Home Page

Tymor yr Hydref

Posteri'r Parth Tawel.

 

Rydym wedi bod yn brysur y tymor hwn yn creu posteri ar gyfer y 'Parth Tawel'. Cawsom lawer o syniadau am sut y gallem gefnogi disgyblion i chwarae yn y parth tawel yn ystod amseroedd chwarae. Cyfleoedd i ni fod yn greadigol, gweithio fel tîm a rhannu ein syniadau i weddill yr ysgol. Dyma ni'n dod â'n syniadau'n fyw!

 

 

The Quiet Zone posters.

 

We have been busy this term creating posters for the 'Quiet Zone'. We had many ideas about how we could support pupils to play in the quiet zone during play times. Opportunities for us to be creative, work as a team and share our ideas with the rest of the school. Here we bringing our ideas to life!