Home Page

Meithrin Bore / Morning Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin bore!

​Welcome to the morning nursery!

smiley

Mrs Jones yw'r athawes a Mrs Barraclough sy'n cynorthwyo.

Mrs Jones is the teacher and Mrs Barraclough helps her.

smiley

Weithiau bydd lluniau ar Trydar- cofiwch ein dilyn!

Sometimes there will be picture on Twitter- make sure you follow us!

 

@YGGBYMKJones

 

 

 

Thema Newydd - Bwydr y Deinosoriaid

 

New Topic - Battle of the Dinosaurs

 

 

Rhagflas Bwydr y Deinosoriaid/ Battle of the Dinosaurs

Ronnie y t-rex

Still image for this video

Chwarae yn yr ardal chwarae rôl newydd. Playing in our new role play area

Adnabod siapau wrth greu deinosor. Recognising shapes while making dinosaurs

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

 

Ein bwriad yr hanner tymor yma yw torchi ein llewys, teimlo a chymsgu ac arbrofi ar wahanol ddeunyddiau a chreu dipyn o annibendod! Sbort a sbri

 

 

Spring Term 2014

 

Our theme this half term;

 

Muck, Mess   and mixtures

Our aim this term is to roll our sleeves up by touching and mixing different materials and of course creating a lot of mess!! Such fun! 

 

 

 

Ymweliad i'r gerddi Botanig. Visit to the botanical gardens

Thema newydd-Pitran, Patran yn y Pyllau. New Topic - Pitter, Patter in the puddles!!

Ein thema newydd yw Pitran, Patran yn y Pyllau! Yn ffodus iawn mae'r tywydd yn berffaith i gyd fynd â'r thema yma! Cofiwch ddod ag esgidiau glaw a chot i'r ysgol pob dydd ( ac efallai dillad sbar yn y  bag rhag ofn i ni glychu gormod!) fel ein bod yn gallu mynd allan i chwarae yn y glaw a'r pyllau yn gyson!

 

Our topic is Pitter, Patter in the puddles, and the weather is perfect for us at the minute! Please remember to bring Wellies and a rain coat to school every day (and perhaps a change of clothes incase we get really excited and soak through!) so that we can go outside in the rain and the puddles all the time!

Mwynhau yn y glaw. Enjoying in the rain

Dysgu sit i frwsho dannedd. Learning how to brush our teeth

Faint o ddwr sydd yn y ffrwythau? How much water is in the fruit?

Beth sy'n suddo ac arnofio? What floats and sinks?

Cyngerdd Nadolig. Christmas Concert

Diwrnod cyntaf yn y meithrin. First day in the nursery

Taith o gwmpas yr ysgol. A journey around school

Thema y tymor yma yw 'Pawennau, Crafangau a Wisgers'

 

 

Mae croeso i'ch plentyn dod a lluniau o gath y teuly ayyb i'r ysgol yn ystod y thema.

 

This terms theme is 'Paws, Claws and Whiskers'

 

 

If you have photos of the family cat etc we would be very grateful to receive them until the theme ends.

 

 

Dyma beth byddwn yn dysgu yn ystod y thema yma. Here's an idea of what we will be doing this term.

Peidiwch anghofio am ein diwrnod cathod ar ddydd Iau!

Don't forget about our cat day on Thursday!

 

 

 

 

1 a 2 a 3 o deigrod.....1 and 2 and 3 tigers...

Still image for this video
Dyma ni'n canu can newydd rydym wedi dysgu! Ydych chi'n hoffi ein teigrod? Fe gwnaethom ni mwynhau creu y teigrod!
Here we are sining a new song we've learnt about tigers!! Do you like our paper bag tigers? We really enjoyed making them!

trim.BA7DBD89-078E-4F2A-B1BB-FA2300F5B571.MOV

Still image for this video

Brwsho dannedd! Brushing our teeth!

Still image for this video
Yr wythnos yma dechreuom brwsho ein dannedd yn yr ysgol! Mae'n bwysig cael dannedd glân!

This week we started brushing out teeth in school! Its very important to have clean teeth!

Llyfr yn llawn caneuon Cymraeg i ganu gyda'ch plant. A book full of Welsh songs to sing with your child.

Llyfr teigrod

Still image for this video

Diwrnod Cathod!

 

 

 

 

Gaethom diwrnod gwych heddiw!

Daeth Miss Jones a'i chath i weld ni. Roedd Hari yn hyfryd! fe mwythom ni Hari, ac edrych ar ei hoff degannau!

 

Gwnaethom ni bach o 'yoga' fel cath, canu caneuon am gathod a yfed bach o laeth!

 

 

Cat day

We had a great day today! Miss Jones brought her cat Hari into school to see us. He was a little shy to begin, but we all had a change to stroke him and he loved it by the end! We enjoyed doing a little cat yoga, and singing our favorite cat songs!

 

 

 

 

 

 

Gweithgareddau diwrnod Eco. Eco day activities

Thema Newydd - Pan af i gysgu...

New Topic - When I fall asleep....

 

 

Rhagflas Thema Tymor yr Hydref / Overview of our Autumn Term Topic

Rydym wedi dechrau ein thema newydd yr wythnos yma trwy trafod beth welwn yn y nos, a syllu ar ser yn y dosbarth! Gorweddom yn dawel ar y llawr ac edrych ar y ser yn symud ar hyd y nenfwd. 

 

We have begun our new topic this week by discussing what we see in the nights sky, and stargazing in the classroom! We lied very  quietly on the floor and watched the starsmove across   the ceiling in the class! It was lots of fun! 

mwyhau diwrnod tedi. enjoying teddy day

Gwneud sêr allan o does. Making stars out of clai

Trefnu amser gwely. Ordering bed time cards

Anifeiliaid y dydd a'r nos. Night and day animals

Gwaith celf. Art work

Noson syllu ar y sêr. Stargazing evening