Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Gwener
Physical Development Lessons: Wednesday and Friday

Gweithgareddau i'w gwneud adref

Activities to do at home

 

Diolch yn fawr iawn! / Thank you very much!

Still image for this video

Llythyr Ffarwelio 13/7/2020 Farwell Letter

Atgofion Bl.1 a 2 / Yr.1 & 2 Memories

Still image for this video

Cerdyn Bingo / Bingo Card

Thema'r Wythnos: Amser Stori 5

This Week's Theme : Story Time 5

Dychwelyd i'r Ysgol / Returning to School

Dewch i ddarllen am Dewi'r Diogyn wrth iddo dychwelyd i'r ysgol.

Read about Sammy Sloth as he returns to school.

Dewi'r Diogyn yn dychwelyd i'r ysgol

Sammy Sloth returns to school

Mae'n Amser Stori! / It's Story Time!

Still image for this video

Cwch Origami i Tedi / An Origami Boat fir Tedi

Still image for this video

Tynnu Llun Cranc / Drawing a Crab

Still image for this video

Tynnu Llun Gwylan / Drawing a Seagull

Still image for this video

A fydd e'n suddo neu'n arnofio? / Will it sink or float?

Still image for this video

Dewch i greu crempog tedi / Let’s create teddy panacakes

Still image for this video

🚰 Sut i olchi eich dwylo! 🛁

Mae golchi dy ddwylo'n lân bob tro yn gallu curo pob math o afiechydon. Dyma Alex o Ffeil i ddangos sut i'w wneud yn iawn! 💦

Llyfrau Darllen ar-lein! / Reading Books Online!

Llyfrau Tric a Chlic am ddim! Free Tric a Chlic books!

Heriau Siarter Iaith Tafod Tawe Language Charter Challenges

Ymarfer llaw ysgrifen/Handwriting Practise 

Bydd tasgau i chi i'w cyflawni ar J2PDf. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn cael mynediad at y gweithgareddau. Gallwch deipio'r atebion yn syth ar y gwaith. Cofiwch arbed eich gwaith! Rydyn yn edrych ymlaen i weld eich gwaith yn eich ffeiliau ar J2launch! 

We shall be setting tasks for you to complete on J2PDF. Follow the instructions below to access the tasks. You can type your answers on the document. Please remember to save your work! We are looking forward to seeing your work in your files on J2Launch!

 

Cyfarwyddiadau cam wrth gam ysgrifenedig / Step by step written instructions

Sut i gael mynediad at waith ar J2P2F

Still image for this video

How to access work on J2PDF

Still image for this video

Cyfarwyddiadau ar gyfer cael mynediad at restrau sillafu ar ‘Spell Blast’

Still image for this video
Cyfarwyddiadau Cymraeg / Welsh version

How to access spelling lists on Spell Blast

Still image for this video
English language instructions

Apiau defnyddiol -useful apps

              Gwefanau Defnyddiol / Useful Websites

Amser Stori       Story Time

Creu Llun o Aled Afal

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn (ii) 2020

Spring Term (ii) 2020

Thema’r tymor: Hwyl a Gŵyl

This term’s theme: Festival Fun

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Sul y Mamau

Y Dywysoges Fach

Rhywbeth i wneud i chi wenu! 😃 Lluniau o’r Siop Lluniau Llon.

Something to make you smile! 😃 Photographs from our Photo Booth.

                Gwers blasu tenis /  Tennis taster lesson
Joio Dathlu Diwrnod y Llyfr / Enjoying Celebrating World Book Day
Gweithdy Rythm Bongo Clive / Bongo Clive’s Rhythm Workshop

Still image for this video

Rydym yn mwynhau curo a chlapio rythm 

We are enjoying beating and clapping a rhythm

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn (i) 2020

Spring Term (i) 2020

Thema’r tymor: Y Byd Mawr Crwn

This term’s theme: The Big Wide World

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Heddiw daeth y grŵp  ‘Calan’ i ganu a chlocsio gyda ni.

Today a group ‘Calan’ came to sing and clog dance with us. 

Still image for this video


Dathlu wythnos Cymreictod a Dydd Miwsig Cymru gyda Chantores Bronwen Lewis.

 

Celebrating Welsh Week and Welsh Music Day with the singer Bronwen Lewis.

Still image for this video

Gwisgoedd Tsieiniaidd

Cyfri 1 i 10 (Tsieina)

Still image for this video

Cyflwyniad Tsieiniaidd

Still image for this video

Rydym yn mwynhau dysgu Dawnsiau Tsieineaidd.

We are enjoying learning Chinese dances.

Still image for this video

Dawns Blwyddyn Newydd Tsieineaidd / Chinese New Year Dance

Still image for this video

Ein dawnsio creadigol

Our creative dancing

Still image for this video

❤️❤️ Dydd Santes Dwynwen Hapus ❤️❤️

❤️❤️ Happy St Dwynwen”s Day ❤️❤️

Fuon ni’n mwynhau dysgu cân cyfri yn yr iaith Mandarin. 

We enjoyed learning a counting song in the Mandarin Language.

Still image for this video

Rydyn ni wedi dysgu i gyfri ym Mandarin.

We have learnt to count in Mandarin. 

 

Still image for this video

Cyrhaeddodd llythyr a pharsel....

A letter and a parcel arrived....

Mae gennym garped hud!

We have a magic carpet!

Dewison ni wlad Tseina i astudio.

We chose to study China.

Thema’r hanner tymor: Goleuni a Thywyllwch

This term’s theme: Light and Darkness

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Nadolig Llawen!

Merry Christmas!

Roedd Blwyddyn 1 wedi mwynhau’r sioe ‘Y Llygoden yn yr eira’

Year 1 enjoyed ‘The mouse in the snow” show

Sut i Ddal Seren - Gwaith peintio

Still image for this video

Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur

Her Knex - Creu Roced

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

Thema’r  hanner tymor: Dyma fi!

This half term’s theme: This is me!

       Dysgu sgiliau pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd!

 

Learning netball skills with Owain and Catrin from the Urdd!

 

Still image for this video

Parc Brynmill

Still image for this video

Ymweliad Betsi

Dyma Fi - Ein Bocsys Personol