Home Page

Llythyron / Letters 2022-2023

Neges oddi wrth Y Pennaeth / Message from the Head Teacher

Digwyddiadau Pythefnos/ Fortnightly events 10/7/23

Digwyddiadau pythefnos / Fortnightly events 3/7/23

19/6/23 Digwyddiadau Pythefnos/ Fortnightly events

12/6/23 Digwyddiadau Pythefnos/ Fortnightly events

Neges oddi wrth y Cyngor Ysgol / Message from School Council

Annwyl Rieni,

 

Rydym ni (y cyngor ysgol) yn awyddus i gynnal digwyddiad codi arian ar ddechrau’r tymor nesaf. Ar Ddydd Gwener y 9fed o Fehefin hoffem i bawb wisgo i fyny mewn dillad ar gyfer 'diwrnod gyrfa'. Mae hyn yn golygu y gall pawb wisgo dillad sy'n gysylltiedig â pha bynnag yrfa yr hoffent pan fyddant yn hŷn, a dod â chyfraniad bach a fydd yn cael ei rannu rhwng banc bwyd lleol a'r ysgol. Rydym yn gobeithio prynu rhywfaint o offer newydd ar gyfer amseroedd chwarae allan o'n cyfran ni o'r arian.

Ar yr un diwrnod hoffem gynnal 'siop cyfnewid'. Gofynnwn i bob plentyn ddod ag 1 tegan y maent yn fodlon ei gyfnewid (sydd ddim yn drydanol, a ddim yn ddrud) i mewn. Bydd pob plentyn sydd yn dod â thegan i mewn yn gallu ei gyfnewid am degan newydd a gallant fynd ag ef adref. Gofynnwn i chi ddod a'r tegannau i mewn ar Ddydd Gwener -  nid cyn.

Yn olaf, mae rhai aelodau o ddosbarth Bilidowcar wedi bod yn brysur yn gwneud pethau yr hoffent eu gwerthu. Os hoffai eich plentyn brynu rhywbeth gall ddod â 50c i mewn i'w wario.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad hwn.

Diolch am eich cefnogaeth,

 

Y Cyngor Ysgol

 

Dear Parents,

We (the school council) are keen to hold a fundraiser at the beginning of next term. On Friday the 9th June we would like everyone to dress up in clothes for a 'career day'. This means everyone can wear clothes linked to whatever career they would like when they're older, and bring in a small contribution that will be shared between the local food bank and the school. We are hoping to buy some new equipment for playtimes out of our share of the money. 

On the same day we would like to hold  a 'swap shop'. We ask that every child brings in 1 toy that they are willing to swap (not electrical, and not expensive). Every child that brings in a toy will be able to swap it for a new toy that they get to take home. We kindly ask that you bring the toy you're willing to swap into school on Friday- not before.

Finally,  some members of the Bilidowcar class have been busy making things they'd like to sell. If your child would like to buy something they can bring 50p in to spend. 

We are really looking forward to this event.

Thank you for your support,

The School Council

Dyddiadau a Gwybodaeth /Dates and information. 5/6/23

Digwyddiadau Pythefnos/ Fortnightly events 2/5/23

27/3/23 Dyddiadau a Gwybodaeth /Dates and information.

21/3/23

20/3/23 Dyddiadau a Gwybodaeth Bwysig /Important Dates and information.

7/3/23

13/2/23 Neges oddi wrth y Pennaeth / Message from the Head Teacher

7/2/23

Cinio ysgol am ddim i holl ddisgyblion blwyddyn 1 ar ôl hanner tymor mis Chwefror / Free school meals for year 1 students after Half term

 

Ymhellach i ohebiaeth flaenorol, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cyflwyno prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion blwyddyn 1 ar ôl hanner tymor mis Chwefror. Sicrhewch nad yw eich cyfrifon mewn debyd ddydd Gwener 17 Chwefror er mwyn i'r diweddariad ddigwydd.

Further to previous correspondence, we are pleased to announce we will be rolling out free school meals to all year 1 pupils after February half term.  Please ensure your accounts are not in debit on Friday 17th February for the update to take place. 

Yn gywir

Michelle Thomas

Rheolwr Tîm Cyllid a Gwybodaeth Ysgolion

Team Manager School Funding and Information

 

( 01792 636686)

* michelle.thomas@swansea.gov.uk

6/2/23 Dyddiadau a Gwybodaeth Bwysig /Important Dates and information.

1/2/23 Diwrnod dathlu gwaith / Celebrating achievements

31/1/23 Dyddiadau a Gwybodaeth /Dates and information.

23/1/23

 

Streic/ strike

Annwyl Rieni a Gofalwyr, 

Yn y cyfathrebiad mwyaf diweddaraf derbyniwyd ynghylch y streic yw y bydd aelodau’r NEU yn streicio ar y dyddiau hyn: 

 

• Chwefror 1af 

 

• Chwefror 14eg 

 

• Mawrth 15fed 

 

• Mawrth 16eg 

 

Mae'r NAHT yn gweithredu heb streic. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar oriau agor ysgolion. 

Gan mai ychydig iawn o aelodau NEU sydd yn yr ysgol, ni fydd y rhan fwyaf o ddosbarthiadau yn cael eu heffeithio. Byddwn yn cysylltu â’r dosbarthiadau yr effeithir arnynt yn uniongyrchol, cyn gynted â phosibl. 

Cofion 

Elin Wakeham 

 

Dear Parents and Carers, 

The most recent communication the school has received around strike action is that members of the NEU will be striking on these days: 

 

February 1st 

February 14th 

March 15th 

March 16th 

 

The NAHT has taken action short of strike action. However, this will not affect school opening hours. 

As there are very few NEU members in school, most classes will not be affected. We will contact the classes affected directly, as soon as possible.   

Regards 

Elin Wakeham 

16/01/2023 Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary

28/11/22 - 9/12/22. Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary

Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary 21/11/22 - 2/12/22

18/11/22 Plant mewn angen / Children in Need

7-11/11/22 Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary

10-21/10/22 Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary

3-14/10/22 Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary

Digwyddiadau Pythefnos / Fortnightly Itinerary 19-30/9/22

Bore Coffi Macmillan Dydd Mercher 12.10.22 / Macmillan Coffee Morning Wednesday 12.10.22

Gweler poster atodedig ar gyfer ein bore Coffi Macmillan ar Fore Mercher am 9.15am-10.45am. Os ydych yn gallu darparu cacennau ar gyfer y digwyddiad hwn byddwn yn hynod ddiolchgar. Cofiwch ddod a’r cacennau i swyddfa’r ysgol brynhawn dydd Mawrth neu fore Mercher. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus.

Please see attached poster for our Macmillan Coffee morning on Wednesday Morning at 9.15am-10.45am. If you are able to provide cakes for this event we would be extremely grateful.  Please bring the cakes to the school office on Tuesday afternoon or Wednesday morning. Many thanks for your continued support.