Home Page

Ceisio am le yn y Meithrin/ Apply for a place in Nursery

Rydym yn darparu addysg feithrin ran-amser i rieni a hoffai i'w plentyn fynd i ddosbarth meithrin.

Polisi'r Awdurdod Lleol yw darparu addysg feithrin ran-amser yn unig. Bydd lle meithrin ar gael i'ch plentyn o'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed. Gallwch gyflwyno cais i'r ysgol am le trwy defnyddio'r ddolen isod. Rydym yn croesawu ymweliadau gan rieni â'n hysgol ac yn annog pob darpar riant i gysylltu â'r ysgol. Mae ein gwefan hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am ein hysgol, fel y mae gwefan Llywodraeth Cymru 'Fy Ysgol Leol'.

 

We provide part-time nursery education for parents who would like their child to attend a nursery class.

The policy of the Local Authority is to provide part-time nursery education only. A nursery place will be available for your child from the term following their third birthday. You can submit an application with the school for a place by clicking on the link below.  We welcome visits from parents to our school and encourage all prospective parents to get in touch with the school.  Our school website also provides useful information about our schools, as does the Welsh Government website My Local School.