Home Page

Clwb Gofal / After school club

Clwb Gofal 

Mae’r Clwb Gofal ar agor yn ddyddiol o 3.20yh tan 5.50yh ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol. Dylai rhieni gofrestru eu plant ar gyfer y Clwb ac weithiau ceir rhestr aros. Cofrestrir y Clwb gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Codir tal o £10 y dydd i ddisgybl unigol, gyda gostyngiad o £7 y pen i frodyr a chwiorydd. Darperir ystod o weithgareddau yn y clwb gan gynnwys celf a chrefft, coginio, chwaraeon a thechnoleg gwybodaeth. Sicrheir goruchwyliaeth o’r disgyblion yn y neuadd a thu allan yn ystod y cyfnod hwn gan gynorthwywyr y clwb hyd at 5.50yh. Byddwch yn casglu eich plentyn o ddrws y Neuadd yn ôl yr arfer. Pwyswch y gloch i hysbysu'r staff eich bod y tu allan i'r drws. 

After School Club

The Clwb Gofal is open daily for all school pupils, from 3.20pm until 5.50pm. Parents must register their children with the Clwb and there can be a waiting list. The Clwb is registered with the Care and Social Services Inspectorate Wales. The cost is £10 per pupil with a discount of £7 for each siblings. A number of activities are provided by the club, including arts and crafts, cooking, sports and information technology. Supervision of pupils is maintained in the hall and in the yard during this period by club supervisors until 5.50p.m.  Pick up for the clwb gofal is from the hall door. Please press the bell to alert the staff that you are outside the door.