Home Page

Dosbarth y Gragen- Miss R Davies

Croeso i Ddosbarth y Gragen / Welcome to our class ‘Y Gragen’

Ebost / Email

daviesr1902@hwbcymru.net

 

Dewiswch 'Tymor yr Haf' i ddarllen am ein uned ddysgu am y tymor. / Click 'Summer Term' to read about our learning unit for the term. 

20.07.23 Ysgol Goedwig sesiwn prynhawn. Last Forest School afternoon session for this year!

20.07.23 Ysgol Goedwig sesiwn bore. Ein un olaf ym Mlwyddyn 1! Forest School morning session. Our last one in Year 1!

Daeth ymwelwyr bach i’n dosbarth heddi! Some little visitors came to our class today! Big thank you for the Dwyer family for a wonderful experience🐇🐰🥕

29.06.23 Ysgol Goedwig sesiwn prynhawn / Forest School afternoon session🌳

29.06.23 Ysgol Goedwig sesiwn bore / Forest School morning session 🌳

Wel... am ddiwrnod!! Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Gerddi Fotaneg heddi! What a day! We had so much fun in the Botanic Gardens today! 🐸🌳🐌🐭🦉Big thanks to those who came along to help out!

Dyma ni’n rhuo fel y Gruffalo! Here we are roaring like the Gruffalo! 🫣

Still image for this video

Daeth ymwelwyr bach i’n dosbarth heddi! Some small visitors came to our class today! 🐌

Diwrnod Empathi 2023 - rhai syniadau am sut allwch chi fod yn berson da. Empathy Day 2023 - some ideas about how you can be a good person. 👍

Still image for this video

Dyma ni ym mabolgampau - pawb wedi gwneud yn arbennig! Here we are at sports day - everyone did amazingly! 🏅🐚

Ychydig o luniau o heddi! A few pictures from today! 🏅🏃‍♀️🏃‍♂️🎽

ATGOF / REMINDER:

Mae mabolgampau ar ddydd Llun 12/06/23. Plant i wisgo lliw eu llys. Sports day is on Monday 12/06/23. Children to wear their team colour. Diolch!

08.06.23 Ysgol Goedwig sesiwn prynhawn / Forest School afternoon session 🌳

08.06.23 Ysgol Goedwig sesiwn bore / Forest school morning session 🌲

Dyma ni yn edrych yn wych! Ac wrth gwrs, dyma ni yn bod yn sili! / Here we are looking brilliant, and of course we had a few silly photos! 🤪

Diwrnod Gyrfa - dyma ein obeithion am y dyfodol! / Careers Day - here are our hopes for the future! 🧑‍🚀🧑‍🔬🧑‍🏫

Still image for this video

11.05.23 Ysgol Goedwig sesiwn bore / Forest school morning session 🌳

11.05.23 Ysgol Goedwig sesiwn prynhawn / Forest School afternoon session 🌳

Dewch i wrando ar ein disgrifiadau o’r Gryffalo! We’ve been busy describing the Gruffalo!

Still image for this video

Ychydig o luniau ohonom ni’n mwynhau ysgol! A few pictures of us enjoying school! 😄

Bore hyfryd yn ymweld a’r llyfrgell - pawb wedi mwynhau! Lovely morning in the library - everyone enjoyed! 📚

Dysgu am Eid heddi - lluniau hyfryd o Ebraheem a’i frodyr! Learning about Eid today - lovely photos of Ebraheem and his brothers!

Diwrnod hyfryd am Ymarfer Corff ar y buarth! A lovely day for PE on the yard! ☀️

Still image for this video

Helfa wyau Pasg / Easter egg hunt 🐣

30/3/23

Still image for this video
Mwynhau yn ein Carnifal y Pasg! 🐣🐰/ Enjoying at our Easter Carnival! 🐣🐰

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Ein mygydau lliwgar / Our colourful masks

Ramadan yn dechrau fory - dyma beth dysgon ni hyd yn hyn! Ramadan begins tomorrow - this is what we have learned so far!

Still image for this video

21/3/23

Still image for this video
Diolch i SJA Martial arts am eu sesiwn egnïol heddiw gyda'r plant. Pawb wedi mwynhau! / Thank you to SJA martial arts for their energetic session today. They all enjoyed thoroughly.

Diwrnod y Llyfr! Wow!!!! Sai’n siwr ble aeth plant blwyddyn 1?! Mae cymeriadau bendigedig wedi dod i’r dosbarth yn eu lle🤩 I’m not sure where my year 1 class have gone?! Some wonderful characters came to school today instead! 🤩

16.03.23 Ysgol Goedwig sesiwn prynhawn / Forest School afternoon session 🌳

16.03.23 Ysgol Goedwig sesiwn bore / Forest School morning session 🌳

Bore da Y Gragen! Good morning!

Gan fod yr ysgol ar gau oherwydd yr eira, gallwch ddod o hyd i lawer o weithgareddau drwy glicio ar y botwm 'Adnoddau Defnyddiol'. Hefyd, gallwch gwblhau gwaith cartref a gweithgareddau hwyliog sydd ar Hwb. Cadwch yn ddiogel a mwynhewch yr eira!

 

As the school is closed due to snow, there are lots of activities to do at home by clicking 'Useful Resources' link. There is also homework to complete on Hwb as well as other fun activities. Stay safe and enjoy the snow!

Canu yn eisteddfod yr ysgol o flaen 4 dosbarth arall - ymdrech bendigedig wrth Y Gragen! Singing in the school eisteddfod in front of 4 other classes - what a fantastic effort! 🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Dydd Gwyl Dewi!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼

Gweithdy dawns heddiw! Plant wedi mwynhau a dysgu symudiadau newydd! / We had a dance class today! We thoroughly enjoyed and learned some new moves! 🕺🏼🪩

Still image for this video

16.02.23 Ysgol Goedwig - sesiwn prynhawn / Forest School - afternoon session 🌲

16.02.23 Ysgol Goedwig - sesiwn bore / Forest School - morning session 🌲

Dydd Miwsig Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Un o’n hoff ganeuon Cymraeg! One of our favourite Welsh songs! Bydd Wych - Rhys Gwynfor

Still image for this video

Fy hoff gân... / My favourite song...

Still image for this video

Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2023 - trafodon ni’r bobl rydyn ni’n caru, y pethau sy’n gwneud i ni deimlo’n dda, a sut i wneud rhywun arall teimlo’n hapus! / Children’s Mental Health Week 2023 - we discussed the people we love, the things that make us feel good, and how we can make others feel happy! 😊

26.01.2023 Ysgol Goedwig grwp prynhawn / Forest School afternoon group 🌲🌳🌸

Diwrnod Santes Dwynwen💗

Bach o yoga prynhawn ma! Practicing some yoga this afternoon! 🧘‍♀️🧘🧘‍♂️

Mwynhau dysgu am y Flwyddyn Newydd Tseineaidd 🇨🇳 We’ve enjoyed learning about the Chinese New Year celebrations!

Still image for this video

Paratoi ein cyrff a’n meddyliau am y diwrnod o’n blaenau! / Preparing our bodies and minds for the day ahead of us! 💪🕺💃🎶

Still image for this video

13.01.2023 Dyma ni’n dathlu’r Hen Galan Y Fari Lwyd! 🎶

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda! Dechreuom ni’r flwyddyn gan greu calendr am 2023, dyma ni 😁 / Happy New Year! We’ve began the year by making calendars for 2023, here we are! 😁

Nadolig Llawen wrth Ddosbarth y Gragen!

Still image for this video

Ein parti Nadolig! / Our Christmas party 🎄

Daeth ymwelydd arbennig i’r dosbarth heddi! / A special visitor came to the class today! 🎅🏼

Diwrnod Oes Fictoria / Victorian Era Day 19.12.2022 

Dosbarth y Gragen amser maith yn ôl 📜

Dyma ni!!!😁

Still image for this video

Pawb yn edrych yn wych ac wedi mwynhau chwarae hen gemau Fictoraidd / Everyone looked brilliant and enjoyed playing old Victorian games! 19.12.2022

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Cwpan a phêl

Still image for this video

Mae gennym aelod newydd yn ein dosbarth! Gyda llawer o weithgareddau i ni fwynhau. We have a new class member! With lots of activities to enjoy.

Dere ‘mlaen Cymru🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Barod i gefnogi Cymru bore ‘ma! / Ready to support Wales this morning!

Paratoadau Cwpan y Byd... pwy fydd yn ennill? / World Cup preparations... who will win? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Plant Mewn Angen 2022 / Children in Need 2022

Still image for this video

Ein cardiau Nadolig hyfryd! / Our lovely Christmas cards

Diwrnod Shwmae Sumae!

Still image for this video

13.10.2022 Sesiwn prynhawn Ysgol Goedwig - diolch i rieni am helpu! / Forest School afternoon session - thanks to parents for helping out!

13.10.2022 Sesiwn bore Ysgol Goedwig - diolch i rieni am helpu! / Forest School morning session - thank you to the parents who helped out!

Dyma ni’n dysgu am hen deganau - llawer o arbrofi a chymharu! Mae’r dosbarth wedi mwynhau! / Here we are learning about old toys - lots of experimenting and comparing! The class really enjoyed!

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd - Dyma ein ‘Soffa Sgwrsio’. Amser i ni gael sgwrs gyda’n ffrindiau a gwneud yn siwr mae pawb yn cael eu clywed. / World Mental Health Day - here’s our ‘Chatting Sofa’. A chance for us to talk to our friends about our feelings and make sure that everyone is heard.

Dysgu can newydd ‘Mae Gennym Hawliau / Learning a new song ‘Mae Gennym Hawliau’

Still image for this video

Hawl y Mis - ein hawl i gael addysg. Dyma bethau rydyn ni’n mwynhau yn yr ysgol a phethau hoffem ni ddysgu. / Right of the Month - our right to education. Here are some things we enjoy in school and some things we would like to learn.

Still image for this video

22.09.22 Sesiwn Prynhawn Ysgol Goedwig - pawb wedi mwynhau archwilio a chwarae yn yr awyr agored! Diolch i’r rhieni am helpu! / Afternoon Session of Forest School - everyone enjoyed exploring and playing in nature! Thank you to those parents who helped out today!

22.09.22 Sesiwn Bore Ysgol Goedwig - pawb wedi mwynhau archwilio a chwarae yn yr awyr agored! Diolch i’r rhieni am helpu! / Morning Session of Forest School - everyone enjoyed exploring and playing in nature! Thank you to those parents who helped out today!

Diwrnodau cyntaf yn ein dosbarth newydd - llawer o chwarae, dawnsio a hwyl! / The first few days in our new class - lots of playing, dancing and fun!