Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Gwener
Physical Development Lessons: Wednesday and Friday

Cystadleuaeth Pasg / Easter Competition

Still image for this video
Dilynnwch y cyfarwyddiadau i greu llun o wy Pasg. Gallwch addurno yr wy trwy liwio, wneud collage neu unrhyw ffordd creadigol arall. Ar ôl gorffen, tynnwch ffotograff o’ch campwaith ac arbedwch gopi yn eich ffeiliau Hwb i ni gael gweld a’u rhannu.

Dyddiad cau: Ebrill 17

Follow the visual instructions to create a picture of an Easter egg (saying Pasg Hapus). You may then colour it in or stick materials to it to make a collage. After you complete it, take a photo of it and save a copy in you Hwb files for us to see and share.

Closing date: April 17

Neges gan Mr Jones

Still image for this video
Cyfarwyddiadau cam wrth gam ysgrifenedig / Step by step written instructions

Neges o Mrs Evans                    A message from Mrs Evans

Gweithgareddau i'w gwneud adref

Activities to do at home

 

Gweithgareddau i wneud tu allan/Activities to do outside.

Beth am greu cartref i chwilod neu bryfed?

What about making a home for bugs or insects?

Sesiwn Ffitrwydd/ Fitness Session

Byddaf yn gosod tasgau i chi i'w cyflawni ar J2PDf. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn cael mynediad at y gweithgareddau. Gallwch deipio'r atebion yn syth ar y gwaith. Cofiwch arbed eich gwaith! Rwy'n edrych ymlaen i weld eich gwaith yn eich ffeiliau ar J2launch! 

I shall be setting tasks for you to complete on J2PDF. Follow the instructions below to access the tasks. You can type your answers on the document. Please remember to save your work! I am looking forward to seeing your work in your files on J2Launch!

 

Sut i gael mynediad at waith ar J2P2F

Still image for this video

How to access work on J2PDF

Still image for this video

Her Hapusrwydd a Lles / Happiness and Well-being Challenge

Her Geiriau Allweddol/ Key Words Challenge

Apiau defnyddiol -useful apps

Amser Stori       Story Time

              Gwefanau Defnyddiol / Useful Websites

Cyfarwyddiadau ar gyfer cael mynediad at restrau sillafu ar ‘Spell Blast’

Still image for this video
Cyfarwyddiadau Cymraeg / Welsh version

How to access spelling lists on Spell Blast

Still image for this video
English language instructions

Creu Llun o Aled Afal

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn (ii) 2020

Spring Term (ii) 2020

Thema’r tymor: Hwyl a Gŵyl

This term’s theme: Festival Fun

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Sul y Mamau

Sul y Mamau 1

Y Dywysoges Fach

Y Dywysoges Fach 1
Y Dywysoges Fach 2
Y Dywysoges Fach 3
Y Dywysoges Fach 4
Y Dywysoges Fach 5
Y Dywysoges Fach 6
Y Dywysoges Fach 7

Rhywbeth i wneud i chi wenu! 😃 Lluniau o’r Siop Lluniau Llon.

Something to make you smile! 😃 Photographs from our Photo Booth.

                Gwers blasu tenis /  Tennis taster lesson
Joio Dathlu Diwrnod y Llyfr / Enjoying Celebrating World Book Day
Gweithdy Rythm Bongo Clive / Bongo Clive’s Rhythm Workshop

Still image for this video

Rydym yn mwynhau curo a chlapio rythm 

We are enjoying beating and clapping a rhythm

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn (i) 2020

Spring Term (i) 2020

Thema’r tymor: Y Byd Mawr Crwn

This term’s theme: The Big Wide World

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Heddiw daeth y grŵp  ‘Calan’ i ganu a chlocsio gyda ni.

Today a group ‘Calan’ came to sing and clog dance with us. 

Still image for this video


Dathlu wythnos Cymreictod a Dydd Miwsig Cymru gyda Chantores Bronwen Lewis.

 

Celebrating Welsh Week and Welsh Music Day with the singer Bronwen Lewis.

Still image for this video

Gwisgoedd Tsieiniaidd

Gwisgoedd Tsieiniaidd 1
Gwisgoedd Tsieiniaidd 2

Cyfri 1 i 10 (Tsieina)

Still image for this video

Cyflwyniad Tsieiniaidd

Still image for this video

Rydym yn mwynhau dysgu Dawnsiau Tsieineaidd.

We are enjoying learning Chinese dances.

Still image for this video

Dawns Blwyddyn Newydd Tsieineaidd / Chinese New Year Dance

Still image for this video

Ein dawnsio creadigol

Our creative dancing

Still image for this video

❤️❤️ Dydd Santes Dwynwen Hapus ❤️❤️

❤️❤️ Happy St Dwynwen”s Day ❤️❤️

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Fuon ni’n mwynhau dysgu cân cyfri yn yr iaith Mandarin. 

We enjoyed learning a counting song in the Mandarin Language.

Still image for this video

Rydyn ni wedi dysgu i gyfri ym Mandarin.

We have learnt to count in Mandarin. 

 

Still image for this video

Cyrhaeddodd llythyr a pharsel....

A letter and a parcel arrived....

Mae gennym garped hud!

We have a magic carpet!

Dewison ni wlad Tseina i astudio.

We chose to study China.

Picture 1

Thema’r hanner tymor: Goleuni a Thywyllwch

This term’s theme: Light and Darkness

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Nadolig Llawen!

Merry Christmas!

Roedd Blwyddyn 1 wedi mwynhau’r sioe ‘Y Llygoden yn yr eira’

Year 1 enjoyed ‘The mouse in the snow” show

Sut i Ddal Seren - Gwaith peintio

Still image for this video

Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur

Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 1
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 2
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 3
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 4
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 5
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 6
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 7
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 8
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 9

Her Knex - Creu Roced

Her Knex - Creu Roced 1
Her Knex - Creu Roced 2
Her Knex - Creu Roced 3
Her Knex - Creu Roced 4
Her Knex - Creu Roced 5
Her Knex - Creu Roced 6

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

Thema’r  hanner tymor: Dyma fi!

This half term’s theme: This is me!

Picture 1

       Dysgu sgiliau pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd!

 

Learning netball skills with Owain and Catrin from the Urdd!

 

Still image for this video

Parc Brynmill

Still image for this video

Ymweliad Betsi

Ymweliad Betsi 1

Dyma Fi - Ein Bocsys Personol

Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 1
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 2
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 3
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 4
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 5
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 6
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 7
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 8
Picture 1
Picture 2