Home Page

Ysgolion iach / Healthy schools

Rydym yn falch iawn o'm statws Ysgol Iach ym Mryn y Môr ac ar ôl derbyn llwyddiant ym mhob cam o fenter Ysgolion Iach Aberatwe, rydym nawr yn anelu at gyrraedd y wobr Ansawdd Genedlaethol. Er mwyn llwyddo, rhaid i ni ddangos ein bod yn parhau ac yn gwella'r weithredoedd rydym wedi eu gwneud yn flaenorol. Byddwn yn ddiochgar iawn i gael eich cefnogaeth wrth i ni weithredu hyn ac mae gennych ran bwysig i chwarae wrth i ni symud ymlaen. Gallwch ein cynorthwyo wrth sicrhau'r canlynol:

 

  • Dylai unrhyw fyrbrydiau o'r cartref fod yn iachus e.e ffrwyth
  • Dim losin neu ddiodydd melys
  • Dylid annog y plant sy'n cael brechdanau i ddod a bwydydd iachus yn eu bocsys bwyd – mae ffrwythau, llysiau, bara, grawnfwyd a dŵr yn enghreifftiau da. Cymerwch ofal gyda rhai bwydydd sy'n cynnwys caloriau heb i chi ystyried!
  • Annogir y plant i ddod â photel o ddŵr i'r ysgol yn ddyddiol.

 

Os oes gennych unrhyw arbenigedd neu syniadau a fyddai yn fuddiol wrth i ni anelu am y wobr anrhydeddus yma a wnewch chi gysylltu a Miss Griffiths, ein cydlynydd Ysgol Iach, os gwelwch yn dda.

 

Gyda chefnogaeth cyson y plant, staff a rhieni, gallwn sicrhau bod y plant yn arddangos agweddau positif tuag at fywyd iachus. Wedi'r cyfan – rydym i gyd yn anelu at un peth angenrheidiol - i fagu plant iach, ffit ac hapus ar gyfer y dyfodol!

 

We take pride in our Healthy School status here at Bryn y Môr and are pleased to have achieved all five phases of the Swansea Healthy Schools scheme. Our next step is to aim for the National Quality Mark award which involves collating our evidence and continuing to look for ways to improve the healthy actions we have previously done. Your support is greatly appreciated and you play a vital part in assisting us by ensuring the following:

 

all snacks from home must be healthy, e.g  fruit

  • No sweets or fizzy drinks
  • Pupils who bring a packed lunch should be encouraged to bring healthy foods and drinks in their lunch boxes – plenty of fruit, vegetables, wholemeal bread and water are a few examples. Watch out for those hidden calories in certain foods!
  • Pupils should bring a bottle of water to keep on their desk every day.

 

If you have any expertise or additional ideas which would be beneficial in leading us forward for this prestigious award, please contact Miss Griffiths, our healthy school coordinator.

 

With both staff and parental support we can strive to ensure that the children display positive attitudes towards leading a healthy lifestyle. After all – we all share the same goal – to nurture our children into becoming healthy, fit and happy adults for the future!