Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

 Dilynwch ni ar Trydar 

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Dyma Ni!

                                           Dyma Ni! 1

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Llun a Dydd Mercher

Physical Development Lessons: Monday and Wednesday

Tymor y Gwanwyn (i) 2020

Spring Term (i) 2020

Thema'r tymor: Y Byd Mawr Crwn

This term's theme: The Big Wide World

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Diolch yn fawr iawn i Rhiannon Morgan am ddiwrnod bendigedig yn astudio celf cyn-frodorol! A huge thank you to Rhiannon Morgan for a fantastic day studying Aboriginal Art!

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! ❤️Happy St Dwynwen Day

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! ❤️Happy St Dwynwen Day 1

Mwynhau astudio dawns gynfrodorol / Fun whilst studying Aboriginal dance!

Still image for this video

Dathlu Diwrnod Awstralia! Celebrating Australia Day!

Beth am geisio canu’r didjeridŵ? Can you play the didgeridoo?

Still image for this video

Cyflwyno ffeithiau am Awstralia / Presenting information about Australia

Still image for this video

Hoffech chi ddysgu am Awstralia? Would you like to learn about Australia?

Still image for this video

Awstralia! Australia!

Still image for this video

Ffeithiau am Awstralia / Facts about Australia

Still image for this video

Dysgu am Awstralia / Learning about Australia

Still image for this video

Mwynhau’r thema! Enjoying this term’s theme!

Aeth Mamgu i’r Farchnad! Animeiddio gwych! / Excellent animation work!

Still image for this video

Y wlad fuddugol oedd...Awstralia! And the winning country is...Australia!

Y wlad fuddugol oedd...Awstralia! And the winning country is...Australia! 1

Pa wlad yr hoffech chi ei hastudio? Mae'n amser cynnal pleidlais! / Which country would you like to study in more detail? It's time to vote!

Carped hud yw e! It’s a magic carpet!

Mae'r thema wedi dechrau gyda chymorth stori "Aeth Mamgu i'r Farchnad." Cyrhaeddodd parsel arbennig ein dosbarth hefyd ac rydyn ni'n ysu am gael defnyddio ein carped hud! Cofiwch fynd ati i ddewis y wlad yr hoffech  deithio iddi a dychwelyd eich pleidlais mor fuan ag sy'n bosibl!

 

The theme has begun with the help of the story "Aeth Mamgu i'r Farchnad" ('My Granny Went to Market.")  We also received a lovely parcel and we can't wait to begin using our magic carpet!  Remember to choose the country that you would like to visit and return your voting slips as soon as possible!

Cynllunio ein thema! Planning our term’s work!

Cynllunio ein thema! Planning our term’s work! 1

 Gwaith Cartref Sillafu  

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/1/20 Spelling Homework

Gwaith cartref Sillafu 17/1/20 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 10/1/20 Spelling Homework

 Her Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 16/1/20 Let's Think Challenge

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

Thema'r hanner tymor: Goleuni a Thywyllwch

This half term's theme: Light and Darkness

Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term!

Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 1
Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 2
Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 3

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Still image for this video

Pwy sy’n dwad dros y bryn...?

Still image for this video

Mae’n amser parti! It’s party time! 🎄🎉🎈

Dewch i ddawnsio! Let’s Dance!

Still image for this video

Corrachod prysur! Santa’s little helpers are busy at work!

Efelychu gwaith Kandinsky ar gyfer creu ein calendrau! Emulating Kandinsky’s work to create our calendars

Efelychu gwaith Kandinsky ar gyfer creu ein calendrau! Emulating Kandinsky’s work to create our calendars 1
Efelychu gwaith Kandinsky ar gyfer creu ein calendrau! Emulating Kandinsky’s work to create our calendars 2
Efelychu gwaith Kandinsky ar gyfer creu ein calendrau! Emulating Kandinsky’s work to create our calendars 3

Cardiau hyfryd! Beautiful cards!🎄

Ar werth yn y Ffair Nadolig! For sale at the Christmas Fair! 🎄

Y Nadolig Cyntaf gan Aled Afal

Still image for this video

Hanes Geni’r Iesu gan grŵp Matilda

Still image for this video

GrŵpLuigi Lemwn yn cyflwyno Stori’r Geni

Still image for this video

Stori’r Geni gan grŵp Ana Banana

Still image for this video

Y Nadolig Cyntaf gan Oriol Oren

Still image for this video

Defnyddio’r blociau i adrodd stori’r Geni ⭐️ Using blocks to present the Christmas story

Mae’r paratoadau ar gyfer y Ffair Nadolig wedi dechrau! 🎄 The preparations towards the Christmas Fair have begun!

Mae’r paratoadau ar gyfer y Ffair Nadolig wedi dechrau! 🎄 The preparations towards the Christmas Fair have begun! 1
Mae’r paratoadau ar gyfer y Ffair Nadolig wedi dechrau! 🎄 The preparations towards the Christmas Fair have begun! 2
Mae’r paratoadau ar gyfer y Ffair Nadolig wedi dechrau! 🎄 The preparations towards the Christmas Fair have begun! 3
Mae’r paratoadau ar gyfer y Ffair Nadolig wedi dechrau! 🎄 The preparations towards the Christmas Fair have begun! 4

Alun yr Arth yn y gofod! Mwynhewch! Enjoy!

Still image for this video

Dyma stori ‘Alun yr Arth yn y gofod!’

Still image for this video

We’ve enjoyed using the iPad to retell a story!

Still image for this video

Alun yr Arth yn y Gofod

Still image for this video

Anturiaethau Alun yn y Gofod!

Still image for this video

Tybed pa ddeunyddiau sy’n dargludo trydan? Beth am fynd ati i ddarganfod? What about discovering which materials conduct electricity? 💡

Tybed pa ddeunyddiau sy’n dargludo trydan? Beth am fynd ati i ddarganfod? What about discovering which materials conduct electricity? 💡 1
Tybed pa ddeunyddiau sy’n dargludo trydan? Beth am fynd ati i ddarganfod? What about discovering which materials conduct electricity? 💡 2
Tybed pa ddeunyddiau sy’n dargludo trydan? Beth am fynd ati i ddarganfod? What about discovering which materials conduct electricity? 💡 3

Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need

Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 1
Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 2
Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 3

Rydyn ni wedi mwynhau darllen stori ‘Sut i Ddal Seren.’ Dyma animeiddiad arbennig o’r stori i chi! We’ve enjoyed reading ‘Sut i Ddal Seren.’ Here is our excellent animation of the story! Enjoy!

Still image for this video

Creu sêr arbennig i’r bachgen yn y stori ⭐️Making special stars for the boy in the story

Still image for this video

Creu seren i’r bachgen yn y stori / We made stars for the boy in the story

Still image for this video

Cawsom her oddi wrth y bachgen yn y stori! Rhaid creu seren i’r bachgen! We had a parcel from the boy in the story! He asked us to make a star for him! ⭐️

Still image for this video

Dyma ni’n creu ein sêr! Here we are busy making our stars!

Pa fath o ddillad sydd orau ar gyfer eu gwisgo i gadw'n ddiogel wrth fynd allan yn y tywyllwch? Dyma ni'n mynd ati i greu ymchwiliad! What kind of clothes are best for keeping safe when going out in the dark? We planned an investigation!

Am ddechrau cyffrous i'r tymor! An exciting start to the term!

 Her Dewch i Feddwl! 

Let's Think Challenge!

Her Dewch i Feddwl 28/11/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/11/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/11/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 7/11/19 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/11/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/11/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 8/11/19 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

 

Thema'r tymor: Dyma Fi!

This term's theme: This is Me!

Dyma rai o'n syniadau ar gyfer y tymor! Here are some of our ideas for this term!

Dyma rai o'n syniadau ar gyfer y tymor! Here are some of our ideas for this term! 1

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

‪Blwyddyn 2 yn mwynhau helfa ddail yn y parc cyn mynd ati i greu campweithiau creadigol dros ben! ‬ ‪Year 2 enjoyed a leaf hunt at the park before creating some creative masterpieces! 🍁🍂🐿‬

Still image for this video

Mwynhau sesiwn pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd! Enjoying a netball taster session with Owain and Catrin!

Mwynhau sesiwn pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd! Enjoying a netball taster session with Owain and Catrin! 1

Diolch yn fawr i dad Bethany am ddod i siarad â ni am fywyd heb y synnwyr gweld. Diwedd diddorol iawn i’n gwaith am y synhwyrau. A big thank you to Bethany’s dad for coming in to talk to us about life without the sense of sight. An interesting ending to our work on the senses.

Diolch yn fawr i dad Bethany am ddod i siarad â ni am fywyd heb y synnwyr gweld. Diwedd diddorol iawn i’n gwaith am y synhwyrau. A big thank you to Bethany’s dad for coming in to talk to us about life without the sense of sight. An interesting ending to our work on the senses. 1

Sgiliau arlunio gwych! Excellent artistic skills!

Datblygu ein sgiliau animeiddio! Practising our animation skills!

Still image for this video

Mwynhau wrth archwilio’r pum synnwyr! Fun whilst learning about the five senses!

Still image for this video

Shwmae Su’mae!

Still image for this video

Mwynhau dysgu am briodweddau siapau! Fun whilst learning about the properties of shapes!

Mwy o archwilio siapau! More shape investigation work!

Still image for this video

Rhaid mesur hyd y babi! We need to measure the baby's length!

Still image for this video

Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic!

Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic! 1
Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic! 2

Ysgrifennu arbennig yn ein sesiwn Geirio Gwych! Excellent writing in our Big Writing session!

Rydyn ni wedi creu holiadur! Helpwch ni i ddarganfod mwy am fywyd plant yn y gorffennol! Cliciwch ar y ddolen isod.

We’ve created a questionnaire. Help us learn more about children’s lives in the past! Click on the link below.

Ymweld â’r Glynn Vivian / Our visit to the Glynn Vivian

Still image for this video

Yn yr oriel / At the gallery

Still image for this video

Yn yr oriel / At the gallery

Still image for this video

Oriel y Glynn Vivian

Still image for this video

Taith i Oriel y Glynn Vivian! A visit to the Glynn Vivian art gallery!

Still image for this video

Bore bendigedig yn Oriel y Glynn Vivian! A lovely morning at the Glynn Vivian Art Gallery!

Still image for this video

Nodyn i'ch atgoffa / A reminder:

Taith i Oriel y Glynn Vivian 2/10/19 Visit to Glynn Vivian Gallery

Pan oeddwn i’n fach... / When I was younger...

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fabi.../ When I was a baby...

Still image for this video

Dyma ni’n fabis bach!

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fabi... / When I was a baby...

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fach... / When I was younger...

Still image for this video

Mwynhau defnyddio’r llyfrau ‘Chrome’ newydd! Enjoying using the new Chromebooks!

Dysgu am seremoni fedyddio Gristnogol / Learning about a Christian baptism ceremony

Dysgu am seremoni fedyddio Gristnogol / Learning about a Christian baptism ceremony 1

Ein sesiwn ‘Geirio Gwych’ 1af! Our 1st ‘Big Writing’ session! 👏🏻

Still image for this video

Ymwelydd arbennig iawn! A very special visitor!

Ymwelydd arbennig iawn! A very special visitor! 1
Cais am luniau! A request for pictures!

Blas o’r wythnosau 1af! A taste of our first few weeks in year 2!

 Her Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenge!

Her Dewch i Feddwl 17/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 10/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 3/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 26/9/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 19/9/19 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 18/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 11/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 4/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 27/9/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/9/19 Spelling Homework