fair' Blwyddyn 5

18/9/13 - Year 5 'At the Fair' Poetry

 

At the Fair

(by the Year 5 Class)

 

We went somewhere on my birthday

It was to the big, bright fair,

We were all so very excited

That we nearly lost our hair.

(Millie and Carys)

 

We saw the inflatable slide

We climbed some stairs up high

Then we slid down to the ground

I thought I’d surely die.

(Cerys a Lowri)

 

We entered the huge ferris wheel

Rotated round and round

It went up and down, from side to side

We nearly hit the ground.

(Naomi and Tallulah)

 

We rode the extreme bumper cars

We crashed and bumped all day

I bashed someone out of their seat

And then forgot to pay!

(Dan and Morgan)

 

We rode the rollercoaster

It dived and looped and dragged

It looped-duh-loop so many times

In the end I thought I’d gagged.

(Ashleigh and Elena)

 

We jumped on the freaky ghost train

It started with a curl

But when I saw some skeletons

I thought that I would hurl.

(Millie and Carys)

 

We rode the scary rocket

It shot into the sky

It came back down so quickly

I’m glad I didn’t cry.

(Ashleigh and Elena)

 

We rode the tumbling log flume

And slid the slippery slope

We curled around a scary bend

And then I lost all hope.

(Jake and Charlie)

 

I sprinted to the waltzers

It rotated quickly around

I could barley hang on longer

I couldn’t see the ground.

(Mared)

 

We saw a bungee trampoline

And jumped high into the sky

Although I felt so dizzy

I’m glad I had a try.

(Olivia and Evie)

 

I entered the twirling octopus

It went up, down and around

Everyone twisted turned and whirled

I couldn’t hear a sound.

(Mared)

 

Inside the crazy funhouse

The ball pit was so funny

We also looked through weird mirrors

It made us really giddy.

(Naomi and Tallulah)

 

We hopped on the small bobsleigh

We went quite fast and slow

We glided through six tunnels

But it kept my temperature low.

(Naomi and Tallulah)

 

We walked up the helter skelter

We glided down the slide

I spun around so many times

I honestly thought I’d died.

(Nikolas and Rowan)

 

We rode the swaying pirate ship

It went up and down all day

From side to side, I nearly fell

What more is there to say?

(Cameron and Noel)

 

We went to the carousel

And decided to go in

The horses stood like statues

Then they started to spin and spin.

(Chardaye and Siwan)

 

I’ll go again next Summer

When the fair returns to town

I’ll swing and jump, twirl and fly

And always come back down.

(Mr. Jones)

 

11/9/13 Yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, mae holl ddisgyblion yr Iau wedi cael y profiad o gyfarfod yr awdur llyfrau arswyd i blant, Peter J. Murray. Roedd cyflwyniad yr awdur yn cynnwys actio a darnau darllen o'i nofelau. Yn sicr, gwnaeth ddal dychymyg y plant. Daeth yn ol i'r ysgol y diwrnod canlynol i arwyddo copiau o'i lyfrau.

 

 

11/9/13 During the past two days, the Juniors have experienced the wonderfully inspiring Peter J. Murray. He is a well known children's horror story writer. His presentation included extracts for his books and a little acting. He fired the children's imagination and returned the following day to sign copies of his books.

 

 

4/9/13 Ein thema yn ystod yr hanner tymor cyntaf hwn yw 'Peiriant Sgrech!'. Uned wyddoniaeth yw'r gwaith a bydd cyfle i'r plant astudio agweddau gwahanol 'grymoedd a mudiant'. Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar atyniadau cyffrous parciau antur fel Oakwood ac Alton Towers, gan edrych ar sut mae grym o gymorth i wneud i'r atyniadau yma weithio'n llwyddiannus. Prosiect yr hanner tymor fydd cynllunio atyniad newydd i barc atur dychmygol.

 

Cofiwch alw nol yn fuan er mwyn gweld lluniau a fideos o'r plant yn gweithio a mwynhau!

 

 

Welcome to the Year 5 class page!

4/9/13 Our theme during the first half of this term is 'Scream Machine!'. It is a Science based unit, during which, the children will have the opportunity to study different aspects of 'forces and motion'. We will focus on the exciting attractions most commonly associated with adventure parks such as Oakwood and Alton Towers. We will be looking at how different forces are used to help make these attractions work successfully. This half term's project will involve designing a new attraction for a fictional adventure park.

 

Remember to call back soon for photos and videos of the children working and enjoying!