Home Page

Trosolwg / Overview

Trosolwg

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth am strwythur ac elfennau Cwricwlwm i Gymru 2022, y dull gweithredu o ran cynnydd, a sut mae’n rhaid i’r cwricwlwm fod yn gynhwysol ar gyfer pob dysgwr.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am elfennau dysgu sy’n cwmpasu’r cwricwlwm cyfan. Dylai pob ymarferydd ystyried yr elfennau hyn a’u cynnwys yn briodol yn yr holl dysgu.  

 

Yr hanes hyd yma

Cenhadaeth ein cenedl yw codi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad, a chyflwyno system addysg sy’n destun hyder a balchder cenedlaethol. Mae Cwricwlwm i Gymru 2022, sydd wedi’i wneud yng Nghymru ond sydd wedi’i lunio gan y gorau o bob cwr o’r byd, yn rhan hanfodol o gyflawni’r genhadaeth hon.

Mae’r blynyddoedd nesaf yn hollbwysig o ran cyflawni uchelgeisiau a rennir – ac a fynnir – ledled Cymru. Mae angen i ni sicrhau y gall ein plant a’n pobl ifanc fyw bywyd personol, dinesig a phroffesiynol cyflawn yn ein democratiaeth fodern.

Ar lefel genedlaethol a lefel lleoliad ac ysgol, mae angen i’r cwricwlwm baratoi plant a phobl ifanc i ffynnu mewn dyfodol lle mae sgiliau digidol, y gallu i addasu a chreadigrwydd yn hanfodol, a lle ceir cymysgedd o brofiadau, gwybodaeth a sgiliau sy’n seiliedig ar werthoedd a diwylliant Cymreig.

Mae Cwricwlwm i Gymru 2022 yn ceisio caniatáu ar gyfer ehangu’r dysgu, gan gefnogi lleoliadau ac ysgolion i fod yn fwy hyblyg o ran eu dulliau gweithredu, ac yn darparu mwy o asiantaeth i arweinwyr addysg ac ymarferwyr, ac felly eu galluogi i fod yn arloesol a chreadigol.

Yn ganolog i hyn mae pedwar diben y cwricwlwm, sy’n amlinellu’r dyheadau ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc erbyn 16 oed, er mwyn eu galluogi i fod yn ddysgwyr llwyddiannus, sy’n chwarae rhan weithgar yn eu cymuned a’r gymdeithas ehangach, ac sy’n barod i ffynnu mewn byd cynyddol gymhleth.

Overview

This guidance contains information on the structure and components of Curriculum for Wales 2022, the approach to progression, and how the curriculum must be inclusive for all learners.

It also includes information on elements of learning that span the whole curriculum. All practitioners should consider and authentically embed these elements in all learning.

 

The story so far

Our national mission is to raise standards, reduce the attainment gap, and deliver an education system that is a source of national pride and public confidence. Curriculum for Wales 2022, made in Wales but shaped by the best from around the world, is fundamental to achieving that mission.

The next few years are crucial in achieving ambitions which are shared – and demanded – across Wales. We need to ensure that our children and young people are able to lead fulfilling personal, civic and professional lives in our modern democracy.

Both at a national level and at a setting and school level, the curriculum needs to prepare children and young people to thrive in a future where digital skills, adaptability and creativity are crucial, where there is a blend of experiences, knowledge and skills, and that is rooted in Welsh values and culture.

Curriculum for Wales 2022 seeks to allow for a broadening of learning, supporting settings and schools to be more flexible in their approaches, and provides education leaders and practitioners with greater agency, enabling them to be innovative and creative.

At the heart of this are the four purposes of the curriculum, setting out the aspirations for all children and young people by the age of 16, enabling them to be successful learners, who play an active part in their community and wider society, and who are prepared to thrive in an increasingly complex world.