Home Page

Dosbarth yr Wylan- Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth yr Wylan

Blwyddyn 2

Mrs C. Williams 

Williamsc155@hwbcymru.net 

 

 

 

Dilynwch ni ar Trydar / Follow us on Twitter  @yggbrynymor1

 

Cofiwch eich gwisg ymarfer corff ar ddydd Mercher. Remember to wear your P.E kit on Wednesdays.

Mae'r wybodaeth a'r newyddion ddiweddaraf ar frig y dudalen. Sgroliwch i lawr i weld beth sydd wedi bod yn digwydd. / The most recent information and news is at the top of tis page. Scroll down to see what's been happening.

Tymor yr Haf 2024

Summer Term 2024

Uned ddysgu'r tymor: Fuoch chi 'rioed yn morio?

This term's unit of learning: Have you ever been sailing?

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Mwy o greadigrwydd yn ystod y sesiwn prynhawn! 23/5/24 More creativity during the afternoon session!

Bore hynod o greadigol yn yr ysgol goedwig! 23/5/24 A very creative morning at forest school!

Hoffech chi glywed am fwy o anturiaethau Sglod a Capten Caradog? Cawsom her gan Ruth Morgan, awdures ‘Sglod ar y Môr’ i fynd ati i greu mwy o anturiaethau iddynt! 

Would you like to hear about more adventures of Sglod and Captain Caradog? We were challenged by Ruth Morgan, the author of 'Sglod ar y Môr' to create more adventures for them!

Sglod a Capten Caradog ar goll

Still image for this video

Sglod a’r trysor sgleiniog

Still image for this video

Sglod a’r antur rhyfeddol

Still image for this video

Sglod a’r siarcod cas

Still image for this video

Sglod a Capten Caradog yn morio

Still image for this video

Taith i Orsaf y Bâd Achub 14/5/24 Visit to Mumbles Lifeboat Station

Cystadleuaeth Celf yr Urdd / Regional Urdd Art Competition

Llongyfarchiadau mawr i bawb o aelodau’r Urdd am eu hymdrechion ac am gystadlu! Dyma’r canlyniadau!

Congratulations to all Urdd members for taking part and for their efforts! Here are the results:

1af yn y gystadleuaeth gwaith grŵp ‘tecstiliau creadigol’ / 1st prize in the ‘creative textiles’ group work competition

1af yn y gystadleuaeth ‘argraffu- gwaith grŵp’ /1st prize in the ‘group printing’ competition

2il yn y gystadleuaeth ‘argraffu Bl 2 a iau’ / 2nd prize in the ‘printing competition’ for year 2 and younger pupils

3ydd yn y gystadleuaeth ‘argraffu ar gyfer Bl 2 ac iau’ / 3rd prize in the ‘printing competition for year 2 and younger pupils’

Sesiwn brynhawn creadigol arall yn yr ysgol goedwig! 2/5/24 More creative learners during the afternoon session!

Bore creadigol dros ben yn yr ysgol goedwig! 2/5/24 A very creative morning at Forest School!

Hoffech chi fynd i forio? Hoffen ni!

Still image for this video

Hoffech chi fynd i forio?

Still image for this video

Hoffwn i deithio ...

Still image for this video

Hoffwn i deithio...

Still image for this video

Hoffech chi fynd i forio?

Still image for this video

Dewch i ddysgu'r rhigwm 'Fuoch chi 'rioed yn morio?'

11/4/24 Sesiwn prynhawn yn yr ysgol goedwig. Braf bod nôl er gwaetha’r glaw! Afternoon session at forest school. It’s good to be back despite the rain!

11/4/24 Bore bendigedig yn yr ysgol goedwig yn chwilio am arwyddion o’r Gwanwyn! Observing signs of Spring at Forest School this morning!

Dyma ni! Braf bod nôl! Good to be back at Forest School! 11/4/24

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn 2024

Spring Term 2024

 

Uned ddysgu'r tymor: / This term's unit of learning:

Does unman yn debyg i adre

There's no place like home

Bant â ni i gynllunio! Ein Bwrdd Bang! Here are our ideas!

______________________________________________________________

Mae'r wybodaeth a'r newyddion ddiweddaraf ar frig y dudalen. Sgroliwch i lawr i weld beth sydd wedi bod yn digwydd. / The most recent information and news is at the top of tis page. Scroll down to see what's been happening.

Pasg Hapus!

Hwyl y Pasg! Easter fun!

Still image for this video

Mwynhau ymchwiliad gwyddonol - Pa fath o siwgr sy’n hydoddi gyflymaf? Enjoying a science investigation - what kind of sugar will dissolve first? Let’s find out!

Llongyfarchiadau mawr! 1af yn yr unawd ac 2il yn y gystadleuaeth llefaru! Ymlaen i Eisteddfod Maldwyn! Congratulations and best wishes at the National Eisteddfod!

Taith Sain Ffagan Mawrth 2024 St Fagan’s Museum Diolch i’r rhieni a ddaeth i’n helpu. Diwrnod bendigedig! Thank you to all the parents that came to help us. We had a lovely day!

Diwrnod y Llyfr 2024 / World Book Day 2024

Mwynhau cadw’n heini mewn sesiwn Jijitsu! Keeping fit during a Jijitsu session!

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Llongyfarchiadau mawr ar eich perfformiadau yn yr Eisteddfod Gylch! Pob lwc i Willow yn yr Eisteddfod Sir! Congratulations on your excellent performances at the Local round of the Urdd Eisteddfod! We wish Willow the best of luck at the County Eisteddfod on the 19th March!

Llestri Abertawe/ Swansea Pottery

Rydym wedi bod yn arsylwi ar lestri te Abertawe. Edrychwch ar ein gwaith gwych!

We’ve been studying and drawing Swansea pottery. Look at our wonderful work!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Mwynhau darllen ac astudio stori ‘Y Cwilt’ gan Valeriane Leblond

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy diogel 2024/ Safer Internet Day 2024

I ble yng Nghymru yr hoffech chi fynd? Which area of Wales would you like to visit?

Still image for this video

Dyma ni’n mynegi ein barn!

Still image for this video

Mwynhau astudio map o Gymru! Fedrwn ni gofio i ble yr aeth Barti a Bel? Here we are studying a map of Wales. Can you remember where Barti and Bel went on their trip around Wales?

Defnyddio ein sgiliau darllen i drefnu stori Dinas Emrys / Using our reading skills to sequence the Dinas Emrys story

Chwedl Dinas Emrys - hanes y ddwy ddraig. The legend of Dinas Emrys and the two dragons.

Still image for this video
Roedd Alis yn awyddus i ddarganfod hanes baner Cymru, felly dyma ni’n mynd ati i wrando ar chwedl Dinas Emrys. Dyma ni’n defnyddio symudiadau i’n helpu i ddweud y stori!
Alis was eager to learn about the history of the Welsh flag, so we decided to learn about the legend of Dinas Emrys. We've been using movements to help us learn the story!

Ein map stori / Our story map

Dewch i ganu gyda ni! Beth am ymarfer adre? 🎶 Let’s sing together! What about practising at home?

Dyma'r geiriau i chi! Here are the words!

Cychwyn cyffrous i’r dysgu ynglŷn â newid deunyddiau! An exciting start to our learning about changing materials!

Sut fedrwn ni droi baryn o siocled i mewn i siocled siap calon ar gyfer eu rhoi i Mrs Wakeham a staff y swyddfa ar Ddiwrnod Santes Dwynwen?  Dewch i rannu eich syniadau a dysgu geirfa newydd! How can we change a bar of chocolate into heart shaped chocolates to give to Mrs Wakeham and the office staff on St Dwynwen’s Day? Let’s share our ideas and learn some new vocabulary! 

Diolch hefyd i Mr Morgan o Gastell Howell am agor ein caffi yn swyddogol! Croeso i Gaffi'r Ddraig Goch! Thank you also to Mr Morgan for attending the official opening of our Cafe!

Still image for this video

Diolch yn fawr iawn i gwmni dosbarthu bwyd Castell Howell am ymweld â ni a’n helpu ni i ddysgu mwy am fwydydd sy’n cael eu cynhyrchu yma yng Nghymru. A big thank you to Castell Howell, a local food distribution company, for visiting us and helping us to understand more about the food that’s produced here in Wales.

Roedd pawb eisiau sefydlu caffi yn y dosbarth! Enw ein caffi yw Caffi’r Ddraig Goch. Rhaid oedd mynd ati i ymchwilio i weld pa fwydydd yw bwyd traddodiadol Cymru neu pa fwydydd sy'n cael eu cynhyrchu yma! / We have decided to open a traditional Welsh cafe in our clasroom. Let's find out which foods are traditional Welsh foods or foods that are produced in Wales!

Gweithdy CAMHS Datblygu gwydnwch a hunan-werth / CAMHS workshop to develop resilience and self-worth

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2023

Autumn Term 2023

Uned ddysgu’r tymor / This term’s unit of learning:

Ydy pob arwr yn gwisgo clogyn? Profwch hyn!

Do all heroes wear capes? Prove it!

Rhagflas o waith y tymor / An overview of this term's work

Hwyl yr Wyl gyda Mr Urdd! Festive fun with Mr Urdd!

A dyma’r cynnyrch gorffenedig! Gwaith cyd-weithio gwych! And here’s the finished product! Excellent collaborative work! We hope you enjoy!

Still image for this video

Cawsom her i greu arwyr i arwain plant Bryn y Môr i fod yn unigolion iach! Dyma ni’n mynd ati i gynllunio! We received a challenge to create characters to inspire us to be healthy and confident individuals!

Joio Gig gyda Iestyn Gwyn Jones a’r band! Hwyl yr Ŵyl! Festive fun with Iestyn Gwyn Jones and band!

Diolch o galon i fam Molly-May am ymweld â ni heddiw i drafod ei gwaith fel nyrs. A huge thank you to Molly-May’s mum for visiting us today to tell us all about her work as a nurse.

Llawer o ddiolch i griw Capel y Bedyddwyr Ebenezer heddiw am y croeso cynnes a’r gweithgareddau hyfryd! Cafodd Bl 2 fore bendigedig yn eich cwmni. A huge thank you to @EbenezerSwansea for the warm welcome today. Year 2 thoroughly enjoyed the experience! Nadolig Llawen i chi gyd!

A dyma’r canlyniadau! Cawsom hwyl yn ymchwilio! / And the results of our investigation are in!

Cawsom her arall! Rhaid i ni ddarganfod pa fwydydd sy’n cynnwys llawer o fraster! Bant â ni i gynllunio’r ymchwiliad. / We received another challenge to discover which foods contain a lot of fat. Here we are planning our investigation!

Llawer o ddiolch i Phill a Carl o gwmni So Fit am weithdy cadw’n iach hynod o ddiddorol! Thank you to Phill and Carl from So Fit for a very interesting workshop about how to keep our bodies healthy.

Bore hudol yn yr Amgueddfa gyda Sian Corn! Pawb wedi mwynhau! / We enjoyed a magical morning at the Waterfront Museum with Sian Corn! 🎄

Cawsom her gan Supertaten! Pa ymarfer corff yw’r gorau ar gyfer blino’r Bysen Gas? Dyma ni’n defnyddio ein sgiliau ymchwilio i ddarganfod yr ateb!

Ysgol Goedwig Sesiwn Prynhawn 16/11/23 Afternoon Session

Ysgol Goedwig Bore 16/11/23 Forest School Morning Session

Merci i fam Maël a Nicolas am ymweld â ni heddiw ar ein Diwrnod Rhyngwladol. Cawsom lawer o hwyl yn dysgu am Ffrainc! / We loved learning about France today! A big thank you to Maël and Nicolas' mothers for two very interesting presentations! Merci bien!

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yr wythnos hon yn creu ein cardiau Nadolig yn barod i’w gwerthu! Dyma ein campweithiau! / We've been busy this week creating our Christmas cards which you will soon be able to purchase. Here are our masterpieces!

Archarwyr anhygoel sy’n ffrindiau gyda Supertaten!

Defnyddio ein sgiliau creadigol! Using our creative skills!

Sesiwn Prynhawn ysgol goedwig 19/10/23 Afternoon session

Sesiwn bore Ysgol Goedwig 19/10/23 Morning Session Forest School

Dyma ni’n mwynhau ysgrifennu am ein archarwyr yn ystod sesiwn Geirio Gwych! Here we are writing about our superheroes during a Big Writing session!

Cawsom her i greu archarwyr newydd i helpu Superted. Dyma nhw! We received a challenge to create some new superheroes to help Superted. Here they are!

Still image for this video

Mwynhau datrys yr anagramau ar ddiwrnod T Llew Jones! Solving anagrams on T Llew Jones Day!

A dyma ni yn ein glas yn adrodd ein pennill am y lliw glas! And here we are dressed in blue, reciting our poem!

Still image for this video

Dyma ein cyfraniad tuag at y gerdd fawr i ddathlu Diwrnod T Llew Jones! Here is our class’ contribution towards our school poem to celebrate T Llew Jones day!

Still image for this video

Diolch i PC Rob am ddod i drafod gwaith y gwasanaethau brys gyda ni heddiw. Thank you PC Rob for a very interesting session about the work of the police and emergency services.

Hwyl wrth wneud heriau! Some fun challenges this week!

Dyna gyffrous! Cyfarfod â Cai Curyll, archarwr newydd! We’ve met a new Superhero called Cai Curyll!

Braf bod nôl yn yr ysgol goedwig! Sesiwn bore 28/9/23 Morning session Lovely to be back at Forest School!

Beth wyddoch chi am Superted? Dewch i ddysgu am yr archarwr Cymreig! Watch our videos to learn more about Superted, the Welsh superhero!

Still image for this video

Superted!

Still image for this video

Still image for this video

Still image for this video

Still image for this video

Cân yr Archarwyr! - Welsh Children's Songs - The Superhero Song! | Cyw

🦸🏽‍♀️🦸🏻 Dewch i hedfan fry, mae Huw ac Elin am fod yn archarwyr heddiw! Cewch mwy o gemau, caneuon a gweithgareddau Cymraeg draw ar wefan Cyw - http://s4c.cymru/cyw 🦸🏽‍♀️🦸🏻 Come and fly high with Cyw, Huw and Elin are being superheroes today!

Diolch i PC Rob am drafod dewisiadau cywir ac anghywir gyda ni! Thank you to PC Rob for coming in to talk to us about making correct and incorrect choices.

Dyma ychydig o luniau o’r wythnosau cyntaf. Pawb wedi ymgartrefu’n hapus! ! A few pictures of the first weeks. Lovely to see that we’ve all settled in well!