Home Page

2017-2018

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni! / Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

Cam 1  Ysgol Sy'n Parchu Hawliau

Rights Respecting School Award Stage 1   

Yr ydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill statws Cam 1 Ysgol sy'n Parchu Hawliau.

Diolch i ddisgyblion a staff yr ysgol am eu gwaith caled ac am sicrhau yr achrediad.

We are pleased to announce that the school has been accredited with Stage 1 of the Rights Respecting Schools award. A big thank you to all pupils and staff for their hard work in securing this status.

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!๐ŸŒŸ

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! ๐ŸŒŸ

Bocs bwyd iach๐Ÿฅ• / Healthy lunch box ๐Ÿ

Presenoldeb Dosbarth / Class attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Williams (97.8%) a Dosbarth Miss John (99.5%) ar ennill y wobr 'Presenoldeb Dosbarth'  yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd! 

Congratulations to Mrs Williams class and Miss John class on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone! 

(6/7/18)

Llwyddiannau eraill / Other successess
Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Jack Duffy (Bl 2) am ennill medal rygbi yn dilyn twrnament rygbi diweddar yn chwarae i dîm rygbi Dynfant o dan 7. Da iawn ti!  Congratulations to Jack Duffy (Yr 2) on being awarded a rugby medal following a recent rugby tournament playing for Dynfant Under 7s. Well done!  (8/6/17)

30/5/18 Llongyfarchiadau Megan!

28/5/18

Llongyfarchiadau mawr i’r Parti Recorders am ennill yr 2il wobr! Gwych!

Congratulations to the Recorders Party for winning the 2nd prize!

25/5/18

Llongyfarchiadau am berfformiad arbennig Tomos Rolles yn yr unawd piano yn Eisteddfod yr Urdd. Congratulations on an excellent performance Tomos Rolles in the piano solo at Eisteddfod yr Urdd.

25/5/18

Krav maga๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage (Yr2) am ennill tystysgrif yn ‘Krav maga’.

Congratulations to Seren (Yr2) on earning a certificate from your Krav maga classes (25/5/18)

 

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Osian Davies (Bl 4) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Sandfields FC am ei ymdrechion trwy gydol y tymor diwethaf. Da iawn!

Congratulations to Osian (Yr 4) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Brynmill FC last season. Well done!  (25/5/18)

Brownies!

Llongyfarchiadau i Charlotte Bithell (Bl 2) ar ennill bathodyn yn ddiweddar gyda'i chlwb Brownies.  Da iawn ti! / Congratulations to Charlotte on earning a badge for her efforts at her Brownies club recently. Well done! (25/5/18)  

Perfformiad ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Polly Preece (Yr3) am ei ymdrechion yn ei pherfformiad cerddorol a theatrig.  Pob lwc i ti yn dy waith theatrig. Arbennig! 

Congratulations to Polly (Yr3) on your efforts performing theatrically and musically. Good luck with your work. Fantastic! (25/5/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Seren Anderson-James o ddosbarth Mr Jones am ennill medal 1af yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Seren from Mr Jones class for earning 1st place and earning a medal in gymnastics. Fantastic! (25/5/18)

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Callum Troy (Bl 5) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Brynmill FC am ei ymdrechion trwy gydol y tymor diwethaf. Da iawn!

Congratulations to Callum (Yr 5) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Brynmill FC last season. Well done!  (27/4/18)

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Zofia Poreba (Bl 2) ar ennill medal rygbi yn dilyn twrnament rygbi diweddar yn chwarae i dîm rygbi Uplands o dan 7. Da iawn ti!  Congratulations to Zofia Poreba (Yr 2) on being awarded a rugby medal following a recent rugby tournament playing for  Uplands Under 7s. Well done!  (27/4/17)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Zofia Poreba (Yr2) am ennill ei bathodyn nofio Cam Un. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Zofia (Yr2) on earning her Stage One swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (27/4/18)

Cubs!

Llongyfarchiadau i Steffan Bridgens ar ennill tlws yn ddiweddar gyda'i chlwb Cubs.  Da iawn ti! / Congratulations to Steffan on earning a trophy for his efforts at his Cubs club recently. Well done! (20/4/18)  

Bale Bendigedig! / Brilliant Ballet!

Llongyfarchiadau i Iolo machin-Smith ar ennill medal am ei hymdrechion diweddar gyda'i chlwb bale. Da iawn ti! / Congratulations to Iolo on earning a medal for his efforts at his ballet club recently. Well done! (20/4/18)

Hyfforddwr yr wythnos! / Trainer of the week!

Llongyfarchiadau i Zane ar ennill tlws 'chwaraewr yr wythnos' gyda'i glwb pêl-droed Mae'n amlwg dy fod ti'n rhoi 100% Zane, da iawn ti! / Congratulations to Zane on being awarded the 'player of the week' trophy by his football club. You obviously give 100% in your training sessions Zane, well done!  (20/04/18)

Dawnsio/Dancing ๐Ÿ†๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

Llongyfarchiadau Cara Troy (Bl3) am ennill 2 tlws a 4 medal yng nghystadleuaeth dawns/ Congratulations Cara Troy (Yr3) on winning 2 trophies and 4 medals in a dance competition. (20/4/18) 

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Emily Reynolds am ennill ei tystysgrif a bathodyn 'Wave 4'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Emily on earning her wave 4 swimming certificate badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (20/4/18)

29/3/18

Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr ysgol sydd wedi cael eu gwobrwyo heddiw am bresenoldeb 100% hyd at 29/3/18. Diolch i Aled o'r co-op am rhoddion y gwobrau!

Congratulations to the pupils that recieved rewards today for 100% attendance until 29/3/18. Well done to the pupils that recieved a certificate for 97% attendance. Thank you to Aled from the co-op for donating the prizes. 

 

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bendle (Yr 2) am ennill ei bathodyn nofio 800m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Carys (Yr 2) on earning her 800m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (23/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Bethany Jones (Derbyn Awstralia) am ennill ei bathodyn nofio 'Sharks'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Bethany (Reception class) on earning her 'Sharks' swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (23/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Lea Humbrecht (Yr5) am ennill ei bathodyn nofio 1000m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Lea (Yr5) on earning her 1000m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (23/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Mari Gwen (Derbyn) am ennill ei bathodyn nofio 25m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Mari (Reception class) on earning her 25m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (23/3/18)

Campwaith Codio / Coding Competition Winner 

Llongyfarchiadau mawr i Solomon Bunn-Sovin, disgybl ym Mlwyddyn 6  am ennill y gystadleuaeth codio cenedlaethol -  Codio Cymru. Bydd Solomon yn derbyn  cluniadur fel gwobr am ei gampwaith codio. Da iawn Solomon!   Congratulations to Solomon Bunn-Sovin, a Year 6 pupil for winning the national coding competition. Codio Cymru. Solomon will shortly be receiving  a laptop in recognition of his accomplishment. Excellent work Solomon.  (23/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Zofia Poreba (Yr2) am ennill ei bathodyn nofio 50m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Zofia (Yr2) on earning her 50m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Ava Humbrecht (Yr1) am ennill ei bathodyn nofio 75m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Ava (Yr1) on earning her 75m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Megan Hughes (Yr4) am ennill ei bathodyn nofio 400m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Megan (Yr4) on earning her 400m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Caitlyn Thomas (Yr5) am ennill ei bathodyn nofio 400m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Caitlyn (Yr 5) on earning her 400m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ… 

Llongyfarchiadau mawr i Imogen McAdie (Yr4) am ennill ei bathodyn nofio 400m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Imogen (Yr4) on earning her 400m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/03/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Issac McAdie (Yr1) am ennill ei bathodyn nofio 25m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Issac (Yr1) on earning his 25m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Marty Wilson (Yr1) am ennill ei bathodyn 'Duckling 3'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Marty (Yr1) on earning his Ducklings 3 swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (15/3/18)

Model ๐Ÿ†

Llongyfarchiadau mawr i Rosie am ennill ei bathodyn a tlws am fodelan yn ddiweddar. Arbennig!

Congratulations to Rosie on earning her trophy and medal for modelling recently. Fantastic! (9/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Ruth Andrews (Derbyn) am ennill ei bathodyn nofio 3 metr. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Ruth (reception) on earning her 3 meter swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (9/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Grace David (Yr1) am ennill ei bathodyn nofio 400m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Grace (Yr1) on earning her 400m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (9/3/18)

Cystadleuaeth/Competition

Llongyfarchiadau i Solomon Bunn-Sovin bl.6 am greu gêm ac am gyrraedd restr fer Cystadleuaeth Codio Cymru. Pob lwc i ti!

Well done to Solomon in yr.6 for creating a game and reaching the shortlist for the All Wales Coding Competition. Good luck! (4/3/18)

Nofio fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Grace David (Yr1) am ennill ei bathodyn nofio 200m. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Grace (Yr1) on earning her 200m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (1/12/17)

Dawnsio/Dancing

Llongyfarchiadau i Abigail Harris (Bl3) am ennill medal am ddawnsio stryd.

Congratulations to Abigail (Yr3) on earning a medal for street dancing. (24/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Erin Sherwood (Yr5) am ennill ei bathodyn nofio 400m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Da iawn ar ennill gwregys gwyn yn ei dosbarth bocsio cicio.

Arbennig!

Congratulations to Erin (Yr5) on earning her swimming 400m badge. Good luck with your swimming sessions. Well done on achieving a white belt in your kick boxing classes. Fantastic! (24/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bendle (Yr2) am ennill ei bathodyn nofio . Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Carys (Yr2) on earning her swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (24/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Zofia Poreba (Yr2) am ennill ei bathodyn 'nofio 25m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Zofia (Yr2) on earning her swimming 25m badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (24/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage (Yr2) am ennill ei bathodyn 'nofio 25m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig! Llongyfarchiadau ar ennill tystysgrif yn ‘martial arts’ hefyd.

Congratulations to Seren (Yr2) on earning her swimming 25m badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! Congratulations on earning a certificate from your martial arts classes (24/11/17)

20/11/17

Ein Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc wedi ennill gwobr Efydd. Our Young sports Ambassadors have earned the Bronze award.

Medal JuJitsu / A JuJitsu Medal

Llongyfarchiadau i Macsen James (Bl2) am ennill gwregys gwyn. Perfformiad arbennig, Macsen!

Congratulations to Macsen James (Yr2) on earning his white belt for JuJitsu! An excellent performance, Macsen! (17/11/17)

Dawnsio/Dancing ๐Ÿ†๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

Llongyfarchiadau Cara Troy (Bl3) am ennill tlws yng nghystadleuaeth unigol, cipiodd 4ydd wobr yn ddiweddar mewn cystadleuaeth dawns stryd. / Congratulations Cara Troy (Yr3) on winning a trophy 4th place in a recent street dance competition. (17/11/17) 

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Grace David (Bl1) am ennill ei bathodyn 'Pysgodyn Aur 3'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Grace (Yr1) on earning her swimming Goldfish 3 badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (10/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Isaac McAdie (Yr1) am ennill ei bathodyn 'nofio 10m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Isaac (Yr1) on earning his swimming 10m unaided badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (10/11/17)

Tîm Nofio Urdd / Urdd Swimming Team

Ymdrech gwych gan dîm nofio yng nghystadleuaeth nofio’r Urdd. A great effort by all on the swimming team at the Urdd competition.  (8/11/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Darcy Rees, o ddosbarth Miss Griffiths am ennill ei bathodyn 'nofio 15m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Darcy, Miss Griffiths class on earning her  swimming 15m unaided badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (27/10/17)

Tlws Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Mali Gleeson am ennill tlws yn gymnasteg yn ddiweddar. Gwych!

Congratulations to Mali for earning a trophy recently in gymnastics. Fantastic! 27/10/17

Medal JuJitsu / A JuJitsu Medal

Llongyfarchiadau i William Davies, Dosbarth Miss Griffiths am ennill gwregys oren. Perfformiad arbennig, William!

Congratulations to William Davies, Miss Griffiths class on earning his orange belt for JuJitsu! An excellent performance, William! (27/10/17)

Triathletwr o fri! / Outstanding Triathlete!

Llongyfarchiadau mawr i Imogen McAdie ar ei lwyddiant yn y byd Triathlon yn ddiweddar, enillodd 2il lle. Mabolgampwr talentog a brwdfrydig, mae Imogen wedi cystadlu mewn sawl 'duathlon' yn ddiweddar. Tipyn o gamp Imogen - da iawn ti!  / Congratulations to Imogen McAdie on her recent success in the triathlon world, she won 2nd prize. A very fit and enthusiastic sportswoman, Imogen has taken part in a number of duathlons recently. Quite an achievement Imogen - well done!  (20/10/17)

Hyfforddwr yr wythnos! / Trainer of the week!

Llongyfarchiadau i Iwan Gwyn (Mrs Williams) ar ennill tlws 'hyfforddwr yr wythnos'. Mae'n amlwg dy fod ti'n rhoi 100% Iwan, da iawn ti! / Congratulations to Iwan Gwyn on being awarded the 'trainer of the week' trophy. You obviously give 100% in your training sessions Iwan, well done!  (20/10/17)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Holly Humphreys ar ennill ei dystysgrif nofio 800m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Holly Humphreys on being awarded her 800m swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(20/10/17)  

Hyfforddwr yr wythnos! / Trainer of the week!

Llongyfarchiadau i Osian Davies ar ennill tlws 'hyfforddwr yr wythnos' gyda'i glwb pêl-droed. Mae'n amlwg dy fod ti'n rhoi 100% Osian, da iawn ti! / Congratulations to Osian Davies on being awarded the 'trainer of the week' trophy by his football club. You obviously give 100% in your training sessions Osian, well done!  (13/10/17)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Grace David o ddosbarth Mrs Hiley am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Grace David from Mrs Hiley class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (06/10/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Alfie Gilligan am ennill ei bathodyn 'nofio 25m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Alfie Gilligan on earning his 25m swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (29/9/17)

Hyfforddwr yr wythnos! / Trainer of the week!

Llongyfarchiadau i Honey Bridgens ar ennill tlws 'hyfforddwr yr wythnos' gyda'i glwb pêl-droed Sandfields FC. Mae'n amlwg dy fod ti'n rhoi 100% Honey, da iawn ti! / Congratulations to Honey Bridgens on being awarded the 'trainer of the week' trophy by her football club, Sandfields FC. You obviously give 100% in your training sessions Honey, well done!  (29/09/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage, o ddosbarth Mrs Hiley am ennill ei bathodyn 'nofio 10m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Seren Seage, Mrs Hiley class on earning her  swimming 10m unaided badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (29/9/17)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Benoit Davies am dderbyn tystysgrif a medal am redeg 10km. 

Congratulations to Benoit Davies on recieving a certificate and medal for running 10km. (29/9/17)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Michelle Davies o ddosbarth Mrs Hiley am dderbyn tystysgrif a medal am redeg 10km. 

Congratulations to Michelle Davies from Mrs Hiley class on recieving a certificate and medal for running 10km. (29/9/17)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Isaac McAdie o ddosbarth Miss Griffiths am dderbyn tystysgrif a medal am redeg 10km. 

Congratulations to Isaac McAdie from Miss Griffiths class on recieving a certificate and medal for running 10km. (29/9/17)

Dawnswraig Dawnus! / Dancing Queen!

Llongyfarchiadau mawr i Cara Troy ar ei llwyddiant ysgubol yn gystadleuaeth Dawnsio Stryd yn ddiweddar. Cipiodd Cara cyntaf a trydedd wobr yn y gystadleuaeth unigol a pedwaredd wobr yng nghystadleuaeth y ddeuawd. Bydd seren newydd yn ymddangos ar 'Strictly Come Dancing' yn y dyfodol agos! Da iawn ti!/ Congratulations to Cara on her outstanding success at a street Dance competition recently. Cara captured first and third place in her solo and  fourth prize in the duet competition. A new star will be unveiled on 'Strictly Come Dancing' in the near future! Well done Cara! (22/09/17) 

Dawnswraig Dawnus! / Dancing Queen!

Llongyfarchiadau mawr i Mia Griffiths ar ei llwyddiant ysgubol yn gystadleuaeth Dawnsio Stryd yn ddiweddar. Cipiodd wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y ddeuawd ac ail wobr yng nghystadleuaeth unigol. Bydd seren newydd yn ymddangos ar 'Strictly Come Dancing' yn y dyfodol agos! Da iawn ti! / Congratulations to Mia on her outstanding success at a Street Dance competition recently. Mia captured second place in her solo and first prize in the duet competition. A new star will be unveiled on 'Strictly Come Dancing' in the near future! Well done Mia! (22/09/17) 

Dawnsio / Dance 

Llongyfarchiadau i Carys Green am ennill tystysgrif Lefel 1 yn dawns. Ffantastig!

Congratulations to Carys Green on earning Level 1 certificate in dance. Fantastic! (15/9/17)