Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

School council 2019-2020

Dyma Aelodau'r cyngor ysgol am eleni!

Here are this year's school council representatives!

Plant mewn angen 2019

Children in need 2019

 

Diolch ENFAWR am eich cefnogaeth ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener. Cawsom yr ymateb gorau erioed i’ r ‘Bake Off’ gyda 27 ymgeiswyr! Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr! Trwy bawb yn gwisgo pyjamas neu smotiau a’r stondin cacennau codon ni £380 fel ysgol! Anhygoel!

 

A massive thank you for all your support on Friday for Children in need. We had the best response we have ever had with 27 entries for the “Bake off”! Congratulations to our winners! Through everyone wearing pyjamas or spots  and the cake stall we raised £380! Amazing! 

 

 

Murlun newydd y rhodfa 2018

 

Mae'r cyngor ysgol wedi bod yn gweithio yn agos gyda Rhiannon- un o’r rhieni, i greu murlun newydd wrth brif fynedfa'r ysgol. Roedd llawer o waith trafod wedi digwydd cyn dechrau'r gwaith peintio ond erbyn hyn mae pawb o flwyddyn 3 a 4 wedi cael cyfle i helpu. Rwy'n siŵr wnewch chi gytuno a ni-mae'r murlun yn wych!

 

The school council have been working very closely with Rhiannon, one of our parents at the school to design a new mural by the main entrance. There was a lot of discussions at the beginning of the process but work has clearly begun by now. Everyone in year 3 and 4 has had the opportunity to paint parts of the mural. I'm sure you'll agree that it is looking brilliant! 

Cyngor Ysgol 2017/18

School Council 2017/18

 

Bûm yn aelodi aelodau newydd i'r cyngor eto eleni. Y plant sydd wedi ei etholi

yw:-

 

We have elected our school council members for the year. They are:-

 

Fred (Bl.6), Rhydian (Bl.6), Lily B.(Bl.6), Ella (Bl.6),

Lea (Bl.5), Grace (Bl.5)

Bleddyn (Bl.4), Ferdi (Bl.4), Steffan (Bl.4)

Carys (Bl.3), Mali (Bl.3), Cai (Bl.3)

Millie (Bl.2), Dylan (Bl.2)

Diwrnod Plant Mewn Angen 2016! Dyma ni yn helpu codi arian trwy werthu cacennau a chwarae'r gem- dyfalwch sawl skittle sydd yn y jar! Children in Need 2016! Here we are helping to raise money by selling cakes and playing the game-guess how many skittles are in the jar!

Cawsom ni ddiwrnod arbennig ar ein hymweliad i'r Senedd ar y 1af o Dachwedd. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at ein cyfarfod nesaf lle byddwn ni yn trafod gwahanol ffyrdd gallwn ni godi arian fel ysgol am ddiwrnod Plant Mewn Angen sydd yn digwydd ar y 18fed o Dachwedd.

 

We had a great day visiting the Senedd in Cardiff on the 1st of November. We are now looking forward to our next meeting where we will be discussing the ways we can raise money as a school for Children in Need which takes place on the 18th of November. 

Dyma luniau o ein hymweliad i'r Senedd yng Nghaerdydd. Here are some pictures of our trip to the Senedd in Cardiff.

Cyngor Ysgol 2016/2017

Rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a wedi cynnal cyfarfodydd erbyn hyn. Mae llawer o syniadau arbennig efo'r cyngor ar gyfer y flwyddyn yma. Rydym wedi trefnu trip i'r Senedd hefyd ar y 1af o Dachwedd ac byddwn yn adrodd nol ar ol ein ymweliad. 

 

School Council 2016/2017

We have voted for our members of the school council and we have held several meetings. The children are very eager to share their wonderful ideas for the upcoming year. We have already planned a visit to the Senedd in Cardiff on the 1st of November, we will report back after our visit. 

 

Dyma aelodau ein Cyngor Ysgol 2016/2017. Here are our School Council members 2016/2017.

 

 Cyngor Ysgol 2015/16

 
Erbyn hyn rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a  wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae'r cyngor yn llawn syniadau brwdfrydig ar gyfer y flwyddyn newydd.
 

School Council Members 2015/16 

 
By now we have held a vote to see who will be on the school council, and have held our first  meeting. The council members are very enthusiastic and have lots of ideas for the upcoming year.  

 

 

 

Aelodau'r cyngor ysgol

Llysgenhadon Gwych! 

Super Ambassadors!

 

Mae gennym dau llysgenhad gwych yn yr ysgol, sef Ffion ac Aedan. Mae'r llun yma yn dangos beth yw eu swydd nhw o fewn yr ysgol....

 

 

​We have two super ambassadors in the school- Ffion and Aedan. This picture shows what their responsibilities are within the school....

Yn yr ysgol rydym yn gweithio tuag at lefel un Ysgol sy'n parchu hawliau.

Mae Cytundeb y Cenedloedd Unedig yngylch Hawliau Plant (CCUHP) yn ddogfen ryngwladol sy’n diogelu hawliau a chyfrifoldebau pawb o dan 18 oed. Nod y CCUHP yw cydnabod hawliau plant a gofalu bod heddwch, urddas, goddefgarwch, rhyddid, cydraddoldeb a chydgefnogaeth yn themâu amlwg yn eu bywydau wrth iddynt aeddfedu.

Mae’r CCUHP yn cynnwys 54 erthyl. Mae 42 ohonynt yn cynnwys hawliau ac mae 11 yn rhoi gwybodaeth am sut y dylai llywodraethau a phartneriaid gydweithio i orfodi’r cytundeb. Mae’r hawliau dan sylw yn y CCUHP yn ymwneud â phob agwedd o fywyd a theulu plant a phobl ifanc gan gynnwys hawliau dynol a ryddid, gofal teulyu, iechyd sylfaenol a lles, addysg, hamdded a bywyd diwylliannol a chamau diogelu penodol.

Mae hawliau yn eiddio i bawb. Mant yn hawliau syflaenol sy’n eiddo i bob bod dynol, waeth beth yw ein gwaith. Mae hawliau yn galluogi i ffynnu, gyrraedd ein llawn botensial ac i gyfrannu at gymdeithas. Mae hawliau yn cynnwys llawr o agweddau ar fywyd bob dydd, o’r hawl i gael bwyd, cysgod, addysg ac iechyd hyd at yr hawl i ryddid meddwl, crefyddol a hunan fynegiant.

Ein bwriad yma yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr yw darparu’r addysg gorau poibl i’r plant yn ein gofal. Er mwyn llwyddo mae’n bwysig datblygu partneriaeth gryf rhwng y plant,  yr athrawon a’r cartref gyda phob un ohonynt yn cydweithio er lles y plentyn. 

 

 

In our school we are working towards being a Level one Rights Respecting School. The Rights Respecting Schools Award (RRSA) recognises achievement in putting the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) at the heart of a school’s planning, policies, practice and ethos. A rights-respecting school not only teaches about children’s rights but also models rights and respect in all its relationships: between teachers / adults and pupils, between adults and between pupils.

 

 

Dyma Hari Hawliau - mae e yma i'ch atgoffa chi o'ch hawliau. This is Hari Hawliau (rights mascot), He is here to help remind us of our rights

 TASG ARBENNING

Special Mission

 

                    

 

Mae Ffion ac Aedan yn awyddus i gael pob plentyn yn yr ysgol (a rhieni) i lenwi'r holiadur yma fel rhan o'i tasg arbennig y tymor yma. Helpwch nhw, plis!

 

Ffion and Aedan are keen for all pupils and parents to complete this survey so that they can complete their Special Mission this term. Please help them!