Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss L Harding

👋 Croeso i flwyddyn 3! 😁

Welcome to Year 3!

 

Dosbarth / Class of 2021-2022

Athrawes / Teacher

Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy e-bost:

You are welcome to contact me via e-mail:

📧 HardingL@HwbCymru.Net 📧

 

Fodd bynnag, os oes angen sylw arnoch ar unwaith neu os oes angen i chi fy hysbysu o unrhyw beth sy'n digwydd mewn llai na 24 awr, ffoniwch yr ysgol ar 01792 466354. Diolch.

However, if you require immediate attention or need to notify me of anything occurring in less than 24 hours please phone the school on 01792 466354. Thank you

Nadolig Llawen i chi gyd oddi wrth Blwyddyn 3! We wish you a very Merry Christmas!

Still image for this video

 

 

Darllen!

Dewch i ganu efo Alf - cymeriad lliwgar, diddorol, sy'n CARU darllen. Yn ei gôt amryliw unigryw, sy'n llond pocedi ar gyfer ei lyfrau, mae Alf yn egluro pam ...

Cofnodwch yn y llyfrau cyswllt cartref-ysgol yn ddyddiol pa dudalennau o'r llyfrau darllen ysgol rydych chi wedi gwrando ar eich plentyn yn eu darllen.

 Pan fydd eich plentyn yn barod am lyfr newydd, nodwch hwn yn y llyfr cyswllt cartref-ysgol a dychwelwch y llyfr darllen i gyfnewid am un newydd.

Gellir cadw llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg yr ysgol cyhyd ag y bo angen ac nid oes angen dychwelyd y dau lyfr ar yr un diwrnod.

 

Please record in the home-school contact books daily which pages of the school reading books you have listened to your child read.

When your child is ready for a new book please note this in the home-school contact book and return the reading book in exchange for a new one.

The school’s Welsh and English reading books can be kept as long as necessary and both do not need to be returned on the same day.

Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

 @YGGBrynymor1