Home Page

Yr Urdd / The Urdd

Eisteddfod yr Urdd 2022 Llongyfarchiadau i Beca, Elliw, Gwen a’r Parti Deulais.

Da iawn i’r Parti Deulais am berfformio’n wych yn Eisteddfod yr Urdd.

Still image for this video

Gala nofio genedlaethol yr Urdd 2020. Pawb wedi gwneud eu gorau glas. Da iawn chi am gynrychioli yr ysgol mor dda. / The Urdd's national swimming gala 2020. Well done for representing the school so well.

Tim pêl-droed yn ennill cystadleuaeth yr Urdd 2019 / Football team wins the 2019 Urdd competition

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr urdd 2019 / Art and Craft Competition Urdd 2019

Tîm pêl rwyd 2018 / Netball team 2018

Tím pêl droed 2018 / Football team 2018

Tím pêl droed 2018 / Football team 2018

Gweithgareddau Urdd dros yr haf / Urdd activities during the summer 2018

Twrnament pêl rwyd 2017/2018.

Ennill 3 a cholli 2. Chwaraeodd pawb yn ffantastig! / 

Netball tournament 2017/2018. Win 3 and lose 2. Everyone played fantastically!

Llwyddiant yn y Gala Nofio / Swimming Gala Success

Gwnaeth yr ysgol yn arbennig o dda yn y Gala Nofio a gynhaliwyd ar Dachwedd 9fed.

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd ran ac yn arbennig i

Dîm Cyfnewid Rhydd Merched Bl. 3 a 4 a Thîm Cyfnewid Amrywiol Bechgyn Bl. 5 a 6 am ennill y wobr gyntaf. Pob lwc iddyn nhw yn y rownd derfynol ym mis Ionawr.

Llongyfarchiadau i Osian Gwyn am ennill yr ail wobr am nofio rhydd ac am strôc pili pala Bl. 5 a 6; Arun Templeton am ennill ail am nofio ar ei gefn Bl. 5 a 6 ac i Fechgyn Bl. 5 a 6 am ddod yn ail yn y ras gyfnewid rhydd.

Llongyfarchiadau i Fechgyn Bl. 3 a 4 am ddod yn drydydd yn y ras gyfnewid amrywiol, i Arun Templeton am ddod yn drydydd yn y nofio rhydd ac i ferched Bl. 5 a 6 am ddod yn drydydd yn y ras gyfnewid amrywiol. Arbennig, bawb!

The school performed very well in the Swimming Gala which was held on November 9th. Congratulations to everyone who took part, but particularly to the Yr. 3 and 4 Girls' Relay Team and Yr. 5 and 6 Boys Mixed Stroke Relay Team for winning first prize. We wish them every success in the final round in January.

Congratulations to Osian Gwyn for winning second prize for both front crawl and butterfly stroke for Yr. 5 and 6; to Arun Templeton for winning second prize for backstroke and to the Yr. 5 and 6 boys relay team.

Congratulations to the Yr. 3 and 4 boys mixed stroke relay team for coming third, Arun Templeton for winning third prize for front crawl and Yr. 5 and 6 girls for coming third in the mixed stroke relay. Fantasic, everyone!

 

 

Hwyl a sbri yn cadw'n heini!

Twrnament pêl rwyd yr Urdd 2016

Gwaith Cartref Celf a Chrefft / Art and Craft Homework

Twrnament pêl rwyd yr Urdd 2015/2016

Canlyniadau Eisteddfod Gylch 2015 / Eisteddfod Gylch Results 2015

Canlyniadau Celf yr Urdd 2015 / Urdd Art Results 2015

Y GRWP DAWNSIO DISGO