Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 - Miss R Owen

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Miss Owen a Mrs Hughes!

Welcome to Miss Owen's and Mrs Hughes' year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

YGGBYMROwen

Tymor yr Haf (i)

Thema'r tymor: 

 

Summer Term (i)

This term's theme:

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

 

Her Dewch i Feddwl 5/5/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 28/4/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/4/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/4/16 Let's Think Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith Cartref Sillafu 06/5/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/4/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/4/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/4/16 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor y Gwanwyn (ii) 2016

Spring term (ii) 2016

 Ein thema am yr hanner tymor fydd:

Our theme for this half term is:

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Gweithdy rhythm gyda Bongo! Dechrau gwych i'r thema! Rhythm workshop with Bongo. What a fantastic way to begin the theme!

trim.5D2B192D-D556-49C4-AC07-9488FC9D42F0.MOV

Still image for this video

trim.546C886B-E96E-4CAC-AF2B-A201E70191A3.MOV

Still image for this video

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Ein thema y tymor yma yw: / Our Theme this term is:

 

Y Byd Mawr Crwn! 

 Big Wide World!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overvierw of this term's work:

Rhagolygon y tywydd - Weather reports

 

Y wlad fuddugol oedd Awstralia! Diolch enfawr i Isabelle a Sara am ddod ag arteffacts o Awstralia i ddangos i ni!

 

The country that won our vote was Australia! A big thank you to Isabelle and Sara for bringing in some artefacts from Australia for us all to see!

Diolch enfawr i Mr Scourfield am ddod i agor ein Hasiantaeth Teithio! Mae'r plant yn joio mas draw yn prynu eu gwyliau ac yna mynd i'r Maes Awyr mas tu fas!

A big thank you to Mr Scoufield for coming to open our Travel agents! The children are thoroughly enjoying buying their holiday and then going to our Airport outside! 

 

 

trim.1707239C-6BB0-4F9B-AC19-EE4FBA4AB34B.MOV

Still image for this video

Pa wlad yr hoffech chi ei hastudio? Which country would you like to study?

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

 
 

Her dewch i feddwl 22/01/16 Let's think challenge

Her Dewch i Feddwl 14/1/16 Let's Think Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith cartref sillafu 22/01/16 spelling homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/1/16 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2015 /Autumn Term 2015

 

Ein Thema am yr hanner tymor nesaf yw

Our theme for the next half term is

 
 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work:

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn creu sêr! We've been very busy creating stars!

Rydyn ni'n hoff iawn o'n sesiynau parasiwt! We really like our parachute sessions!

Rydyn ni wedi creu addurniadau Nadolig! We have made Christmas decorations!

Gwersi ymarfer corff! Physical education lessons!

Plant mewn angen! Children in need!

Dyma ni yn dathlu Diwali! Here we are celebrating Divali!

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

 
 

Her 5/11/15 Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith cartref sillafu 04/12/15 spelling homework

Gwaith Cartref Sillafu 27/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/11/15 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2015

  Thema'r Tymor: Albwm y teulu

Term's Theme: Family album

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / Overview of this term's activities

 

Yn ystod wythnos yma rydyn ni wedi bod yn dysgu am y synhwyrau. Rydyn wedi cynnal sawl gweithgaredd i ddysgu am sut yr ydyn yn defnyddio ein synhwyrau ac ar ein diwrnod olaf gwnaethom ni coginio pop corn i weld beth roedden ni'n gallu gweld, arogli, cyffwrdd, clywed a blasu. Roedd llawer o gyffro a nifer o syniadau hyfryd! Mmmmm blasus iawn!

 

This week we have been studying the senses. We have enjoyed a number of activities to learn about how we use our senses and on our last day we made popcorn to see what we could see, smell, feel, hear and taste. There was a great deal of excitement and a number of lovely ideas! Yum, very tasty! 

 

T.Llew Jones

I ddathlu pen-blwydd T.Llew Jones rydyn wedi bod yn brysur yn astudio odli! Gwnaethom ni creu cerdd ein hun wedi seilio ar y lliw glas a chawsom lawer o hwyl a sbri yn cwblhau helfa odli! Diolch i Mrs Williams a Miss Williams am drefnu'r cyfan!

 

​To celebrate the birthday of T. Llew Jones we have been busy learning about rhyme! We created our piece of poetry that was based on the colour blue and had a wonderful time completing a rhyming hunt! A big thank you to Mrs Williams and Miss Williams for organising the day!

Sain Ffagan                 St Ffagans

 

 

Cawsom amser hyfryd yn ymweld â Sain Ffagan er gwaethaf y glaw! Gwelsom ni amrywiaeth o hen deganau yn ogystal â gweld sut yr oedd pobl yn byw yn yr hen ddyddiau. Diolch enfawr i'r rhieni gwnaeth helpu ni yn ystod y dydd! Gobeithiaf eich bod chi wedi sychu'n iawn erbyn nawr! 

 

We had a lovely time visiting St Ffagans despite the rain! We saw a range of old toys as well as seeing hoe people used to live in the old days. A big thank you to the parents that helped during our day out! I hope you have all dried out by now! 

 

 

Dyma ni!

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

  Tric a Chlic! 

Adnoddau Tric a Chlic Resources