Home Page

Llythyron / Letters 2023-2024

*Alergeddau*
**Gan fod gennym sawl plentyn yn yr ysgol sy’n dioddef o alergedd cnau difrifol, a allwn i achub ar y cyfle hwn i atgoffa pawb fod gan ein hysgol ‘Bolisi Dim Cnau’. Mae hyn yn golygu na ddylid prynu'r eitemau canlynol i'r ysgol:
• Pecynnau o gnau
• Brechdanau peanut butter
• Bariau ffrwythau a grawnfwyd sy'n cynnwys cnau
• Bariau siocled neu losin sy'n cynnwys cnau
• Rholiau hadau sesame (gall plant sydd ag alergedd i gnau hefyd gael ymateb difrifol i sesame)
• Cacennau wedi'u gwneud â chnau
Mae gennym bolisi i beidio â defnyddio cnau yn unrhyw un o'n bwyd a baratoir ar y safle, ond ni allwn warantu na fydd peth cynnyrch yn cynnwys olion cnau.*

 

*Allergies*

As we have several children in school who suffer from a severe nut allergy please could I take this opportunity to remind everyone that our school has a ‘No Nuts Policy’. This means that the following items should not be bought into school:
• Packs of nuts
• Peanut butter sandwiches
• Fruit and cereal bars that contain nuts
• Chocolate bars or sweets that contain nuts
• Sesame seed rolls (children allergic to nuts may also have a severe reaction to sesame)
• Cakes made with nuts
We have a policy not to use nuts in any of our food prepared on site, however we cannot guarantee that some product will not contain traces of nut.*

9/3/24

..

20/12/23

Parti Nadolig Mr Urdd / Mr Urdd Christmas Party

Parti Nadolig i ddathlu fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i'r Fro Cyfle i ganu a dawnsio gyda Mista Urdd a gwisgo Coch, Gwyn a Gwyrdd!  - £1 cyfraniad

Christmas Party to celebrate that the Urdd National Eisteddfod is coming to the area -  Wear Red, White and Green -  £1 contribution

Cyngherddau Nadolig / Christmas concerts 2023

17/11/23

27/10/23

17/10/23 Neges oddi wrth y Pennaeth Message from the Head Teacher

15/11/23 Diwrnod Rhynglwladol / International Day

24/10/23 Banc Bwyd / Food Bank

Dyddiadau a Gwybodaeth /Dates and information

Dyddiadau a Gwybodaeth /Dates and information. 9/10/23

Dyddiadau a Gwybodaeth / Dates and information 19/9/23

GWYL LLENYDDIAETH PLANT / CHILDREN'S LITERATURE FESTIVAL Er wybodaeth / For your inforamtion

Neges bwysig : Llythyr gan Gorff Llywodraethol yr Ysgol / Important message : Letter from the School’s Governing Body Er wybodaeth / for information