Home Page

Blwyddyn 5/Year 5 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 

Dilynwch ni ar Drydar / Follow us on Twitter 

@YGGBYMSJohn

 

Ynni / Energy 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac ynni ac yn eich dysgu am wahanol fathau h.y. Ynni adnewyddadwy ac ynni anadnewyddadwy. Byddwch hefyd yn dysgu am ein hamgylchedd yn ogystal â thrafod pynciau llosg ein byd heddiw.

 

 

This project has a science focus and will teach you about energy and how renewable energy differs from non renewable energy. We will also be learning about different types of generating energy, weighing up the advantages and disadvantes as well as discussing hot topics such as climate changes and global warming. 

 

Gwers gwyddoniaeth gyda Mr Jones o Gŵyr / An excellent science lesson with Mr Jones from Gŵyr which fuel burned the best?

Ein disgo eco gyda Ynni da🎶👍🏼🌍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Our eco disco with ynni da

Eisteddfod Ysgol Gwyl Ddewi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Gweithdy Ynni da gyda Aled 👍🏼🌍💡🔋

Drachtiau / Potions

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn eich dysgu am ddefnyddiau a sut mae gronynnau yn symud o gwmpas defnyddiau gwahanol e.e. hylifau, solidau a nwyon. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gynnal arbrofion annibynnol yn ogystal â chreu a gwerthu bomiau bath eich hun! 

 

 

This project has a science focus and will teach you about materials and how particles are arranged in liquids, solids and gases. You will have the opportunity to conduct independent science investigations and even create and sell your own bath bombs with your very own stall! 

 

Arbrofi gyda cola a mentos 🌋⛲️

Ydy cyfaint jar yn effeithio ar faint o amser mae canwyll yn llosgi?

Hwyl yr heriau! Some fun science challenges!

Parti Nadolig dosbarth ac ymweliad â CoOp i brynu bwy i’r banc bwyd/ Class Christmas party and our food bank donation 🎄👍🏼🎶

Dathlu diwrnod Owain Glyndŵr - trafod a threfnu rhesymau o blaid siarad Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

              YR AIL RYFEL BYD (1939-1945)

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn eich dysgu am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Byddwch hefyd yn dysgu am arwyddocad Blitz Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. 

 

This project has a history focus and will teach you about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on the everyday lives of people including children and about significant individuals in the period. You will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it. 

Cynllunio’r thema ac arsylwi arteffactau / planning topic questions and studying artefacts

Rhai o’r heriau ifaciwîs a dogni / some of the evacuee and rationing challenges 👍🏼🍪🥕🕵️‍♀️🕵️‍♂️🎖📝

Gwaith trafod a grwpio posteri propaganda

Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech

Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  1
Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  2
Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  3

Hwyl Yr Heriau 🥕👩🏻‍🌾👨‍🌾👨🏼‍🍳📝👍🏼 Challenge fun

Dysgu sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol 👩‍⚕️👨‍⚕️ St John’s Ambulance provided a first aid workshop which also helped our WWII topic 👨‍⚕️👩‍⚕️👍🏼

Ein llochesau Anderson ardderchog! 👍🏼 Our excellent Anderson Shelters 👍🏼

Ein hymweliad i amgueddfa’r glannau a gwylio Sioe Y Bluen Wen 👍🏼 Our visit to the waterfront museum and watching Y Bluen Wen

Gwylio a thrafod animeiddiad Ail Ryfel Byd a deall ystor symboliaeth 🤔💭 Discussing a WW2 animation and understanding symbolism 🤔💭

Dangos y garden coch i hiliaeth 🔴 Show racism the red card 🔴

Teithio nôl mewn amser i’r 1940au Yr Ail Ryfel Byd / we loved travelling back in time to the 1940’s during WW2