Home Page

Oriel / Gallery 2017-2018

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a wnaeth ennill 100% presenoldeb yn ystod y flwyddyn / Congratulations to the pupils who achieved 100% attendance during the year!

Ymdrech arbennig hefyd gan y disgyblion a wnaeth cyrraedd 97% presenoldeb neu mwy yn ystod y flwyddyn! A great effort too to the pupils that achieved 97% attendance or more during the year!

17/7/18

Noson offerynnol wych. Arbennig, blant! Diolch yn fawr i'r athrawon peripatetic. Fantastic musical evening. Excellent, everyone! Huge thanks to the peripatetic teachers. 

6/7/18

Diolch i Donna am eich holl waith caled ac ymrwymiad i'r clwb ar ôl ysgol yn ystod y blynyddoedd. Bydd Clwb Gofal yn gweld eich eisiau.

Thank you Donna for all your hard work and commitment to the After school club during the years. Clwb Gofal will miss you. 

10/5/18

Diolch i Lee Trundle am eich ymweliad heddiw a rhodd garedig. Mae plant Bryn-y-Môr yn ddiolchgar iawn.

Diolch yn fawr i @allstarsrich am y sesiwn griced arbennig ddoe i Flwyddyn 1,2 a 3! Pawb wedi mwynhau! Thank you to @allstarsrich for the excellent cricket taster session yesterday for Year 1,2 and 3! 🏏

 

29/3/18

Pasg 2018 / Easter 2018

Llongyfarchiadau i bawb roedd wedi cystadlu heddi a diolch yn fawr i'r CRA am ddarparu'r gwobrau. / Congratulations to everyone who competed in our Easter competition. Thank you to the PTA for providing the prizes. 

29/3/18

Diolch i rieni disgyblion Blwyddyn 6 ac i'r CRA am ein siwmperi newydd. / Thank you to the parents of Year 6 pupils and to the PTA for our new jumpers. 

29/3/18

Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr ysgol sydd wedi cael eu gwobrwyo heddiw am bresenoldeb 100% hyd at 29/3/18. Diolch i Aled o'r co-op am ddarparu'r gwobrau!

Congratulations to the pupils that recieved rewards today for 100% attendace until 29/3/18. Well done to the pupils that recieved a certificate for 97% attendace. Thank you to Aled from the co-op for donating the prizes. 

23/3/18

Murlun Ysgol. Diolch yn fawr i Miss Rhiannon Morgan sydd wedi gweithio gyda Chyngor yr Ysgol i gynllunio murlun lliwgar a thrawiadol ger y mynediad. Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu cyfraniad pwysig hwythau ac i’r rhieni hynny oedd wedi rhoi o’u hamser i helpu gyda’r prosiect.

School Mural. Many thanks to Miss Rhiannon Morgan who has worked with the School Council to plan a colorful and striking mural near the entrance of the school. Thanks to Year 3 and 4 pupils for their important contribution and to the parents who had given their time to help with the project. 

 

23/3/18

Diolch i’r CRhA am brynu loceri i ddosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen.  Mae’r plant wrth eu bodd â’r loceri lliwgar. Gobeithio y bydd llai o siwmperi ac eitemau coll yn y dyfodol! 

Thank you to the PTA for purchasing new lockers for some of the Foundation Phase classes. The children are absolutely delighted with their new colourful storage area. Hopefully there will be fewer lost jumpers in the future! 

14/3/18 Eisteddfod

12/3/18 & 13/3/18 Joio mas draw gyda Football First. Thoroughly enjoying with Football First ⚽️🏅

 Gweithdai Pêl-droed Noddedig Cafodd holl ddisgyblion yr ysgol lawer o hwyl yn ystod y ddau ddiwrnod o weithgareddau pêl-droed noddedig.  Derbyniodd pob disgybl  dystysgrif fel cydnabyddiaeth o’u hymdrechion. Diolch i bawb sydd wedi casglu arian i goffrau’r ysgol.  Codwyd cyfanswm o dros £1,500.00. DIOLCH!

Sponsored Soccer Workshops All pupils had a lot of fun during the two days of sponsored football activities. They all received a certificate as recognition of their efforts. Thanks to everyone who collected money for the school. You raised over £1,500.00 for our school!  DIOLCH!

5/3/18 Diwrnod y Llyfr / World book day

5/2/18 Perfformio yng Ngwyl Gerdd Abertawe. Da iawn chi!

2/2/18 Pob lwc i Dîm Cwis Llyfrau Bl. 3 a 4

28/1/18

25/1/18 Dathlu diwrnod Santes Dwynwens

Disgo Santes Dwynwen / Santes Dwynwen's Disco

Diolch yn fawr i’r CRhA am drefnu dau  ddisgo ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol. Roedd y ddau ddisgo yn llwyddiant mawr a chodwyd cyfanswm o £350.00. Bwriedir trefnu ‘disco tawel’ hefyd er mwyn codi arian ar ddechrau tymor yr haf. 

Thank you to the PTA for arranging two discos for all the school's pupils. Both discos were a great success and a total of £350.00 was raised.  A 'quiet disco' to raise money is also planned  for the summer term. 

 

22/1/18 Diolch PC Bowen am y cyflwyniad ar gadw'n saff ar lein. Thank you for talking to us about keeping safe online

20/1/18 Pob lwc i’r bechgyn yng nghystadleuaeth nofio’r urdd!!

20/12/17 Perfformiadau arbennig heno . Diolch i bawb an eu gwaith caled. Fantastic performances this evening. Thanks everyone for your hard work

14/12/17

Diolch i Radio Cymru am ddod i’r ysgol heddiw i gasglu ein pleidleisiau am ein hoff gân Nadolig. Gwrandewch ar blant yr ysgol yn pleidleisio ar Radio Cymru ar 22/12/17 rhwng 12-2yp. / Thank you Radio Cymru for visiting the school today to collect our vote for our favourite Christmas song. You can listen to the children casting their vote on 22/12/17 between 12-2pm on Radio Cymru.

12/12/17

Sioe Nadolig yr Anifeiliaid gan flwyddyn 1 a 2. Perfformiad gwych! Da iawn chi blant!

🐶🐮🐄🐂🐑🐪🦌

Christmas with the Animals show, well done years 1 and 2! A fantastic performance! 

8/12/17

Da iawn i blant Bl.5 wnaeth greu a chyflwyno gwybodaeth am y digartref a gwaith Shelter Cymru yn ein gwasanaeth y bore ma. / Well done Yr.5 pupils for their work giving information about the homeless and ShelterCymru in our school assembly this morning.

6/12/17

Bore bendigedig yn mwynhau panto 'Culhwch ac Olwen'. Diolch yn fawr i'r CRA. 

We had a fantastic time watching the pantomime this morning. A big thank you to the PTA!

6/12/17

1/12/17

Perfformiad arbennig gan gôr yr ysgol heno. Fantastic performance by the school choir this evening in Pantygwydr. Arbennig, bawb! A diolch am weithio mor galed. 

1/12/17

Y môr, Stadiwm Liberty Donald Trump !.mp4

Still image for this video

Gweithgareddau Wythnos Ysgol Iach / Activities for Healthy School Week 20-24/11/17

Diolch i Lee Trundle a Oli McBurnie o’r ‘Swans’ am helpu hyfforddi’r plant yn ystod wythnos ysgol iach.

Thank you to Lee Trundle and Oli McBurnie from the Swans for training with the children during our Healthy School week events.

21/11/17

Ein Llysgenhadon ifanc yn mwynhau dysgu sut i fod yn hyfforddwyr chwaraeon gwych yn yr LC2. Rydyn yn edrych ymlaen at eich syniadau i hyrwyddo chwaraeon yn yr ysgol.

Our young ambassadors enjoying learning how to become great sports coaches at the LC2. We are looking forward to hearing your training ideas on promoting sports in school

21/11/17

Ein Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc wedi ennill gwobr Efydd. Our Young sports Ambassadors have earned the Bronze award.

Tachwedd 2017

Diolch o galon i Mr Jones ac i blant Blwyddyn 5 a 6 am eich gwaith bendigedig yn creu murlun i addurno’r neuadd. Mae pendant wedi dod a llawer o liw i’n neuadd.  
Thank you Mr Jones and to the children in Year 5 and 6 for your wonderful work creating a vivid mural for the hall. It has certinaly added a lot of colour to our hall. 

17/11/17

Diolch i bawb am eich cyfraniadau i Blant mewn Angen. Codwyd £275.65.

Thank you to everyone who have contributed to our Children in Need event which has raised £275.65.

 

24/10/17

Diolch yn fawr i Bethan o wasanaeth tân Canolbarth a Gorllewin Cymru am ddod draw i’r ysgol i drafod diogelwch noson Tân Gwyllt gyda’r disgyblion.
Thank you Bethan from Mid and West Fire and rescue service for coming to the school to discuss the importance of safety on bonfire night.

 

23/10/17. Banc bwyd / Food bank

Diolch Mrs Morris am ddod i siarad â ni heddiw am fanc bwyd Abertawe. 

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu tinau bwyd a rhoddion hael at y Banc Bwyd.

Ar gyfer y gwasanaeth diolchgarwch eleni, yn lle gofyn am gyfraniad ariannol, penderfynon ni ofyn am dinau bwyd ar gyfer banc bwyd lleol, fel gallwch werthfawrogi, bydd hwn yn help mawr i deuluoedd yr ardal sy'n gwerthfawrogi'n fawr.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

Thank you Mrs. Morris for teaching us about Swansea's foodbank today.

Thank you so much to everyone for your kindness who have donated to our food bank collection.

For Thanksgiving / Harvest this year, we decided to collect food tins, rather than ask for a donation of money. The tins will be donated to a local food bank and as you can appreciate, this will help many local families who im sure are very thankful for your support. 

Thank you for your support.

17/10/17 Bl 1&2

Still image for this video

Diwrnod T Llew Jones 2017 Day

Still image for this video
Dyma ein barddoniaeth! Cerdd 'Dawns y Dail' oedd y symbyliad ac aethom i gyd ati i farddoni!
Here is our school poem! We read 'Dawns y Dail' by T Llew Jones before writing our own poems!

9/10/17 Am brofiad bythgofiadwy, cerdded gyda thîm Cymru ar Ddydd Llun. Congratulations on an amazing experience walking with the welsh team on Monday 9/10/17.

9/10/17 Ymweliad i Gastell Henllys.

6/10/17 Llyfrgell /Library

02/10/17 Hyfforddiant beicio i Fl.6 /Cycle training Yr 6

29/9/17

Perfformiad hyfryd gan Gôr Bryn-y-Môr yn nathliad Mis Hanes pobl Dduon Cymru yng Nghaerdydd. Da iawn, blant, a diolch i Uzo am ein gwahodd. Well done, Bryn-y-Môr choir, for a great performance in the Black History awards in Cardiff today. Thank you, Uzo Iwobi for inviting us! 

15/09/17

14/09/17

13/09/17 Dyma ni'n mwynhau ein gwers gymnasteg cyntaf! We are loving our first gymnastics lesson!