Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

  Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter
@YGGBYMCWilliams

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Haf 2017 (ii)

Summer Term 2017 (ii)

Thema'r tymor:

Cuddfannau a Dant y Llew

This term's theme:

Dens and Dandelions

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Hwyl Fawr Blwyddyn 2!

Blwyddyn Arbennig! Diolch yn fawr i chi gyd! A fantastic year! Thank you very much to you all!

Still image for this video

Rhai o greaduriaid y goedwig! Some woodland creatures!

Ein taith i'r goedwig - Dewch i ddarllen yr hanes! Read about our visit to the woods!

Prynhawn yn y goedwig! An afternoon in the woods!

Still image for this video

Paratoi ar gyfer y Ffair Haf! Preparing towards the Summer Fair!

NEGES I'CH HATGOFFA! Cofiwch ddychwelyd y ffurflen ar gyfer 'Gweithdy Cuddfannau Ysgol Goedwig'  ym Mharc Singleton 30/6/17

 

A REMINDER! Please return consent form for 'Den Building Forest School Workshop' 30/6/17 

Prynhawn yn y parc / An afternoon at the park

Ymweliad a'r Parc - Dydd Llun 13/6/17  Visit to the park.

Cofiwch eich cot ac esgidiau addas! Please remember to bring your coat and appropriate footwear!

Mwynhau ein thema newydd! Enjoying our new theme!

 Heriau Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 23/6/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/6/17 Let's Think Challenge

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/troi.html

 

 

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 30/6/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 23/6/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/6/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 9/6/17 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Haf (i)

Summer Term (i)

Thema'r tymor: Un Tro...

This term's theme: Once Upon a Time...

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Er gwybodaeth: Sesiynau Dysgu Croesi'r heol yn ddiogel yn cychwyn ar y 17eg o Fai 

For your information: Kerbcraft Road Safety Sessions begin on the 17th May.

Ysgrifennu Gwych! Wonderful Writing!

 

Cawsom neges arbennig yn ddiweddar gan Superted. Roedd wedi ysgrifennu portread gwych o archarwr newydd o'r enw Cai Curyll. Yna, cawsom neges arbennig gan Cai Curyll yn gofyn i ni i ysgrifennu disgrifiad o'n archarwyr dychmygol ni! Aethom ati ar unwaith i ysgrifennu!

 

We had a special message from Superted recently. He had written a fantastic portrait of 'Cai Curyll', a new superhero. Then, we had another message - from Cai Curyll this time, asking us to write descriptions of our imaginary Superheroes! We couldn't wait to begin writing!

Cai Curyll.MP4

Still image for this video

   Heriau Dewch i Feddwl   

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 25/5/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 18/5/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 27/4/17 Let's Think Challenge

   Gwaith Cartref Sillafu   

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 26/5/17

Gwaith Cartref Sillafu 19/5/17 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor y Gwanwyn (ii) 2017

Spring Term (ii) 2017

 

Thema'r Hanner Tymor:

This Term's Theme:

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor: An overview of this term's activities:

Archarwyr yn barod i helpu! Superheroes to the rescue!

Still image for this video
Cawsom neges gan Superted yn galw am gymorth! Aethom ati ar unwaith i greu archarwyr dewr a thalentog i'w helpu!
We received a message from Superted asking for our help! We created some brave and talented superheroes and sent them to Superted!

trim.53B1FECA-06CB-4740-85FF-097F91773C86.MOV

Still image for this video

trim.47884C74-C666-4119-A0EC-7813AA6B2185.MOV

Still image for this video

trim.2CC3ED03-6432-46F2-93D7-3E0C9FC9BFCE.MOV

Still image for this video

trim.205C2F83-C9FA-4B87-8882-A4FF9D9CDF39.MOV

Still image for this video

Cyflwyniad Comics Archarwyr! Superhero Comic Presentation!

Llawer o ddiolch i Mr Besley ac Alexander am ddod i wneud cyflwyniad ynglŷn â chomics archarwyr i ni. Roedd yn fore hynod o ddiddorol ac rydyn ni i gyd yn ysu i fyd ati i greu comic ein hunain nawr!

A big thank you to Mr Besley and Alexander for giving us a presentation about Superhero Comics. It was a very interesting morning and we're all now very eager to create our own comics!

Archarwyr yn dawnsio! Dancing Superheroes!

Still image for this video

Supertaten i'r adwy! Supertato to the rescue!

Rydyn wedi mwynhau clywed am anturiaethau Supertaten yn yr archfarchnad! Dyma luniau rhai o'i ffrindiau! We've enjoyed hearing about Supertato's adventures at the supermarket! Here are some pictures of his superhero friends!

Tasg Cyswllt Cartref / Home-School Task

Mwynhau siocled poeth Masnach Deg! Enjoying Fair Trade hot chocolate!

Archarwyr i'r Adwy! Superheroes to the Rescue!

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi! St David’s Day Celebrations!

Esiamplau o'r Profion Cenedlaethol / Examples of National Tests

Prawf Darllen / Reading Test

Prawf Gweithdrefnol Mathemateg / Numeracy Procedural Test

Prawf Rhesymu Mathemateg / Mathematical Reasoning Test

  Heriau Dewch i Feddwl  

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 6/4/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Fedddwl 30/3/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 23/3/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 16/3/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 2/3/17 Let's Think Challenge

  Gwaith Cartref Sillafu  

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/3/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 17/3/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 10/3/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 3/3/17 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor y Gwanwyn (i) 2017

Spring Term (i) 2017

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

A Happy New Year to you all!

 

Thema'r hanner tymor yw 'Cerddorfa.' Edrychwn ymlaen at dymor cerddorol a swnllyd iawn! 

This half term's theme is 'Orchestra.' We look forward to a very musical and noisy half term!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Tasg Cyswllt Cartref / Home/School Task

Hei Mr Urdd!

Still image for this video

Bore bendigedig yn cyflwyno ein cerddoriaeth, barddoniaeth ac offerynnau i blant y Cyfnod Sylfaen! Da iawn bawb!

A lovely morning presenting our music, poetry and instruments to Foundation Phase pupils! Well done!

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel / Internet Safety Day

Still image for this video

Cerddi Campus! Perfect Poetry!

Still image for this video
Rydyn ni wedi cael llawer o hwyl yn ysgrifennu barddoniaeth yn ddiweddar! Dyma rai esiamplau:
We've enjoyed writing poetry recently! Here are some examples:

IMG_2226.MOV

Still image for this video

IMG_2227.MOV

Still image for this video

IMG_2229.MOV

Still image for this video

IMG_2228.MOV

Still image for this video

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! Happy St Dwynwen Day!

Newyddion Cyffrous! Exciting News!

Cawsom e-bost wrth Dona Direidi yn gofyn i ni gasglu gwybodaeth a danfon y canlyniadau iddi. Gofynnodd 5 gwestiwn i ni am offerynnau ac am gyfansoddiad 'Pedr a'r Blaidd!' Buom yn brysur yn holi ein gilydd cyn creu graffiau a dehongli'r canlyniadau! 

We had an email from Dona Direidi asking us to collect information and to send her the results. She asked us five questions about instruments and about Prokofiev's  'Peter and the Wolf' composition. We've been busy asking each other questions, creating graphs and analysing the information!

Offerynnau o bob math! Gwaith gwych! A variety of instruments! Excellent Work!

Pedr a'r Blaidd / Peter and the Wolf

Rydyn wedi bod yn gwrando ar gyfansoddiad 'Pedr a'r Blaidd' gan Sergei Prokofiev. Rydyn ni hefyd wedi mwynhau adrodd y stori gan ddefnyddio map stori a symudiadau i'n helpu!

We've been listening to Sergei Prokofiev's 'Peter and the Wolf' composition. We've also enjoyed re-telling the story using actions and a story map to help us!

Map stori 'Pedr a'r Blaidd' Story map

Un tro.......Once upon a time..........

Still image for this video

Ein Stiwdio Gerdd! Our Music Studio!

Beth am ddefnyddio j2blast yn eich cyfrif Hwb er mwyn gwella eich sgiliau rhif? Mae'n llawer o hwyl! What about using j2blast on your Hwb account to develop your number skills? It's great fun!

 Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Gwaith Cartref Silalfu 10/2/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 27/1/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/1/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/1/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/1/17 Spelling Homework

Heriau Dewch i Feddwl! Let's Think Challenges!

Beth am roi cynnig ar rai o'r heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 9/2/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 2/2/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 26/1/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 19/1/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 12/1/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 5/1/17 Let's Think Challenge

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref (ii)

Autumn Term (ii)

Thema'r hanner tymor:

Cofiwch, Cofiwch!

This half term's theme:

Remember, Remember!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work:

Nadolig Llawen!

Ymwelydd Arbennig! A Very Special Visitor!

Addurniadau Arbennig! Delightful Decorations!

Mae'r Nadolig yn nesáu! Dyma ni'n cyflawni heriau o gwmpas y dosbarth! Christmas is coming! Some pictures of us completing challenges around the class!🎅🏼🎄

Ymweliad â Gorsaf Dân Llanelli / Visit to Llanelli Fire Station

Dyma ni'n mwynhau cyflawni heriau o bob math! Here we are completing various challenges around the class!

Dysgu am ddiogelwch tân gyda Jordan / Learning about Fire Safety with Jordan

  Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

 

Gwaith Cartref Sillafu 2511/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 18/11/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 11/11/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 4/11/16 Spelling Homework

 

 

   Heriau Dewch i Feddwl! 
Let's Think Challenges!

Beth am roi cynnig ar rai o'r heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 15/12/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/12/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 1/12/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 24/11/16

Her Dewch i Feddwl 17/11/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 10/11/16 Let's Think Challenge

Her 3/11/16 Challenge

Her rhyngweithiol i chi yr wythnos hon! 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/explore_num_seq/cym/Cyflwyniad/MainSessionPart1.htm

http://hwb.wales.gov.uk/resources/resource/bd2f6ca8-6258-464b-a786-6c6e9d2233cb/en

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2016 (i)

Autumn Term 2016 (i)

 

Thema'r hanner tymor: Archfarchnad

This half term's theme: Supermarket

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Argyfwng! Fedrwn ni helpu?

Emergency! Can we help?

Cawsom neges fideo oddi wrth reolwraig yr archfarchnad yn galw am gymorth! Roedd yr holl lolipops yn y siop wedi ymdoddi a'r siocledi wedi eu difetha! Nid oedd angen poeni oherwydd aethom ati ar unwaith i gynllunio a chreu cynnyrch bendigedig i'w gwerthu yn y siop! Blwyddyn 2 i'r adwy!

We received a video message from the supermarket manager asking for our help! All the lollypops in the store had melted and the chocolate bars had spoilt. There was no need to worry because we immediately began to design and create some lovely products to be sold in the shop! Year 2 to the rescue!

 

 

​Dathlu Diwrnod T.Llew Jones 

Celebrating T.Llew Jones Day

 

 

Cliciwch at y ddolen isod i weld ein cerdd! Click on the link below to see our poem! 

 

Ymweld â Siop Gwalia yn Sain Ffagan / Our visit to Gwalia Stores at St Fagans.

Newid Deunyddiau! Changing Materials!

Ymddangosodd llythyr yn y dosbarth heddiw yn cynnwys cyfarwyddiadau i'w dilyn er mwyn creu cacennau crispi a siapau iâ! Roedd yn ddiddorol iawn i weld sut yr oedd y deunyddiau yn newid wrth gael eu hoeri a'u gwresogi!

We received an envelope today containing instructions on how to make rice krispie cakes and ice shapes. It was very interesting to see how these materials changed when heated and cooled.

Dewch i Goginio! Ready, Steady,Cook!

Still image for this video

trim.2884E24D-551A-45DC-B45B-8FB6A580C63F.MOV

Still image for this video

trim.7931745B-AF21-43FD-9481-014611798B6E.MOV

Still image for this video

trim.562A51E0-530E-44AF-B767-AAAA824DEB22.MOV

Still image for this video

trim.2B613B5B-DD5E-4663-B010-7B01DAC41C3F.MOV

Still image for this video

Celf Bop! Pop Art!

Dyma ni'n mwynhau astudio gwaith yr arlunydd Andy Warhol! Here are a few pictures of us studying Andy warhol's work!

Joio gwneud jeli! 

Dyma ni'n mwynhau dysgu am sut y mae deunyddiau'n newid ac yn dilyn cyfarwyddiadau i greu jeli! 

Here we are learning about how materials change and following instructions to make jelly!

Mae Siop y Gornel ar agor! Galwch i mewn am fargen! Our shop is open! Call in for a bargain!

Mwynhau Diwrnod Owain Glyndwr / Owain Glyndwr Day 16/9/16

Dysgu am ddeunyddiau pecynnu bwyd / Learning about food packaging materials

Cawsom fore bendigedig yn yr Uplands! Buom yn dditectifs archfarchnad!

We had a lovely morning in the Uplands! We enjoyed being supermarket detectives! 

Penblwydd Roald Dahl / Roald Dahl's Birthday

Dyma ni'n mwynhau dathlu Diwrnod Roald Dahl ar Fedi'r 13eg! Cawsom gyfle i wneud llu o weithgareddau amrywiol, a mwynhau gwisgo fel ein hoff gymeriadau. 'Matilda' oedd y dewis mwyaf poblogaidd!

Here we are celebrating Roald Dahl's day on the 13th September. We had the opportunity to take part in a variety of activities and to dress up as a favourite character. The most popular costume choice was Matilda!

 

Ein diwrnod 1af! Our 1st day!

Gwersi Datblygiad Corfforol - dydd Mercher a dydd Iau. Cofiwch ddod â'ch gwisg!

Physical Development lessons - Wednesday and Thursday. Please bring your kit to school!

 

   Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

   Heriau Dewch i Feddwl! 
Let's Think Challenges!

Beth am roi cynnig ar rai o'r heriau yma?
What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 20/10/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 13/10/16 Let's Think Challenge

Gweithgaredd rhyngweithiol i chi yr wythnos hon!

An interactive challenge this week:

https://hwb.wales.gov.uk/resources/resource/408d8c4f-e560-4117-a134-dd804532d71a

 

Her Dewch i Feddwl 6/10/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl /Let's Think Challenge 29/9/16

Her Dewch i Feddwl 22/9/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 15/9/16 Let's Think Challenge

Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources

Geiriau aml eu defnydd / High Frequency words

Geiriau Allweddol / Key Words

Ymarfer Llawysgrifen / Handwriting Practise

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy o adnoddau defnyddiol.

Click on the link below to find more useful resources.