Home Page

Tymor yr Hydref / The Autumn Term 2021

Syniad mawr y tymor hwn yw::

This term’s big idea is:

Dyma rai tariannau a ddyluniwyd gennym / Here are some shields we designed

Horrible Histories Owain Glyndwr Song

Horrible Histories Owain Glyndwr Song

Wrth ddarllen y stori ‘Y ferch newydd’ cawsom ein hysbrydoli i greu blodau origami ein hun a’u rhoi i’w gilydd!

Upon reading the story ‘The new girl’ we were inspired to create our own origami flowers and gifted them to each other!

Daeth cynrychiolydd o Fanc Bwyd Abertawe i gasglu’r rhoddion a dderbyniwyd ac esboniodd rôl bwysig y banc bwyd wrth gefnogi pobl Brynmill ac Abertawe.

A representative from Swansea Foodbank came to collect the donations received and explained the important role the food bank has in supporting the people of Brynmill and Swansea.

Buom yn ffodus iawn i gael Sarah Hopkins i ymweld â ni ar yr 8fed o Hydref i rannu ei gwaith celf o Brynmill gyda ni a thrafod ei thechneg argraffu.

We were extremely lucky to have Sarah Hopkins visit us on the 8th of October and share her artwork of Brynmill with us and discuss her printing technique.

Wedi’i hysbrydoli gan waith celf Sarah Hopkins, bu blwyddyn 3 yn ystyried yn ofalus dirnod penodol ym Mrynmill i luniadu, stensil ac argraffu.  Dyma'r cam argraffu ar waith!

Inspired by Sarah Hopkins artwork, year 3 carefully considered a specific landmark in Brynmill to draw, stencil and print. Here’s the printing stage are in action!

Croeso i Oriel Gelf Blwyddyn 3 yn arddangos ein printiau celf ardderchog o Brynmill!

Welcome to year 3’s Art Gallery showcasing our excellent art prints of Brynmill! 

Blwyddyn 3 yn gwerthfawrogi gwaith celf ei gilydd.

Still image for this video
Year 3 appreciating each other’s art work.

Mrs Wakeham y brifathrawes yn ymweld â'n Oriel Gelf!

Mrs Wakeham the head teacher visiting our Art Gallery!

Mae cardiau Nadolig anhygoel Blwyddyn 3 wedi’u hysbrydoli gan waith celf gwych athro Bryn-y-Môr - Mr Rhys Jones!

Mae pob un yn drawiadol, unigryw a gwych!

Year 3’s amazing Christmas cards are inspired by the brilliant artwork of Bryn-y-Môr’s teacher - Mr Rhys Jones! Every single one is eye catching, unique and fantastic!

Cawsom amser hyfryd yn ein Parti Nadolig!!

Nadolig Llawen!!

We had a lovely time at our Christmas Party!

Merry Christmas!!