Home Page

Pwyllgor Iach / Wellbeing Committee

Y Pwyllgor Iach 2018 Healthy Committee

*Pwysig*

Cofiwch ddod â photel o ddŵr i’r ysgol bob dydd! Gallwch ail lenwi’r botel o’r ffynnon ddŵr yn ystod y dydd.

Fel Ysgol Iach ni chaniateir unrhyw ddiodydd melys.

A reminder that all children are to bring a bottle of water ( plastic or reusable) each day in order to keep hydrated.

As a Healthy school we do not allow any sugary drinks or juices. 💪🏻

 

Dyma enghreifftiau o bosteri’r plant er mwyn arddangos o gwmpas yr ysgol.

A few examples of our posters used to display around the school.

Yfwch ddŵr! Choose water! 💧💦

Wythnos y foronen / Its carrot week!

Mynegi barn am ein hysgol ✏️📙

Voicing our opinions about our school ✏️📚

Gwasanaethau Arlwyaeth Sir Abertawe / Swansea Council Catering Services

Ymwelwyr o'r Sir yn annog y disgyblion i fwyta'n iach.

Swansea Catering services encouraging the pupils to eat healthily!

Joio ar y beic smwddi / We love our new smoothie bike & fruit stand!

Llysgenhadon Chwaraeon ein hysgol / Our Sports Ambassadors 2018

Ysgol Iach ydyn ni!

Croeso i dudalen y pwyllgor eco!

Welcome to the Eco- committee's web page!

Ein pwyllgor eco              Our eco committee

I ddechrau'r flwyddyn addysgol newydd, rydyn yn bwriadu gwneud archwiliad o beth sydd gennym ni yn yr ysgol eisoes er mwyn codi ymwybyddiaeth ac er mwyn gwella'r amgylchedd. Rydyn ni wedi dewis aelodau newydd o'r pwyllgor eco (Lluniau i ddod!) ac wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae gennym ni llwyd o syniadau am sut i wella'r ysgol a gobeithiem drefnu sawl digwyddiad diddorol ar draws y flwyddyn nesaf.

 

To begin the new school year, we intend to complete an audit of the current school provisions that raise awareness of and improve our environment. We have chosen new members of the eco council (Pictures coming soon!) and have conducted our first meeting. We have a number of ideas on how to improve our school and hope to arrange a range of events over the next school year.