Home Page

Meithrin Prynhawn/Afternoon Nursery - Miss L Harding

Croeso i'r Meithrin Prynhawn!

Welcome to Afternoon Nursery!


Dosbarth Miss Harding a Mrs Morgan

Picture 1
Picture 2


Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Picture 1

Thema’r hanner tymor hwn:

Pan af i gysgu...
This half term’s theme:

When I fall asleep...

Picture 1

Rydym wedi bod yn meithrin arferion iechyd a lles da ac yn dysgu i fod yn annibynnol ac yn gyfrifol.

We have been fostering good health and well-being practices and learning to be independent and responsible.

Roeddem wrth ein bodd â'r stori Wwsh ar y brwsh gan Julia Donaldson ac edrychom am gynhwysion yn y gegin er mwyn coginio cawl iachus i’r wrach a’i ffrindiau!

We loved the story Wwsh ar y brwsh by Julia Donaldson and then searched the kitchen for ingredients in order to cook a healthy soup for the witch and her friends!

Picture 1

Cawsom ein hysbrydoli gan waith celf Jackie Morris a Judith Kerr i baentio wynebau cathod ein hunain.

We were inspired by the artwork of Jackie Morris and Judith Kerr to paint our own cat faces.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni fwynhau darllen y stori Casglu Cathod gan Lorna Scobie a dysgon ni am wahanol batrymau. Dysgon ni yn arbennig bod streipiau teigrod yn unigryw iddyn nhw yn 

union fel rydyn ni i gyd yn unigryw, a chreon ni 

batrymau streipiog unigryw ein hunain trwy ystod o weithgareddau.

We enjoyed reading the story Casglu Cathod by Lorna Scobie and learned about different patterns. We especially learned that tiger stripes are unique to them just as we are all unique, and we created our own unique striped patterns through a range of activities.

Picture 1

Gwaith Cartref Cebab Cynffon Teigr Iachus! Healthy Tiger Tail Kebab! Homework

Gwaith Cartref Cebab Cynffon Teigr Iachus! Healthy Tiger Tail Kebab! Homework 1

Fe wnaethon ni wrando ar stori Y Teigr a ddaeth i de gan Judith Kerr ac fe wnaethon ni fwynhau cael parti te ein hunain gyda theigr, dysgu am fwydydd iachus a pharatoi byrbryd cynffon teigr streipiog iachus ein hunain.

We listened to the story The tiger who came to tea by Judith Kerr and enjoyed having our very own tea party with a visiting tiger, learned about healthy foods and prepared our own healthy stripey tiger tail snack.

Picture 1

Fe wnaethon ni ddysgu sut mae milfeddygon yn gofalu am anifeiliaid pan maen nhw'n sâl.
We learned how vets take care of animals when they are unwell.

Fe wnaethon ni ddysgu am ymdrechion cadwraeth ar gyfer cathod mawr sydd mewn perygl, yna fe wnaethon ni greu gwarchodfa cathod mawr ein hunain ar gyfer ein 5 ymwelydd cathod fawr (bach).

We learned about conservation efforts for endangered big cats and then we created our own big cat sanctuary for our 5 (small) big cat visitors.

Fe wnaethon ni fwynhau'r stori Babi'r Ogof gan Julia Donaldson a dysgon ni am oes yr iâ trwy: ymchwilio pa anifeiliaid oedd yn bodoli yn ystod yr adeg hon sydd bellach wedi diflannu; creu paentiadau ogof ein hunain wedi’u hysbrydoli gan enghreifftiau bywyd go iawn a chynnal ymchwiliad gwyddoniaeth er mwyn darganfod sut i doddi iâ a rhyddhau’r Smiladon.
We enjoyed the story Babi'r Ogof by Julia Donaldson and we learned about the ice age by: researching which animals existed during this period which are now extinct; creating our own cave paintings inspired by real life examples and conducting a science investigation in order to find out how to melt ice and free the Smiladon.

Picture 1

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae llewpardiaid eira a lyncsod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yng nghynefin bach ein hunain gallai'r lyncsod a'r 

llewpardiaid eira: ddringo’r coed a’r mynyddoedd a chuddio ynddynt.
We researched online the type of habitat where snow leopards and lynxes live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. In our own little habitat the lynxes and snow leopards could: climb the trees and mountains and hide in them.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae teigrod a jagwarod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yng nghynefin bach ein hunain gallai'r teigrod a’r jagwarod: cuddio ymysg y planhigion; dringo a gorwedd ar goed a nofio yn y dŵr dwfn.
We researched online the type of habitat where tigers and jaguars live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. In our own mini habitat the tigers and jaguars could: hide amongst the plants; climb and relax on trees and swim in deep water.

Picture 1
Picture 2

Fe wnaethon ni ymchwilio ar-lein y math o gynefin lle mae llewod a tsitaod yn byw ac astudiom waith celf yr arlunydd ac awdur Cymraeg Jackie Morris. Yng nghynefin bach ein hunain gallai'r tsitaod a'r llewod: redeg dros y tywod; cuddio yn y glaswellt; dringo'r coed ac yfed ychydig o ddŵr.
We researched online the type of habitat where lions and cheetahs live and studied the artwork of Welsh artist and author Jackie Morris. In our own mini habitat the cheetahs and lions could: run over the sand; hide in the grass; climb the trees and drink some water.

Picture 1
Picture 2

Gwaith Cartref Mwng Llew! Lion’s Mane! Homework

Gwaith Cartref Mwng Llew! Lion’s Mane! Homework 1

Fe wnaethon ni ddysgu am siapiau 2D trwy ddidoli a chwarae gemau cyfrifiadur. Fe wnaethon ni fwynhau'r stori Y llew tu mewn gan Rachel Bright a phenderfynwyd cymhwyso ein gwybodaeth am siapiau trwy greu wyneb Llew gan ddefnyddio sgwariau, petryalau, cylchoedd a thrionglau.
We learned about 2D shapes by sorting and playing computer games. We enjoyed the story The lion inside by Rachel Bright and decided to apply our knowledge of shapes by creating a Lion face using squares, rectangles, circles and triangles.

Picture 1

Fe ddefnyddion ni stori Mog y gath anghofus i ddatblygu’r ardal chwarae rôl a dechreuom archwilio a deall teimladau trwy: chwarae parau gyda chardiau emoji; creu a chydnabod mynegiadau wynebol ar gyfer gwahanol deimladau ac ystyried pryd ydyn ni’n teimlo’n hapus.

We used the story of Mog the forgetful cat to enhace the role play area and began exploring and understanding feelings by: playing pairs with emoji cards; creating and recognising facial expressions for different feelings and considering when do we feel happy.

Picture 1

Gwaith Cartref Llygaid Cath! Cat’s Eyes! Homework

 Gwaith Cartref Llygaid Cath! Cat’s Eyes! Homework 1
Dysgom am ofalu am gathod dof trwy ddarllen llyfrau ffeithiol a chwblhau cwis amlddewis am dair cath anwes Mrs Evans: Sanau, Ted a Mango. Rydyn ni wedi bod yn enwi, cyfrif a disgrifio nodweddion wyneb cath ac wedi eu cymharu â’n rhai ni; chwarae gêm paru; didoli lliwiau ac wedi mwynhau’r stori Lliwiau’r Gath gan Jane Carbrera.

We learned about caring for domesticated cats by reading factual books and completed a multiple choice quiz about Mrs Evans' three pet cats: Sanau, Ted a Mango. We’ve been naming, counting and describing cat’s facial features and compared them to our own; played a pairing game; sorted colours and enjoyed the story Lliwiau’r Gath by Jane Cabrera.

Datblygu sgiliau didoli, cydsymud ac echddygol manwl. / Developing sorting, co-ordination and fine motor skills.

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dyma ni ar ddiwrnod cathod! Here we all are on cat day!

Dyma ni ar ddiwrnod cathod! Here we all are on cat day! 1
Picture 1

Thema’r hanner tymor hwn:

Crafangau, pawennau a wisgers!
This half term’s theme:

Claws, paws and whiskers!

Picture 1