Home Page

Meithrin Bore/Morning Nursery - Miss L Harding

Croeso i'r Meithrin Bore!

Welcome to Morning Nursery!


Dosbarth Miss Harding, Mrs Morgan a Mrs Barraclough

Picture 1
Picture 2
Picture 3


Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Picture 1

Gweithgareddau i'w Gwneud Adref

Activities to Do at Home

Mae Ysgol Cyw ar agor! | Cyw | S4C

📣 Mae'r ysgolion wedi cau, ond mae'r dysgu'n parhau yn Ysgol Cyw - pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc. Mae @S4C yma i chi. The schools may be shut bu...

Her Hapusrwydd a Lles/ Happiness and Well-being Challenge

Rhestr o apiau defnyddiol - List of useful apps

Picture 1

Thema’r hanner tymor hwn:

Pitran, Patran yn y Pyllau.

This half term’s theme:

Pitter, Patter in the Puddles.

Picture 1

Hwyl fawr Mrs James 👋❤️

Still image for this video
Oddi wrth dosbarth Meithrin Bore

Cawsom barti Nadolig hyfryd llawn hwyl a diolch Siôn Corn am yr anrhegion Nadolig cynnar!

We had a wonderful fun filled Christmas party and thank you Father Christmas for the early Christmas gifts!  

Parti Nadolig - Christmas Party

Still image for this video

Parti Nadolig - Christmas Party

Still image for this video

Am brofiad hyfryd yn Fferm Clyne yn cwrdd â'r holl anifeiliaid ac wrth gwrs Siôn Corn!

What a wonderful experience at Clyne Farm meeting all of the animals and of course Father Christmas!

Rydym wedi bod yn gyffrous iawn, yn brysur iawn ac yn gweithio'n galed iawn yn ymarfer a pherfformio yn y cyngerdd Nadolig; addurno coed Nadolig; ysgrifennu llythyrau at Siôn Corn a chreu cardiau ac addurniadau Nadolig.

We have have been very excited, very busy and working very hard practicing and performing in the Christmas concert; decorating Christmas trees; writing letters to Father Christmas and creating Christmas cards and decorations.

Fe wnaethon ni astudio ac efelychu'r gwaith celf ‘Y Noson Serennog’ gan Vincent Van Gogh trwy ddefnyddio addurniadau ac ategolion Nadolig yn effeithiol.

We studied and effectively emulated the artwork ‘The Starry Night’ by Vincent Van Gogh by using Christmas decorations and accessories.

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20

Fe wnaethon ni fwynhau'r straeon; Sut i Ddal Seren gan Oliver Jeffers a Seren Lowri gan Klaus Baumgart a wnaethom ymarfer cyfrif i bump trwy ychwanegu pum seren at ein paentiadau o'r lleuad.

We enjoyed the stories; Sut i Ddal Seren by Oliver Jeffers a Seren Lowri by Klaus Baumgart and practiced counting to five by adding five stars to our moon paintings.

Picture 1
Picture 2

Dysgom ei bod hi’n 50 mlynedd ers y glaniad lleuad dynol cyntaf, gwyliom fideo o’r glaniad lleuad ym 1969 a mwynhauom y straeon; Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad gan David Walliams a Beth Nesaf? Gan Jill Murphy. Fe wnaethon ni chwarae gêm adeiladu rocedi ar y sgrin ryngweithiol, defnyddio blociau pren a briciau Lego i adeiladu rocedi 3D, creu rocedi 2D gan ddefnyddio siapiau a Numicon ac wnaethom ystyried yr hyn y byddem ni'n cymryd gyda ni yn ein rocedi ein

hunain i'r lleuad.

We learned that it has been 50 years since the first human moon landing, watched a video of the moon landing in 1969 and enjoyed the stories; YrHipo Cyntaf ar y Lleuad by David Walliams and Beth Nesaf? By Jill Murphy. We played rocket building games on the interactive screen, used wooden blocks and Lego bricks to build 3D rockets, created 2D rockets using shapes and Numicon and considered what we would take with us in our own rockets to the moon.

Picture 1
Picture 2

Gwnaethom fwynhau'r stori Sgleinio’r lleuad gan Caryl Lewis ac wedi creu ein paentiadau lleuad gan ddefnyddio stensil crwn, paent gwyn gweadog a gwnaethom effaith craterau gan ddefnyddio adnoddau crwn amrywiol.

We enjoyed the story Sgleinio’r lleuad by Caryl Lewis and created our own moon paintings using a circular stencil, textured white paint and we made craters effect using various circular resources.

Picture 1

Gwaith Cartref Dathlu Diwali - Celebrating Diwali Homework

Gwaith Cartref Dathlu Diwali - Celebrating Diwali Homework 1
Gwaith Cartref Dathlu Diwali - Celebrating Diwali Homework 2
Gwaith Cartref Dathlu Diwali - Celebrating Diwali Homework 3

Rydym wedi gwrando ar stori Rama a Sita a dysgom am yr Ŵyl Olau Hindŵaidd: Diwali. Fe wnaethon ni chwarae gemau Diwali ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol a chyfrifiaduron; creu Diyas clai, torri llusernau papur a phaentio patrymau Mehndi a Rangoli.

We listened to the story of Rama and Sita and learned about the Hindu Festival of Light: Diwali. We played Diwali games on the interactive white board and computers; created clay Diyas, cut paper lanterns and painted Mehndi and Rangoli patterns. 

Syllu ar y sêr - Star gazing

Still image for this video

Gwnaethom fwynhau'r stori Methu Cysgu Wyt Ti, Arth Bach? Gan Martin Waddell yn fawr ac rydym wedi bod yn ymarfer trefnu lampiau ac eirth yn ôl maint; didoli ffynonellau golau y dydd a'r nos ac wedi arbrofi gyda gwahanol adnoddau i helpu Arth Bach i ddod o hyd i'w ffrindiau; Llwynog, Tylluan ac Ystlum yn yr ogof dywyll.

We thoroughly enjoyed the story and have been practising arranging lamps and bears according to size; sorting day and night time light sources and experimented with different resources to help Little Bear find his friends; Fox, Owl and Bat in the dark cave.

Picture 1

Rydyn ni wedi mwynhau'r stori Pan Wenodd y Lleuad gan Petr Horáćek ac wedi dysgu a chwarae gêm ddidoli anifeiliaid cyffredin y dydd a’r nos.

We have enjoyed the story Pan Wenodd y LLeuad by Petr Horáćek and learned and played a game sorting common nocturnal and diurnal animals.

Picture 1

Rydym wedi mwynhau’r stori Gwydion A’r Sioe Gwrthod-Mynd-I’r-Gwely gan Mark Sperring, wedi cofio a threfnu beth wnaeth Gwydion yn gyntaf, ail, trydydd, wedyn ac yn olaf cyn mynd i gysgu ac wedi trafod a didoli gweithgareddau bore a nos.

We have enjoyed the story Gwydion a’r Sioe Gwrthod-Mynd-I’r-Gwely by Mark Sperring, remembered and arranged what Gwydion did first, second, third, next and last before falling asleep and discussed and sorted morning and night activities.

Picture 1
Ar ôl gwylio fideo o arddangosfa tân gwyllt Abertawe ar Dachwedd y 5ed, gwnaethom feddwl am eiriau i ddisgrifio'r gwahanol synau y glywsom a gwnaethom ail-greu'r hyn a welsom gan ddefnyddio gwahanol dechnegau paentio.

After watching a video of Swansea’s November the 5th Firework display we thought of words to describe the different sounds we heard and recreated what we saw using different painting techniques.

Gwaith Cartref Breichled Cyfeillgarwch Rakhi - Rakhi Friendship Bracelet Homework

Gwaith Cartref Breichled Cyfeillgarwch Rakhi - Rakhi Friendship Bracelet Homework 1

Rydyn ni wedi bod yn dathlu pa mor arbennig ac unigryw ydyn ni trwy: fwynhau'r straeon Rwyt ti’n Arbennig iawn a Seren Orau’r Sêr; tynnu hunanbortreadau; trafod y gwahanol bethau yr ydym yn eu hoffi ac ymarfer darllen a thraclo ein henwau.  Rydym hefyd wedi dysgu am: yr ŵyl Hindŵaidd Raksha Bandhan; beth mae'n ei olygu i fod yn ffrind da; paentio portreadau o'i gilydd a chreu a chyfnewid breichledau cyfeillgarwch.

We have been celebrating how special and unique we are by: enjoying the stories; drawing self portraits; discussing the various things that we like and practicing to read and track our names. We have also learned about: the Hindu festival of Raksha Bandhan; what it means to be a good friend; painted portraits of each other and created and exchanged friendship bracelets.

Picture 1
Picture 2
Picture 1

Thema’r hanner tymor hwn:

Pan af i gysgu...
This half term’s theme:

When I fall asleep...

Picture 1

Rydym wedi bod yn meithrin arferion iechyd a lles da ac yn dysgu i fod yn annibynnol ac yn gyfrifol.

We have been fostering good health and well-being practices and learning to be independent and responsible.

Cawsom ein hysbrydoli gan waith celf Jackie Morris a Judith Kerr i baentio wynebau cathod ein hunain.

We were inspired by the artwork of Jackie Morris and Judith Kerr to paint our own cat faces.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni fwynhau darllen y stori Casglu Cathod gan Lorna Scobie a dysgon ni am wahanol batrymau. Dysgon ni yn arbennig bod streipiau teigrod yn unigryw iddyn nhw yn

union fel rydyn ni i gyd yn unigryw, a chreon ni 

batrymau streipiog unigryw ein hunain trwy ystod o weithgareddau.

We enjoyed reading the story Casglu Cathod by Lorna Scobie and learned about different patterns. We especially learned that tiger stripes are unique to them just as we are all unique, and we created our own unique striped patterns through a range of activities.

Picture 1

Gwaith Cartref Cebab Cynffon Teigr Iachus! Healthy Tiger Tail Kebab! Homework

Gwaith Cartref Cebab Cynffon Teigr Iachus! Healthy Tiger Tail Kebab! Homework  1

Fe wnaethon ni wrando ar stori Y Teigr a ddaeth i de gan Judith Kerr ac fe wnaethon ni fwynhau cael parti te ein hunain gyda theigr, dysgu am fwydydd iachus a pharatoi byrbryd cynffon teigr streipiog iachus ein hunain.

We listened to the story The tiger who came to tea by Judith Kerr and enjoyed having our very own tea party with a visiting tiger, learned about healthy foods and prepared our own healthy stripey tiger tail snack.

 

Picture 1

Fe wnaethon ni ddysgu sut mae milfeddygon yn gofalu am anifeiliaid pan maen nhw'n sâl.
We learned how vets take care of animals when they are unwell.

 

 

Fe wnaethon ni ddysgu am ymdrechion cadwraeth ar gyfer cathod mawr sydd mewn perygl, yna fe wnaethon ni greu gwarchodfa cathod mawr ein hunain ar gyfer ein 5 ymwelydd cathod fawr (bach).

We learned about conservation efforts for endangered big cats and then we created our own big cat sanctuary for our 5 (small) big cat visitors.

Fe wnaethon ni fwynhau'r stori Babi'r Ogof gan Julia Donaldson a dysgon ni am oes yr iâ trwy: ymchwilio pa anifeiliaid oedd yn bodoli yn ystod yr adeg hon sydd bellach wedi diflannu; creu paentiadau ogof ein hunain wedi’u hysbrydoli gan enghreifftiau bywyd go iawn a chynnal ymchwiliad gwyddoniaeth er mwyn darganfod sut i doddi iâ a rhyddhau’r Smiladon.
We enjoyed the story Babi'r Ogof by Julia Donaldson and we learned about the ice age by: researching which animals existed during this period which are now extinct; creating our own cave paintings inspired by real life examples and conducting a science investigation in order to find out how to melt ice and free the Smiladon.
 

Picture 1

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae llewpardiaid eira a lyncsod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yna, fe wnaethon ni greu ein cynefin ein hunain lle gallai'r lyncsod a'r

llewpardiaid eira: ddringo’r coed a’r mynyddoedd a chuddio ynddynt.
We researched online the type of habitat where snow leopards and lynxes live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. We then created our own habitat where the lynxes and snow leopards could: climb the trees and mountains and hide in them.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae teigrod a jagwarod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yna, fe wnaethon ni greu ein cynefin ein hunain lle gallai'r teigrod a’r jagwarod: cuddio ymysg y planhigion; dringo a gorwedd ar goed a nofio yn y dŵr dwfn.
We researched online the type of habitat where tigers and jaguars live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. We then created our own habitat where the tigers and jaguars could: hide amongst the plants; climb and relax on trees and swim in deep water.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae llewod a tsitaod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yna, fe wnaethon ni greu ein cynefin ein hunain lle gallai'r tsitaod a'r llewod: redeg dros y tywod; cuddio yn y glaswellt; dringo'r coed ac yfed ychydig o ddŵr.
We researched online the type of habitat where lions and cheetahs live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. We then created our own habitat where the cheetahs and lions could: run over the sand; hide in the grass; climb the trees and drink some water.

Picture 1
Picture 2

Gwaith Cartref Mwng Llew! Lion’s Mane! Homework

Gwaith Cartref Mwng Llew! Lion’s Mane! Homework 1

Fe wnaethon ni ddysgu am siapiau 2D trwy ddidoli a chwarae gemau cyfrifiadur. Fe wnaethon ni fwynhau'r stori Y llew tu mewn gan Rachel Bright a phenderfynwyd cymhwyso ein gwybodaeth am siapiau trwy greu wyneb Llew gan ddefnyddio sgwariau, petryalau, cylchoedd a thrionglau.
We learned about 2D shapes by sorting and playing computer games. We enjoyed the story The lion inside by Rachel Bright and decided to apply our knowledge of shapes by creating a Lion face using squares, rectangles, circles and triangles.

Picture 1

Fe ddefnyddion ni stori Mog y gath anghofus i ddatblygu’r ardal chwarae rôl a dechreuom archwilio a deall teimladau trwy: chwarae parau gyda chardiau emoji; creu a chydnabod mynegiadau wynebol ar gyfer gwahanol deimladau ac ystyried pryd ydyn ni’n teimlo’n hapus.

We used the story of Mog the forgetful cat to enhace the role play area and began exploring and understanding feelings by: playing pairs with emoji cards; creating and recognising facial expressions for different feelings and considering when do we feel happy.

Picture 1

Gwaith Cartref Llygaid Cath! Cat’s Eyes! Homework

Gwaith Cartref Llygaid Cath! Cat’s Eyes! Homework 1
Rydyn ni wedi bod yn enwi, cyfrif a disgrifio nodweddion wyneb cath ac wedi eu cymharu â'n rhai ni; chwarae gêm paru; didoli lliwiau ac wedi mwynhau'r stori Lliwiau’r Gath gan Jane Carbrera.

We’ve been naming, counting and describing cat’s facial features and compared them to our own; played a pairing game; sorted colours and enjoyed the story Lliwiau’r Gath by Jane Cabrera.

Datblygu ein sgiliau rhif. / Developing our numeracy skills.

Still image for this video
Picture 1
Fe wnaethon ni gwrdd ag Arlo, cath anwes Miss Warwick a dysgom am ofalu am gathod dof trwy ddarllen llyfrau ffeithiol a chwblhau cwis amlddewis am dair cath anwes Mrs Evans: Sanau, Ted a Mango.

We met Arlo, Miss Warwick's pet cat and learned about caring for domesticated cats by reading factual books and completed a multiple choice quiz about Mrs Evans' three pet cats: Sanau, Ted a Mango.

Picture 1
Picture 2

Dyma ni ar ddiwrnod cathod! Here we all are on cat day!

Dyma ni ar ddiwrnod cathod! Here we all are on cat day! 1
Picture 1

Thema’r hanner tymor hwn:

Crafangau, pawennau a wisgers!
This half term’s theme:

Claws, paws and whiskers!

Picture 1