Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth

Blwyddyn 1 a 2 Mrs Hiley!

Welcome to Mrs Hiley's 

Year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

 

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

Mrs Hileys email - owenr41@hwbcymru.net - ebost Mrs Hiley

Tymor yr Haf 2022

Summer Term 2022

 

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

O'r Pridd i'r Plât

From Farm to Fork

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Am ddiwrnod wych! Gwnaethom ni wir mwynhau dysgu am blanhigion a thyfu yn Y Gerddi Botaneg. Diolch i'r holl rhieni wnaeth helpu! What a brilliant day! We really enjoyed learning about plants and growing in the Botanic Gardens. A big thank you to all the parents that helped!

Diolch enfawr i PC Hughes am ddod i ddysgu ni am chwarae'n ddiogel heddiw! A big thank you to PC Hughes for teaching us about playing safely today! 25/04/22

Sesiwn gwych arall yn Ysgol Goedwig heddiw! Another great session in Forest Schools today! 26/04/22

Am hwyl! What fun!

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn 2022

Spring Term 2022

 

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Cymru, Gwlad y Gân/ Wales, Land of Song! 

Dewch i chwarae yn y band! Come and play in our band! 07/04/22

Still image for this video
Dyma ni ein perfformiad diwedd tymor. Gwnaethom ni dysgu'r gân, dysgu i chwarae offeryn i guriad, creu ein hofferynnau ac yna dysgu i chwarae ar y cyd fel cerddorfa. Rydyn ni wedi mwynhau gwaith y tymor yn fawr ac felly rydw i wedi cynnwys casgliad o luniau a chlipiau ffilm fel trosolwg o'n waith gwych!

Here is our performance for the end of term. We have learnt a new song, learnt how to play an instrument to a beat, created out instruments and also learnt how to play together in an orchestra. We have really enjoyed this terms work and I have therefore included a collection of videos and video clips as an overview of our wonderful work!

Ein offerynnau gwych! Our wonderful instruments! 04/03/22

Ysgol goedwig 24/03/22

Creu ein offerynnau - Creating our instruments 23/03/22

Ymweliad y triawd pres - Brass trio visit 18/03/22

Still image for this video
Am berfformiad gwych llawn hiwmor! Wnaethon ni wir mwynhau!

What a wonderful and funny performance! We thoroughly enjoyed!

Dewch i rapio gyda ni - Come and rap with us! 15/03/22

Still image for this video
Mae'r plant wedi bod wrth eu bodd yn rapio a symud i gerddoriaeth! Am hwyl!

The children have loved raping and moving to music! What fun!

Ymateb i Gerddoriaeth - Responding to Music 14/03/22

Still image for this video
Rydyn ni wedi bod yn gwrando ar gerddoriaeth Karl Jenkins. Dyma ni yn ymateb i'w gerddoriaeth trwy wneud marciau.

We have been lsitening to music by Karl Jenkins. Here we are responding to his music through mark making.

IMG_0511.MOV

Still image for this video

Ysgol goedwig 10/03/22

Joio yn chwarae siôp! Enjoying playing shop! 08/03/2022

Arbrofion sain - Sound experiments 02/03/22

Still image for this video
Dyma George yn dysgu am ddirgynon sain. Here is George learning about sounds vibrations.

Datblygu ein sgiliau arian - Developing our money skills! 01/03/22

Dosbarthu offerynnau - Sorting instruments 10/02/22

Datblygu ein sgiliau adio - developing our addition skills 07/02/22

Dydd Miwsig Cymru 2022

Still image for this video
Ein barn am y gân Cwin gan Gwilym. Our opinion of the song Cwîn by Gwilym.

Ysgol goedwig 03/02/22

Diwrnod Santes Dwynwen hapus! 25/01/22

Cyflwyniad llwyau caru - Love spoons presentation 24/01/22

Ysgol goedwig 20/01/22

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 1 a 2!

Welcome to Year 1 a 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

Nadolig Blwyddyn 1 a 2 2021

Still image for this video
Dyma ein cyflwyniad Nadolig am eleni. Mae'r plant wedi bod wrthi'n brysur yn dysgu eu geiriau a'r symudiadau a rydyn ni wedi llwyddo i greu fideo arbennig iawn! Mwynhewch!

Here is our Christmas presentation for this year. The children have been very busy learning their words and the movements and we have succeeded in creating a very special video! Enjoy!

10/12/21 - Diwrnod film - am hwyl! Film day - what fun!

07/12/21 - Mae printio yn llawer o hwyl! Printing is a lot of fun!

06/12/21 - Rydyn ni wedi bod yn dysgu am eilrifau ac odrifau! We have been learning about odd numbers and even numbers!

06/12/21 - Rydyn ni wedi dechrau ein prosiect celf heddiw! We have started our art project today!

02/12/21 - Rydyn ni wedi bod yn creu plethdorch ac addurn yr un heddiw! We've each been making a wreath and a decoration today!

19/11/21 - Diwrnod plant mewn angen 2021! Children in need day 2021!

18/11/21 - Diwrnod glawog yn Ysgol Goedwig heddiw! A rainy day in Forest School today!

17/11/21 - Dyma ni yn rhedeg i godi arian i blant mewn angen! Here we are running to raise money for children in need!

12/11/21 - Rydyn ni wedi bod yn ymarfer ein sgiliau mesur heddiw! We'be been practising our measuring skills!

Ein cardiau Nadolig hyfryd - our wonderful Christmas cards

Ysgol goedwig 04/11/2021

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am hanes ein hysgol! We’ve been learning about the history of our school!

Ysgol goedwig 14/10/21

Cawsom ni amser gwych yn Ysgol Goedwig ar Ddydd Iau! Diolch i’r rhieni wnaeth helpu! We had a brilliant time at Forest school on Thursday! A big thank you to all the parents that helped!

Am hwyl! such fun!