Home Page

Pwyllgor eco / Eco committee

Croeso i'n tudalen!
Mae ein hysgol yn falch iawn o gael ein cofrestru fel ysgol Eco sy'n cydnabod ein hymrwymiad i ddatblygu strategaethau sy'n cynnal ac yn gwella adnoddau a'r amgylchedd. Rydym wedi derbyn ein 3edd Faner Werdd, sy'n ganlyniad i gyfranogiad ysgol gyfan. Mae'r ysgol wedi mabwysiadu Code Eco a greodd yr Eco Club ar ddechrau'r flwyddyn ysgol.
Yn y clwb rydym yn rhannu syniadau ar sut y gallwn wella ein hysgol, sut i annog cynaliadwyedd a thrafod y ‘Materion Mawr’ fel llygredd plastig a’r hyn y gallwn ni fel ysgol ei wneud i helpu.

Welcome to our page!

Our school is very proud to be registered as an Eco school which recognises our commitment to developing strategies that sustain and enhance resources and the environment. We have been awarded our 3rd full Green Flag status, which is a result of a whole school involvement.  The school has adopted an Eco Code which the Eco Club created at the beginning of the school year.

In club we share ideas of how we can improve our school, how to encourage sustainability and discuss the ‘Big Issues’ such as plastic pollution and what we as a school can do to help.