Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2

Mrs C. Williams

a Mrs Bevan

  Dilynwch ni ar Twitter 

Follow us on Twitter

@YGGBYMCWilliams

 

 

Tymor yr Haf (ii) 2016

Thema'r tymor: Garddwyr Gwyrdd

 

Summer Term (ii) 2016

Theme: Green Gardeners!

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor /An overview of this term's work

Dewch i blannu hadau! Let's plant some seeds!

Still image for this video
Dyma ni'n creu cyfarwyddiadau ar gyfer plannu hadau o bob math! Mwynhewch!
Here we are giving instructions of how to plant seeds! We hope you enjoy our presentations!

trim.FCEA6CB9-5481-4E06-9A84-AC957ED681D9.MOV

Still image for this video

trim.A0C52FD7-DB31-467C-AF20-F47D00FC6298.MOV

Still image for this video

trim.4BCE4580-F228-4E06-BAB1-D2D3F63C57B6.MOV

Still image for this video

trim.DB819503-E9B1-4E89-8E4C-923F3B32D611.MOV

Still image for this video

Ysgrifennu adroddiad / Report writing

Still image for this video

Ar werth yn y Ffair Haf! For sale at the Summer Fair!

Efelychu arddull Georgia O'Keeffe/ Emulating the style of Georgia O'Keeffe

Diolch yn fawr i Mr Stallard am ddod i drafod a dangos ei waith celf gwych!

A big thank you to Mr Stallard for showing us his excellent art work! 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales

Cofiwch am ein ymweliad â  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Llun 27/6/16

 

Don't forget about our visit to the National Botanic Garden of Wales on Monday 27/6/16

Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/6/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 17/6/16 Spelling Homework

  Heriau Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 24/6/16 Let's Think Challenge

 

Her rhyngweithiol i chi! An interactive challenge!

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/lluosi-a-rhannu.html

Her Dewch i Feddwl 16/6/16 Let's Think Challenge

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Haf (i)

Thema'r tymor: Dewch i Forio!

 

Summer Term (i)

This term's theme: Land Ahoy!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Helpu'r awdures Ruth Morgan! Helping the author Ruth Morgan!

Pa gwch all gario'r mwyaf o bwysau cyn suddo? Dewch i ni gael arbrofi!

Which boat can carry the most weight before sinking? Let's investigate!

Dewch i ddarllen ein e-straeon!

Click on the books below to read our e-stories!

Stori 'Antur ar y môr'

Still image for this video
gan/by Iestyn, Bethan G, Arthur, Mya, Anwen, Manon a Troy

Stori 'Antur y siarc!'

Still image for this video
gan/by Jasmine, Hannah a Rosie

Stori antur 'Jac ar y Môr'

Still image for this video
gan/by Bleddyn, Matt a Ferdi

Stori ' Y Siarc Llwglyd'

Still image for this video
gan / by Holly, Megan, Imogen, Maggie, Brooke a Bethan H

Stori 'Y Ffrindiau Dewr'

Still image for this video
gan/by Iwan, Gabe, Izabella, Zane, Daniel, Austen.

Stori '6 plentyn ar y môr'

Still image for this video
Gan/by Ioan, Oliver, Theo, Joseph, Alfie, Amelia.

PWYSIG! IMPORTANT!

 

Mae angen deunyddiau jync addas i greu cychod ar gyfer Sglod y ci! Ewch ati i'w casglu os gwelwch yn dda!

 

We need suitable junk materials to create boats for Sglod the dog! Please collect and send to school as soon as possible!

Helpu Sglod y ci i ddarganfod pa ddeunyddiau sy'n wrth-ddŵr! Are these materials waterproof? Let's find out!

Diogelwch ar y ffordd / Road Safety

Dyma ni'n dysgu sut i groesi'r ffordd yn ddiogel gyda Kerbcraft. Diolch yn fawr i fam Joseph am wirfoddoli i helpu. Os ydych ar gael i'n helpu ar fore Mawrth, rhowch wybod os gwelwch yn dda! Byddwn yn gwerthfawrofi eich cymorth yn fawr.

 

Here we are learning to cross the road safely with Kerbcraft. Thank you to Joseph's mum for volunteering to help us. If you are able to help us on a Tuesday morning, please let us know. Your help would be very much appreciated.

Ysgrifennu portread o Gapten Llong!

Writing a pen portrait of a Ship's Captain!

 

Portread gan Jasmine

Still image for this video

Portread gan Matt

Still image for this video

Portread gan Mya

Still image for this video

Mwynhau astudio stori 'Sglod ar y Môr'

Enjoying studying the  story 'Sglod ar y Mor'

Am stori dda! Rydyn wedi mwynhau darllen y stori ac ysgrifennu diweddglo diddorol. Mae'n hwyl defnyddio'r 'sbectol sylwi' i wirio ein gwaith!

 

What a good story! We've enjoyed listening to the story and writing our own endings. Here we are using our 'special spectacles' to check our work!

Esiamplau o'r Profion Cenedlathol / Examples of National Tests

   Heriau Dewch i Feddwl  

Let's Think Challenges

 

Her Dewch i Feddwl 19/5/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 5/5/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 28/4/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/4/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/4/16 Let's Think Challenge

  Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 10/6/16

Gwaith Cartref Sillafu 20/5/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/5/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/5/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/4/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/4/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/4/16 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor y Gwanwyn (ii) 2016

Spring term (ii) 2016

 Ein thema am yr hanner tymor fydd:

Our theme for this half term is:

  Carnifal!  /  Carnival!   

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

Hwyl Carnifal y Pasg! Our Easter Carnival!

trim.F23D305D-AE61-4BBA-9472-C8A992CBDBF2.MOV

Still image for this video

Mae'r Pasg yn agosau! It's nearly Easter!

Llongyfarchiadau am ennill y 3ydd wobr am lefaru yn yr Eisteddfod Sir! Congratulations on winning 3rd prize at the County Eisteddfod!

Efelychu gwaith Beatriz Milhazez o Frasil a chreu colaj lliwgar fel carnifal!

Emulating the style and work of the Brazilian artist Beatriz Milhazez, to create a carnival themed collage!

Gwrando ar gerddiriaeth carnifal o Frasil tra'n creu colaj. Listening to carnival music from Brazil whilst creating our collage.

Still image for this video

Astudio dathliadau amrywiol ar draws y byd a chreu set o gardiau cystadlu.

Studying various celebrations across the world and creating a set of 'top trump' cards.

Cymeriadau o bob math yn dathlu Wythnos y Llyfr! All kinds of characters celebrating Book Week!

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch!

Success at the 'Eisteddfod Gylch!'

 

Da iawn i bawb am berfformio mor arbennig o dda yn yr Eisteddfod Gylch! Llongyfarchiadau mawr i Bethan am ennill y llefaru dan 8, ac am ddod yn drydydd yn y canu dan 8 hefyd! Llongyfarchiadau mawr hefyd i Jasmine am ennill yr ail wobr yn y canu a'r llefaru dan 8! Gwych! Pob hwyl i Bethan yn y Sir ac i bawb arall o blant Bryn y Môr a fydd yn cystadlu!

 

Well done everyone for performing so well in the 'Eisteddfod Gylch!'

Congratulations to Bethan for winning 1st prize in the individual recitation competition and also for winning 3rd prize in the individual singing competition!  Congratulations also to Jasmine for winning 2nd prize in both the singing and reciting competitions! Fantastic! We wish Bethan and all the other Bryn y Môr pupils the best of luck at the County Eisteddfod!

Mwynhau Dathlu Dydd Gwyl Dewi Sant! Celebrating St David's Day!

Newyddion Cyffrous! Exciting News!

Mae siop gwisg ffansi a thynnu llun y dosbarth wedi agor heddiw! Bu pawb yn brysur yn paratoi'r siop ac yn meddwl am enw addas, a'r enw a enillodd y mwyaf o bleidleisiau oedd 'Lluniau Llon!'Diolch i Mr Scourfield am ddod i agor y siop yn swyddogol!

 

Our class fancy dress and photo booth shop has opened today! We've been busy preparing the shop and deciding on a suitable name. We held a class vote, and the name that won the most votes was 'Lluniau Llon!' Thanks to Mr Scourfield for attending the official opening!

Gweithdy rhythm gyda Bongo! Dechrau gwych i'r thema! Rhythm workshop with Bongo. What a fantastic way to begin the theme!

trim.699CB319-354C-4A43-8E86-20D0740500EA.MOV

Still image for this video

NEWYDDION CYFFROUS!

Cofiwch am ymweliad 'Bongo Clive' ar Ddydd Llun 22/2/16.

EXCITING NEWS!

Bongo Clive will be visiting us on Monday 22/2/16

  Heriau 'Dewch i Feddwl'
'Let's Think' Challenges

Beth am roi cynnig ar rhain?

What about trying these?

Her Dewch i Feddwl Wyau Pasg / Easter Eggs Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 17/3/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 10/3/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 4/3/16 Let's Think Challenge

  Gwaith Cartref Sillafu 

 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 11/3/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 4/3/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 26/2/16 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

smileyBlwyddyn Newydd Dda i chi gyd!smiley

A Happy New Year to you all!

 

Tymor y Gwanwyn 2016

Spring Term 2016

 

Ein thema y tymor yma yw: / Our Theme this term is:

Y Byd Mawr Crwn!

 Big Wide World!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overvierw of this term's work:

Gwerthfawrogi gwaith celf ein gilydd / Appreciating each other's art work

Still image for this video

Artistiaid o fri! Peintio tir a môrluniau Abertawe. Acclaimed artists painting land and seascapes!

Prynhawn yn astudio Bae Abertawe! An afternoon studying Swansea Bay!

I'ch Atgoffa! A Reminder!

Ymweliad â thraeth Abertawe -Prynhawn Mawrth 2/2/16. Bydd angen cot gynnes!

Dychwelwch y ffurflen ganiatad cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Visit to Swansea Beach - Tuesday Afternoon 2/2/16. You will need a warm coat!

Please return consent form a.s.a.p.
 

Meteorolegwyr y dyfodol? Meterologists of the future?

Still image for this video

trim.9028FF48-6C66-412D-82DA-61223C95C47B.MOV

Still image for this video

trim.C6FEF188-8D2D-4F50-A8A1-FA5D4B4833C9.MOV

Still image for this video

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus!

 Astudio'r Tywydd / Studying the Weather 

Rydyn wedi dechrau astudio'r tywydd ac yn cadw cofnod dyddiol. Mae'r gwaith o gyflwyno'r tywydd wedi cychwyn! Galwch nôl yn fuan i wylio rhagolygon y tywydd!

 

We are studying the weather and are keeping a daily record. We've also started planning our weather forecast programme. Remember to visit this page soon to watch our weather forecasts!

 

Mwynhau'r thema! Enjoying this theme!

Arteffactau diddorol o Awstralia! Interesting artefacts from Australia!

Y wlad fuddugol oedd Awstralia! Bant â ni! The country that won our vote was Australia! Off we go!

Mae'r thema wedi dechrau gyda chymorth stori "Aeth Mamgu i'r Farchnad." Roedd anrheg arbennig wedi ei adael i ni yn y dosbarth hefyd ac rydyn ni'n ysu am gael defnyddio ein carped hud! Cofiwch fynd ati i ddewis y wlad yr hoffech deithio iddi a dychwelyd eich pleidlais mor fuan ag sy'n bosibl!

 

The theme has begun with the help of the storybook "Aeth Mamgu i'r Farchnad" ('My Granny Went to Market.")  A lovely present was also left for us in our classroom and we can't wait to begin using our magic carpet!  Remember to choose the country that you would like to visit and return your voting slips as soon as possible!

Pa wlad yr hoffech chi ei hastudio? Which country would you like to study?

Heriau Dewch i Feddwl!

Let's Think Challenges!

Her Dewch i Feddwl 11/2/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 4/2/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 28/1/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Fedwl 21/1/16 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/1/16 Let's Think Challenge

Dewch i drio'r gweithgareddau ymestynnol ar-lein a dysgu darllen y cloc.

Why not try these challenging on-line activities and learn to tell the time.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amser.html

  Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 12/2/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 5/2/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/1/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/1/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/1/16 Spelling Homework

Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practise

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2015 /Autumn Term 2015

 

Ein Thema am yr hanner tymor nesaf yw

'Enfys Trydan!'

Our theme for the next half term is

'Electric Rainbow!'

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work:

Ho, Ho, Ho......!

Ein Ffynonellau Goleuni Gwych! Our Excellent Light Sources!

Sion Corn yn galw am help! Father Christmas needs our help!

Mae problem â'r cyflenwad trydan yng Ngwlad yr Iâ ac mae'n dywyll iawn yno! Tybed allwn ni helpu?

There is a problem with the electricity supply in the North Pole and it is very dark! Can we help Father Christmas?

Astudio ac efelychu gwaith Kandinsky/ Studying and emulating the work of Kandinsky

Neges i'ch Atgoffa! A Reimnder!

A fyddech mor garedig â danfon gwisg eich plentyn ar gyfer ein Sioe Nadolig i'r ysgol ar Ddydd Llun 7fed o Ragfyr? Cofiwch labelu'r bag a'r dillad yn glir! Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth!

 

Would you please be so kind as to send your child's costume for the Christmas Concert to school on Monday, 7th December? Please remember to label the bag and every item of clothing clearly. Thank you very much for your support!

Dewch i'r Ffair Nadolig i brynu ein "Goleuni Gwych!"

Buy our "Lovely Lights" at the Christmas Fair!

Newyddion Cyffrous!!

Ymddangosodd parsel a llythyr yn ein dosbarth heddiw oddi wrth y bachgen yn stori "Sut i Ddal Seren." Roedd yn gofyn am ein cymorth i greu seren iddo! Aethom ati ar unwaith i geisio datrys y broblem!

Exciting News!!

A parcel and letter appeared in our classroom this morning! It was sent by the boy in the "How to Catch a Star" story. He needed our help to create a star for him. We tried  our best to solve the problem!

 

Gŵyl Diwali - Gŵyl y Goleuni / Diwali - The Festival of Lights

Dyma ni'n mwynhau dysgu am yr ŵyl - creu ac addurno potiau difa, coginio losin barffi, cyflwyno gwybodaeth ac ysgrifennu barddoniaeth.

Here we are learning about the festival of lights - making and decorating diva lamps, cooking barfi sweets, presenting information and writing poetry.

    Gwaith Cartref Sillafu  

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 4/12/15 Spelling Homework

Gwaih Cartref Sillafu 27/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/11/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/11/15 Spelling Homework

  Heriau Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenges

Her 4/12/15 Challenge

Her 12/11/15 Challenge

Beth am ymchwilio ymhellach ar lein  i odrifau ac eilrifau?

What about trying out these online activities to find out more about odd and even numbers?

 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/explore_num_seq/cym/Cyflwyniad/MainSessionPart1.htm

Her 5/11/15 Challenge

Geiriau Allweddol /Key Words

Taflenni ymarfer llawysgrifen / Handwriting Practice Sheets

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ein thema y tymor hwn yw 'Albwm y Teulu.'

This term's theme is 'Family Album'

 

Cliciwch ar y ddogfen i ddarganfod mwy! Click on the document to find out more!

I'ch atgoffa: A reminder:

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher ac Iau.

Physical Development lessons: Wednesday and Thursday.

 

Creu Cerfluniau Clai - Creating Clay Sculptures

Dathlu diwrnod T Llew Jones - Celebrating T Llew Jones day

Still image for this video
Dyma ein cyfraniad i'r gerdd fawr lliwgar!
Here is our contribution to the whole school's colourful poem!

Rydyn ni angen eich cymorth!

We need your help!

 

Rydym am ddysgu mwy am fywyd plant yn y gorffennol, ac wedi bod yn creu holiadur ar gyfer aelodau hŷn y teulu. A fyddech mor garedig ag ateb y cwestiynau yn yr holiadur os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr! Cliciwch ar y ddolen isod.

 

We would like to learn more about children's lives in the past, and we have created a questionnaire for the older members of our families. Would you please be so kind as to answer the questions please? Thank you very much! Click on the link below.

 

https://www.surveymonkey.com/r/YHPZFJR

 

 

Cofiwch ein bod yn dathlu Diwrnod T Llew Jones ar y 12fed o Hydref. Mae'r paratoadau wedi cychwyn! Edrychwn ymlaen at gyflwyno ein pennill am y lliw 'coch' i gerdd fawr yr ysgol! Dillad coch Ddydd Llun os gwelwch yn dda!

 

Please remember that we are celebrating ' Diwrnod T Llew Jones' on the 12th October. The preparations have begun! We look forward to presenting our verse based on the colour 'red' to the whole school poem. Red clothes on Monday please!

 

 

Diolch yn fawr i Gruff am ymweld â ni heddiw! Dysgom ni lawer am fabanod a sut yr ydym ni'n newid ac yn datblygu wrth fynd yn hŷn.

 

A big thank you to Gruff for visiting us today! We learned a great deal about the way we change and develop as we get older.

Mwy o goed teulu! More family trees!

Mae'r gwaith o gyflwyno ein coed teulu wedi dechrau yn barod! Da iawn chi! smiley

The task of presenting our family trees has begun! Well done! smiley

Ymarfer sgiliau ar gyfer creu cerfluniau o glai! Practising our skills towards creating sculptures from clay!

Her Cyswllt Cartref 1/10/15 Home-School Challenge

Diolch am ddanfon lluniau o'r teulu i'r ysgol. Rydyn ni wedi mwynhau eu defnyddio yn y dosbarth! no

 

Thank you for sending family pictures to school. We have enjoyed using them in class!no

Hwyl a sbri yn ystod wythnos 'Llai o wastraff, mwy o fywyd!'

Buom yn creu teganau o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu ac yn chwarae gemau gwyrdd ar y buarth!

Fun and games during 'Less Waste, live more' week!'

We made toys from recycled materials and played 'green games' on the yard!

Dysgu am y gorffennol yn San Ffagan / Learning about the past at St Fagans

Cofiwch am ein taith i San Ffagan ar Ddydd Llun y 14eg o Fedi. Bydd angen cot law a pecyn bwyd. Byddwn yn cael dysgu am hen deganau o bob math!

 

Don't forget about our visit to St Fagans museum on Monday 14th September. Remember to bring a raincoat and packed lunch. We shall be learning about toys from the past.

Dyma ni'n dod i adnabod ein gilydd yn well. Diolch am weithio'n galed i lenwi eich bocsys â llwyth o bethau diddorol!

 

Here we are getting to know each other a little better. Thank you for filling your boxes with very interesting items.

   Heriau Dewch i Feddwl!

Let's Think Challenges!

 

Beth am roi cynnig ar rai o'r heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 22/10/15 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 15/10/15 Let's Think Challenge

Beth am ymarfer eich sgiliau amcangyrfrif hyd?

What about practising your length estimating skills?

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amcangyfrif.html

Her Dewch i Fedddwl 8/10/15 Let's Think Challenge

 

Her Dewch i Feddwl 1/10/15 Let's Think Challenge

Beth am drio'r weithgaredd yma? Cliciwch ar lefel 1. Why not try this online activity? Try level 1.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/bondiau-rhif.html

Her dewch i feddwl 25/9/15 Let's think challenge

Her dewch i feddwl 17/9/15 Let's think challenge

Her dewch i feddwl 10/9/15 Let's think challenge

   Gwaith Cartref Sillafu  

Spelling Homework

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith Cartref Sillafu 23/10/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/10/15 Spelling Homework

Geiriau aml eu defnydd / High Frequency Words

Rhestr o apiau a gwefannau defnyddiol / A list of useful apps and websites