Home Page

Tafod Tawe

Dewch i ddysgu Anthem Genedlaethol Cymru

Band y Mis / This Month's Band

Poster Cymraeg Cywir yr Wythnos / This week's 'Cymraeg Cywir Poster'

Testun Trafod yr Wythnos / This Week's Talk Topic

Dydd Miwsig Cymru 2020 / Welsh language music day 2020

Still image for this video

Beth yw Tafod Tawe? What is Tafod Tawe?  

 

Ar Fedi 16eg 2016, lansiwyd Siarter Iaith ysgolion Cymraeg Mamiaith Abertawe, sef Tafod Tawe.

Pwrpas a nod Tafod Tawe yw ysbrydoli plant a phobl ifanc Abertawe i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau a gwneud iddynt sylweddoli bod manteision addysgol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol wrth siarad Cymraeg a bod yn ddwyieithog.

Cofiwch ymweld â’r dudalen hon yn gyson er mwyn gweld rhai o’r gweithgareddau sy’n digwydd yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr.

 

On 16 September 2016, the Welsh charter for first language Welsh schools in Swansea, Tafod Tawe, was launched.

The purpose and aim of Tafod Tawe is to inspire children and young people in Swansea to use Welsh in every aspect of their lives and make them realise that there are benefits educationally, socially, economically and culturally, to speaking Welsh and being bilingual.

Visit this page regularly to see some of the activities that take place at Ysgol Bryn y Môr!

 

Diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ 2019

Still image for this video

Diwrnod 'Shwmae! Su'mae' 2019 Day

Adnoddau i helpu rhieni i ddysgu Cymraeg / Resources to help parents learn to speak Welsh

O.M.EDWARDS A,I FAB SYR IFAN Rhan 1 / Part 1

Still image for this video

Rhan 2 / Part 2

Still image for this video

Cwis Llyfrau 2019: Cyfle gwych i gystadlu a chymdeithasu / Book Quiz: A great opportunity to compete and socializ.

Gweithdy a disgo Ynni Da 26/3/19 / Energy workshop and disco

Still image for this video
Gwaith Eisteddfod 2019 / Eisteddfod Work

Jocs Cymraeg / Welsh jokes

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru 2019 / Welsh language music day 2019

Still image for this video

Newyddion gwych! Mae YGG Bryn-y-Môr wedi ennill gwobr efydd Tafod Tawe. / Fantastic news. We have won the Bronze Tafod Tawe award. Arbennig!

6/12/17 Panto Culhwch ac Olwen

Still image for this video

Y lle gorau i mi fod erioed yw..... The best place I've ever been is.....

Still image for this video

Trafod ein Testun Trafod! Discussing our Talk Topic!

Still image for this video

Dyma ni'n trafod! Discussing our Talk Topic!

Still image for this video

Wythnos gyda Dewi'r Ddraig / A week with Dewi the Dragon

Still image for this video

Pwll Mawr/ Big Pit

Still image for this video

Llanfairpwllgwyngyll-dewch i ddysgu sut i ddweud enw y pentref hiraf ym Mhrydain / Llanfairpwllgwyngyll - come and learn how to say the name of the longest named village in Britain

Still image for this video

Hei Mr Urdd!!

Still image for this video
Diwrnod coch, gwyn, a gwyrdd. / Red, white and green day.

Hei Mr Urdd!

Still image for this video

SuperAb

Still image for this video
Adolygiad o lyfr gan y Clwb Stori! A book review by the Story Club!

Diwrnod Cofio'r Holocost / Holocaust Memorial Day

Still image for this video

Sut i chwarae'r piano? / How to play the piano?

Still image for this video

Tynnu lluniau / Taking pictures

Still image for this video

Neidio'r clwydi / Jump the gates

Still image for this video

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus. / Happy Saint Dwynwen's Day

Still image for this video

Dewch i ddysgu sut i blethu gwallt🤗 / Come learn how to plait hair

Still image for this video

Pacio perffaith / Perfect packing

Still image for this video