Home Page

Prydau Ysgol / School meals

*Alergeddau*
Gan fod gennym sawl plentyn yn yr ysgol sy’n dioddef o alergedd cnau difrifol, a allwn i achub ar y cyfle hwn i atgoffa pawb fod gan ein hysgol ‘Bolisi Dim Cnau’. Mae hyn yn golygu na ddylid prynu'r eitemau canlynol i'r ysgol:
• Pecynnau o gnau
• Brechdanau peanut butter
• Bariau ffrwythau a grawnfwyd sy'n cynnwys cnau
• Bariau siocled neu losin sy'n cynnwys cnau
• Rholiau hadau sesame (gall plant sydd ag alergedd i gnau hefyd gael ymateb difrifol i sesame)
• Cacennau wedi'u gwneud â chnau
Mae gennym bolisi i beidio â defnyddio cnau yn unrhyw un o'n bwyd a baratoir ar y safle, ond ni allwn warantu na fydd peth cynnyrch yn cynnwys olion cnau.*

 

*Allergies*

As we have several children in school who suffer from a severe nut allergy please could I take this opportunity to remind everyone that our school has a ‘No Nuts Policy’. This means that the following items should not be bought into school:
• Packs of nuts
• Peanut butter sandwiches
• Fruit and cereal bars that contain nuts
• Chocolate bars or sweets that contain nuts
• Sesame seed rolls (children allergic to nuts may also have a severe reaction to sesame)
• Cakes made with nuts
We have a policy not to use nuts in any of our food prepared on site, however we cannot guarantee that some product will not contain traces of nut.*

Cinio ysgol Ionawr-Gorffennaf 2024/ School lunch January-July 2024

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd / School meals allergen and food intolerance information

Cinio Ysgol Cost ciniawau ysgol yw £ 2.40 y dydd neu £ 12.00 am wythnos gyfan. Defnyddiwch y system dalu ar-lein. / School dinners The cost of school dinners is £2.40 per day or £12.00 for a whole week. Please use the online payment system.