Home Page

Derbyn / Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i Ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

Mae Mrs Barraclough a Miss Warwick yn ein helpu ni hefyd eleni. Dyma ni...

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

This year Mrs Barraclough and Miss Warwick are helping us too. Here we are...

 

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

Follow our class on Twitter!

@ YGGBYMRJenkins

-o0o-

 

Tymor y Gwanwyn (i) 2018

Blwyddyn Newydd Dda!!

Happy New Year!!!

Spring Term (i) 2018

 

Thema'r hanner tymor:

Pitran Patran yn y Pyllau

 

 

This half term's theme:

Pitter Patter in the Puddles

 

Rhagflas o'r Thema/ Theme Overview

Ymweliad i'r Golchdy Lleol / A Visit to the local Laundrette

Diolch Mrs Humphreys am ein croesawu ni heddiw a dangos i ni sut mae golchi dillad.

Ers cyflawni ein profiad gwaith, ry'n ni'n barod i weithio yng Ngolchi Mrs Wishi Washi!

 

Thank you Mrs Humphreys for welcoming us today and showing us how to wash clothes. 

Having had our work experience, we are now ready to work in Mrs Wishi Washi's Laundrette! 

Mwynhau yn y glaw/ Having fun in the rain

Cofiwch i ddod â'ch esgidiau glaw i'r ysgol i ymuno yn yr hwyl!

-o0o-

Don't forget to bring your wellies to school to join in the fun!

 

Thema'r Hanner Tymor:

Pan Af i Gysgu

 

 

 

This Term's Theme: 

When I fall Asleep

 

Rhagflas o'r thema/ Overview of the theme

Sioe Fflic a Fflac/The Fflic a Fflac Show

Sioe Fflic a Fflac/The Fflic a Fflac Show 1

Yr ysgol liw nos /The school by night

Yr ysgol liw nos /The school by night 1

Roedd 10 yn cysgu'n braf..../ There were 10 in the bed.....

Roedd 10 yn cysgu'n braf..../ There were 10 in the bed..... 1

Wythnos Ysgol Iach/ Healthy School Week

Thema'r Hanner Tymor:

Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

 

This Term's Theme: 

Paws, Claws and Whiskers

 

 

Rhagflas o'r thema / Overview of the theme

Dathlu Diwrnod T Llew Jones

Celebrating T Llew Jones Day

 

"Dail y coed sy'n cwympo lawr......yn yr hydref."

Still image for this video

IMG_3920.mov

Still image for this video

IMG_3921.mov

Still image for this video

Cwrdd â Maisy'r Gath/ Meeting Maisy the Cat

Un a dwy a thair o gathod....

Un a dwy a thair o gathod.... 1

Sawl teigr sydd yn y dosbarth heddiw? How many tigers are there in class today?

Sawl teigr sydd yn y dosbarth heddiw? How many tigers are there in class today? 1

Sawl cath lwyd? How many grey cats?

Sawl cath lwyd? How many grey cats? 1

Adnoddau Defnyddiol

Useful Resources

 

 

 

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio llythrennau Tric a Chlic. 

Go to the Literacy page to see the children perform the 'Tric a Chlic' letters. 

 

Apiau defnyddiol / Useful apps

 

 

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice Sheets