Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Gwybodaeth Allweddol Covid 19 / Important information Covid 19

 

Should you require emergency child care please fill in the form below:

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8YKG6g41ZhAs2FpilefnpJUQlc2OEMyNk9QQ0xQUzJNMDZURE9IUFM4Qy4u

 

 

Categories Ysgol Bryn y Môr

 

Mae lliw gwahanol wedi’i roi i bob categori − gwyrdd, melyn, oren neu goch. Mae lliw’rcategori’n dangos lefel y cymorth sydd ei hangen ar ysgol (mae angen y cymorth leiaf arysgolion yn y categori gwyrdd a’r cymorth mwyaf ar ysgolion yn y categori coch). Mae  pob ysgol yn derbyn rhaglen wedi’i theilwra o gymorth, her ac ymyrraeth ar sail y categori hwn

 

Pa wybodaeth sy’n cael ei defnyddio i gategoreiddio ysgolion?

Caiff gwybodaeth amrywiol iawn ei defnyddio i gategoreiddio ysgolion. Mae hyn yn cynnwysgwybodaeth am sut y caiff ysgol ei harwain a’i rheoli, ansawdd y dysgu a’r addysgu, a’r lefelo gymorth a her sy’n angenrheidiol i’w gwella. Defnyddir hefyd wybodaeth ychwanegol fel asesiadau athrawon, presenoldeb a chanlyniadau arholiadau. Mae’r wybodaeth hon yn sailn ar gyfer trafodaethau rhwng yr ysgolion a’u cynghorwyr her.

 

Capasiti i wella

Mae cynghorwyr herio’r consortia rhanbarthol yn gwerthuso capasiti’r ysgol i wella,

gan ystyried tystiolaeth ynghylch y safonau a gyflawnwyd ac ansawdd yr arweinyddiaeth ynghyd â’r dysgu a’r addysgu. Maent yn defnyddio gwybodaeth gan Lywodraeth Cymrui gynnal y gwerthusiad hwn a llywio trafodaethau â’r ysgol. Mae ysgolion yn cael eu rhoi mewn un o bedwar grŵp, A i D. Yr ysgolion yng ngrŵp A sy’n dangos y capasiti mwyafi wella ynghyd â’r gallu i gefnogi ysgolion eraill. Yr ysgolion yng ngrŵp D yw’r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

School Categorisation

Each category has been given a colour − green, yellow, amber or red. The categorisation colour shows the level of support a school needs (with the schools in the green category needing the least support and those in the red category needing the most intensive support). Each school will receive a tailored programme of support, challenge and intervention based on this category.

 

What information is used to categorise schools?

A wide range of information is used to categorise schools. This includes information on how a school is led and managed, the quality of learning and teaching, and the level of support and challenge needed to improve. Other information, such as teacher assessments, attendance and examination results, is also included and this sets the background for discussions between schools and their challenge advisers.

 

Improvement capacity

Challenge advisers from regional consortia evaluate the school’s capacity to improve, taking account of evidence about the standards achieved and the quality of leadership and learningand teaching. They also use information from the Welsh Government to inform this evaluation and discussions with schools. Schools are placed in one of four groups, A to D. Schools where the judgement is an A show the greatest capacity to improve along with the ability to support other schools. Those where the judgement is D need the most support.

 

Presenoldeb 2018-2019 Attendance.

 

Presenoldeb 2018-2019 oedd 96.4%.

Mae hyn yn rhoi’r ysgol yn y chwartel uchaf ymhlith ysgolion Abertawe. Mae’r rhan fwyaf o’r absenoldebau heb ganiatâd ar gyfer gwyliau yn ystod y tymor. Mae’r ysgol yn gosod pwyslais mawr ar wella lefelau presenoldeb. Mae wedi cyflwyno a datblygu nifer o strategaethau i wella lefelau presenoldeb ac mae’n gweithio’n agos gyda swyddog lles yr ysgol i gefnogi disgbylion a’u teuluoedd i gyflawni hyn. Mae cynnal presenoldeb a phrydlondeb da yn rhan bwysig o ethos yr ysgol ac yn cydfynd a gweledigaeth Llywodraeth Cymru, yr Awdurdod Lleol a Chonsortiwm ERW.

 

School Attendance for 2018-2019 was 96.4%

This places the school in the upper quartile The school places great emphasis on improving attendance levels. The school has introduced and developed a number of strategies to improve attendance levels and is working closely with the school welfare officer to support pupils and their families in achieving this. Maintaining good attendance and punctuality is an important part of the school's ethos and is in line with the vision of the Welsh Government, the Local Authority and the ERW Consortium

Gwybodaeth i rieni- Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and numeracy tests

Targedau Cynllun Gwella Ysgol 2019 / School Improvement Targets 2019

Grant Amddifadedd Disgyblion / Pupil Deprivation Grant 2018-19

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016