Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 – Miss R Owen

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Miss Owen a Mrs Hughes!

Welcome to Miss Owen's and Mrs Hughes' year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

YGGBYMROwen

 

 

Tymor yr Haf / Summer Term 2015

  Thema'r Tymor: Un Tro......

Term's Theme: Once Upon a Time.....

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / Overview of this term's activities

PWYSIG! Cofiwch am ein ymweliad â Chastell  - Dydd Mawrth 21/4/15.

IMPORTANT! Please remember that we shall be visiting Oystermouth Castle on Tuesday 21/04/15

Taflenni ymarfer llawysgrifen / Handwriting practice

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Her Dewch i Feddwl / Let's Think Challenege

Gweithgareddau datrys problem lluosi / Multiplication problem solving activities

Datrys problemau - 'amser' / 'Time' problem solving activities

Gwefannau gwych! Wonderful websites!

Gwaith cartref sillafu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tymor y Gwanwyn 2015 Spring Term 5

 

 

Ein thema am yr hanner tymor nesa yw ' Archarwyr.' Edrychwn ymlaen at hanner tymor diddorol iawn! 

 

Our theme for this half term is 'Superheroes.' We look forward to a very interesting half term!

Rhagflas y tymor - Overview of the term

Gweithgaredd Cyswllt Cartref / Home School Activity

Dyma ni'n mwynhau wythnos y llyfr! Here we are enjoying world book week!

Dysgu am bobl sy'n helpu ni! Archarwyr go iawn! Learning about people who help us! Real life superheroes!

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Gwaith cartref sillafu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ein thema am yr hanner tymor yma yw 'Cerddorfa.' Edrychwn ymlaen at hanner tymor swnllyd iawn!

 

Our theme for this half term is 'Orchestra.' We look forward to a very noisy half term!

Sioe Santes Dwynwen

Still image for this video

Offerynnau o bob math! Instruments of every kind! 

Diolch yn fawr iawn am eich holl waith! Cafodd y plant amser hyfryd yn trafod yr holl offerynnau hyfryd!

Thank you very much for all your hard work! The children had a wonderful time discussing them all!

Diolch am yr holl offerynnau! Thank you for the instruments!

Hwyl a sbri yn cadw'n heini gyda Heini! Lots of fun keeping fit with Heini!

Gweithgaredd Cyswllt Cartref / Home School Activity

Mae'n ddiwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain Ionawr. Cliciwch ar y dolen isod i ddarganfod mwy am yr hanes!

It's St Dwynwen's Day  on January 25th. Click on the link below to learn more!     

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

 

 

Heriau Dewch i Feddwl / Let's Think Challenges

Beth am roi  cynnig ar rhain? What about trying these problems?

Her yr Wythnos 19/1/15 Weekly Challenge

Her yr Wythnos 12/1/15 Weekly Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 30/1/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 23/1/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/1/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 9/1/15 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2014 Autumn Term

Croeso cynnes i Flwyddyn 1 a 2! 

A warm welcome to year 1 a 2! 

Ein Thema newydd!

Thema'r hanner tymor yma yw 'Cofiwch Cofiwch!'

This half term's theme is 'Remember Remember'

Rhagflas o'r thema / An overview of this term's theme

Mae Gorsaf dân Bryn y Môr ar agor! Diolch i Mr Scourfield am dderbyn ein   

 gwahoddiad i agor yr orsaf yn swyddogol! 

Bryn y Môr fire station is now open! Thank you Mr Scourfield for attending the official opening ceremony!

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Gwaith Cartref Sillafu 5/12/14 Spelling homework

Gwaith Cartref Sillafu 28/11/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 21/11/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 14/11/14 Spelling Homework (Blwyddyn 2 yn unig/Year 2 only)

Cawsom fore hyfryd yn yr orsaf dân! Edrychwn ymlaen at greu gorsaf dân ein hunain nawr! We had a brilliant morning in the fire station! We're now looking forward to creating our own fire station!

PWYSIG!

Ymweliad â Gorsaf Dân Llanelli-Tachwedd 6ed

IMPORTANT!

Visit to Llanelli Fire Station - November 6th

 

Ffurflen ganiatad / Consent Form

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Thema'r hanner tymor yw 'Archfarchnad'.

This half term's theme is 'Supermarket'.

I ffwrdd â ni unwaith eto!

Rydyn yn mynd ar drip bach arall! Y tro yma rydyn yn mynd i Tesco! Os ydych ar gael ar fore 30ain o Fedi beth am ddod gyda ni? 

 

Off we go once again!

We are going on another little trip! This time we are going to Tesco! If you are available during the morning of the 30th of September, what about coming with us?

Cawsom amser hyfryd yn Sainsburys! Diolch i'r rhieni wnaeth helpu ni ar ein taith!

We had a lovely time in Sainsburys! Thank you very much to the parents that helped us on our journey!

Diolch yn fawr iawn am eich holl waith gyda'r bocsys arbennig! Rydyn wir wedi mwynhau dysgu am ein ffrindiau newydd!

 

Thank you very much for all your work with the special boxes! We have thoroughly enjoyed learning all about our new friends! 

Mwy o luniau i ddod! More pictures to come!

Rydyn yn mynd ar ymweliad!                          We are going on a trip!

    Edrychwch ar y ddogfen hon am fwy o fanylion.               Take a look at this document for more information

Gwaith Cartref Sillafu 26/9/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 19/9/14 Spelling Homework

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words