Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Croeso i dudalen ddosbarth Mr Jones a Mrs Evans

Welcome to Mr Jones and Mrs Evans’ class page

 

Trydar/Twitter: @YGGBYMRJones
 

Cofiwch ddod â’ch cit ymarfer corff ar:

Ddydd Mercher a Dydd Gwener

 

Please remember to bring your PE kit on:

Wednesdays and Fridays  

Helfa am bethau fyw/anfyw.

Search for living/non-living things.

Sut i Greu Gorsaf Fwydo Adar?

Still image for this video

Creu Gorsafoedd Bwydo Adar

Ydych chi wedi gweld y Gryffalo?

Still image for this video

Ble?

Still image for this video

Sut fath o greadur yw e?

Still image for this video

Un rhyfedd yw’r Gryffalo ...

Still image for this video

Chwilio am y Gryffalo

Still image for this video

Have you seen the Gruffalo?

Still image for this video

Where?

Still image for this video

Is he hiding?

Still image for this video

Can you help us find the Gruffalo?

Still image for this video

Ble mae’r Gryffalo yn cuddio?

Still image for this video

Where’s the Gruffalo?

Still image for this video

Mae’r Gryffalo ar goll!

Still image for this video

Pa fath o greadur yw’r Gryffalo?

Still image for this video

Ble mae e?

Still image for this video

Have you seen him?

Still image for this video

Have you seen the creature?

Still image for this video

Helpwch ni i ffeindio’r Gryffalo

Still image for this video

Dylunio ‘Y Gryffalo’ / Drawing ‘The Gruffalo’

Tymor yr Haf (ii)

Summer Term (ii)

 

Thema: Cuddfannau a Dant y Llew

Theme: Dens and Dandelions

Diwrnod Rhifedd hwyl a sbri! Numeracy Day fun and games!

Still image for this video

Tymor yr Haf (i) 2019

Summer Term (i) 2019

Thema’r Tymor: Un Tro...

This Term’s Theme: Once Upon a Time...

Paratoi cebab ffrwythau a dathlu yn ein party ‘Un tro...’

Preparing fruit kebabs and celebrating in our

‘Once upon a time....” party.

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn (ii) 2019

Spring Term (ii) 2019

Thema’r Tymor: Archarwyr

This Term’s Theme: Superheroes 

Pasg Hapus! Happy Easter!

Still image for this video

Stori’r Pasg

Still image for this video

Stori’r Pasg

Still image for this video

Creu tablau a graffiau bloc ar JiT

Creu Archarwyr

Gwaith Aled Afal

Disgo Siarter Iaith Ynni Da

Animeiddio Supertaten

Animeiddiad Gorffenedig Supertaten

Still image for this video
Sain wedi ei ychwanegu a’r holl fideos wedi eu rhoi at ei gilydd.

Animeiddio Supertaten

Still image for this video

Animeiddio Supertaten

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Tymor y Gwanwyn (i) 2019

Spring Term (i)  2019

 

Thema'r tymor: Cerddorfa

This term's theme: Orchestra

 

Cystadleuaeth Dydd Gwyl Dewi.

Saint David’s Day competition.

Ein hymweliad diddorol i Eglwys Sant Gabriel.

An interesting visit to Saint Gabriel’s Church.

Arbrofi gan ddefnyddio fforc diwnio!

Experimenting using a tuning fork!

Dyna hwyl! Such fun!

Still image for this video

Mae’r drwm yn dirgrynu.

The drum is vibrating.

Mae’r reis yn dawnsio. The rice is dancing.

Still image for this video

Diolch am eich cefnogaeth yn gwneud offerynnau!

Thank you for your support making instruments!

Ffeithiau Karl Jenkins

Still image for this video

Pedr a’r Blaidd - Y Stori Cyfan

Peter and the Wolf - The Whole Story

 

 

Dyma ein map stori ar ffurf Pie Corbett.

Here is our story map using Pie Corbett.

Rhan 1 / Part 1

Still image for this video

Rhan 2 / Part 2

Still image for this video

Pie Corbett - Pedr a’r Blaidd

Still image for this video

Lluniau Cymeriadau Pedr a’r Blaidd

Braslunio Offerynnau Cerddorol

Rydym wedi mwynhau ein trip i’r Orsaf Dân!

Rydym wedi dysgu sut i gadw ein hunain yn ddiogel a chawsom hwyl yn defnyddio’r pibellau ddŵr. 

We enjoyed our trip to the Firestation!

We learnt how to keep ourselves safe and had fun using the water hoses. 

Yr Orsaf Dân. The Firestation.

Still image for this video

Ein hymweliad â Sain Ffagan.

Our Visit to St. Fagans

Siopau hen ddyddiau. Siops from the olden days.

Siop Gwalia. Gwalia Stores

Still image for this video

Daeth dau barsel i’r dosbarth.    

Two parcels arrived in the class.

Beth sydd yn y parsel cyntaf? What is in the first parcel?

Gwnaethon ni cacennau crispi siocled. We made chocolate crispy cakes.

Agoron ni’r ail barsel. We opened the second parcel.

Gwnaethon ni ciwbiau iâ sudd oren. We made orange juice ice cubes.

Blasus iawn! Delicious!

Dathlu ddiwrnod T Llew Jones.

Still image for this video

Mae ein Siop Gornel ar agor!

Our Corner Shop is open!

 

 

Edrychwch ar ein hysbysebion! Watch our advertisements!

Still image for this video

Gwrandewch ar y cyflythrennu. Listen to our alliteration.

Still image for this video

Dewch i brynu! Come and buy!

Still image for this video

Am fargen! Grab a bargain!

Still image for this video

Dewch i siopa! Come and shop!

Still image for this video

Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials

Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting

Croeso i’n dosbarth / Welcome to our class

Her Lego: Ffrwythau / Lego Challenge: Fruit

Her Numicon: Bondiau 10 / Numicon Challenge: Number Bonds 10

Gwaith Cartref Sillafu / Spelling Homework

17/10/18

Geiriau ‘si’ Words

siop

siocled

sioc

sied

siâp

Gwaith Cartref Sillafu 12/10/18 Spelling Homework     

                        Geiriau ‘rh’

 

                                    rhai

                            rhes

                            rhan 

​​​​​​                            rhedeg

                            rhaid       

 

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 14/9 - 21/9

Geiriau ‘ch’ Words

 

chi (you - formal/group)

bach (small)

chwech (six)

bachgen (boy)

chwaer (sister)

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 21/9 - 28/9

Geiriau ‘th’ Words

 

cath (cat)

bath (bath)

aeth (went)

daeth (came)

aethom (we went)