Home Page

Meithrin Prynhawn/Afternoon Nursery - Miss L Harding

Croeso i'r Meithrin Prynhawn!

Welcome to Afternoon Nursery!


Dosbarth Miss Harding a Mrs Morgan

Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Neges oddi wrth staff Bryn-y-Mรดr ๐ŸŒˆโ˜€๏ธ๐Ÿ  A message from the Bryn-y-Mรดr staff

Still image for this video

Mae croeso i chi gysylltu â Miss Harding trwy e-bost:

You are welcome to contact Miss Harding via e-mail:

โค๏ธ๐Ÿงก๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’™๐Ÿ’œ

๐Ÿ“ง HardingL@HwbCymru.Net ๐Ÿ“ง

 ๐Ÿ  Gweithgareddau i'w Gwneud Adref ๐Ÿ 

๐Ÿ  Activities to Do at Home ๐Ÿ 

Os ydych chi'n colli ffrindiau ac anwyliaid beth am

bostio cwtsh iddyn nhw!? โค๏ธ๐Ÿค—๐Ÿ“ฎ

If you are missing friends and loved ones why not mail them a hug!?

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - Useful apps

Mae Ysgol Cyw ar agor! | Cyw | S4C

๐Ÿ“ฃ Mae'r ysgolion wedi cau, ond mae'r dysgu'n parhau yn Ysgol Cyw - pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc. Mae @S4C yma i chi. The schools may be shut bu...

Ein Cynllun Thema ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ Our Theme Plan ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ

Thema’r hanner tymor hwn:

Baw, Annibenod & Chymysgeddau.

This half term’s theme:

Muck, Mess & Mixtures.

Fe wnaethon ni fwynhau dysgu a pherfformio cân Pori Drwy Stori: ‘Mae’n Amser Rhigwm!’ Wythnos 1 ‘Pum Hwyaden’ ar gyfer ein teuluoedd a fynychodd sesiynau gwybodaeth Pori Drwy Stori.
We enjoyed learning and performing week 1’s Pori Drwy Stori: ‘Mae’n Amser Rhigwm!’ song ‘Pum Hwyaden’ for our familys who attended the Pori Drwy Stori information sessions.

Rydyn ni wedi bod yn mwynhau ein sesiynau wythnosol ‘Dwdl a dawns’ yn fawr!
We have been thoroughly enjoying our weekly ‘Dwdl a dawns’ sessions!

Mae'r plant wedi parhau i ddatblygu eu sgiliau mathemategol a rhifedd yn llwyddiannus mewn amryw o ffyrdd trwy gydol yr hanner tymor.
The children have continued to develop their mathematical and numeracy skills successfully in a variety of ways throughout the half term.

Trwy gydol yr hanner tymor rydym wedi bod yn mwynhau'r twb dลตr gyda adnoddau amrywiol yn fawr er mwyn disgrifio, cymharu a threfnu gwrthrychau yn ôl maint, pwysau a/neu cynhwysedd, ac edrych ar lawer o lyfrau sy’n cysylltiedig â’r thema!
Throughout the half term we have been thoroughly enjoying the water tub with various resources in order to describe, compare and organise objects by size, weight and/or capacity and looking at many topic related books!

Fe wnaethon ni fwynhau’r straeon ‘Diwrnod Elfed’ gan David McKee a ‘Bath Mawr Coch’ gan Julia Jarman gan ystyried sut roedd y dลตr rydyn ni’n ei ddefnyddio ar un adeg yn glaw. Fe wnaethon ni drafod sut rydyn ni'n defnyddio dลตr i lanhau pethau a golchi ein hunain - felly fe wnaethon ni roi glanhau da i'n bwrdd du allanol a rhoi bath cynnes hyfryd i'r doliau ac anifeiliaid!
We enjoyed the stories ‘Diwrnod Elfed’ by David McKee and ‘Bath Mawr Coch’ by Julia Jarman and thought about how the water we use was once falling rain. We discussed how we use water to clean things and wash ourselves – so we gave our outdoor blackboard a good clean and gave the baby dolls and animals a lovely warm bath!

Rydym wedi mwynhau'r straeon 'Elfed a'r Enfys' a 'Lliwiau Elfed' gan David McKee, a datblygu ein geirfa lliwiau Cymraeg trwy ganu caneuon a gwneud llawer o weithgareddau paru lliwiau amrywiol, megis; chwarae gêm cyfrif lliwiau Elfed, bingo lliwiau, parau lliw eliffant, lliwio enfys/Elfed, adeiladu tyrau lliw ac arborfi gyda chymysgu lliwiau cynradd!
We have enjoyed the stories ‘Elfed a’r Enfys’ and ‘Lliwiau Elfed’ by David McKee, and developed our welsh colour vocabulary by singing songs and doing many various colour matching activities such as playing Elfed’s colour counting game, colour bingo, elephant colour pairs, colouring in a rainbow/Elfed, building coloured towers and experimenting with mixing primary colours!

Gwaith Cartref Addurno Welis! - Decorating Wellies Home work!

Rydyn ni wedi mwynhau'r straeon diwrnod glawog 'Cled y Cwmwl unig' gan Tim Hopgood, 'Ryan Rydyn ni wedi mwynhau'r straeon diwrnod glawog 'Cled y Cwmwl unig' gan Tim Hopgood, 'Ryan A'i Esgidiau Glaw Gwych' gan Lisa Stubbs ac 'Un Diwrnod Gwlyb' gan M.Christina Butler a'u defnydd o eiriau onomatopoeig wrth ddisgrifio glaw a dลตr. Fe wnaethon ni chwarae gêm paru esgidiau glaw gan drafod y lliwiau, siapiau a'r patrymau arnyn nhw ac ymarfer adnabod rhifau ar gymylau a chyfrif y nifer o ddiferion glaw sy’n cyfateb. Cawsom bleidlais dosbarth a dilynom cyfarwyddiadau ar sut i greu ein ffyn glaw ein hunain a gwnaethom fwynhau eu chwarae i’r gân Gymraeg ‘Bwrw Glaw Yn Sobor Iawn’.
We have enjoyed the rainy day stories ‘Cled y Cwmwl unig’ by Tim Hopgood, ‘Ryan A’i Esgidiau Glaw Gwych’ by Lisa Stubbs and ‘Un Diwrnod Gwlyb’ by M.Christina Butler and their use of onomatopoeic words in describing rain and water. We played a wellies pairing game discussing the colours, shapes and patterns on them and practiced recognising numbers on clouds and counting the matching amount of raindrops. We also had a class vote and followed instructions on how to create our own rain sticks, which we enjoyed playing the to the welsh song ‘Bwrw Glaw Yn Sobor Iawn’.