Home Page

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery - Mrs Rh Atherton

Diolch i chi gyd wnaeth dod i Fabolgampau Dosbarth Meithrin ar Ddydd Gwener. Roedd y plant i gyd yn edrych yn arbennig yn eu lliwiau. Dyma luniau o'r bore...


Thank you to all of you that came to the Nursery class' Sports Day on Friday. The children all looked great in their team colours. Here are a few pictures of the morning...

Mabolgampau Meithrin 2015 / Nursery Sports Day 2015

Croeso i'r dosbarth meithrin!   

Welcome to the Nursery!          

 

Mae Mrs Atherton, Mrs Constable a Miss Swistun yn edrych ymlaen eich gweld wythnos yma. Gobeithio i chi gael gwyliau haf arbennig.  Bydd Mrs Atherton eisiau cael gwybod beth fuoch yn gwneud.Cofiwch ddod a'ch pecyn gwybodaeth.

 

Mrs Atherton, Mrs Constable and Miss Swistun are looking forward to seeing you in the nursery for lots of fun. I hope that you have had a wonderful summer holidays.  Can you please make sure that you have given the information pack to Mrs Atherton.

 

Diolch yn fawr smileysmiley

Plant prynhawn y Dosbarth Meithrin (a'r staff) yn mwynhau creu a blasu 'kebabs' ffrwythau.

Helo a chroeso nôl i dymor yr hâf. Gobeithio i chi fwynhau'r gwyliau'r Pasg.

 

​Ein Thema yr hanner tymor yma yw

 

BLASUS smileysmileysmiley

 

Hello and welcome back to the Summer term. We hope that you have enjoyed the Easter holidays.

 

Our theme this half term is

 

Scrumptious smileysmileysmiley

Rhagflas Blasus/Scrumptious Overview

Mae Sali Mali eisiau dweud helo i blant bach newydd Ysgol Gymraeg Bryn y Mor. Sali Mali would like to say hello to the new children of Ysgol Gymraeg Bryn y Mor.

Ein thema yr hanner tymor yma:

 

Pethau Bychain pitw

 

Our theme this half term:

 

Teeny tiny things

Rhagflas Pethau Bychain Pitw / Overview Teeny Tiny things

Hoffwn eich atgoffa chi i ddychwelyd ffurflen caniatad er mwyn i ni fynd ati i rhoi lluniau o'ch plant ar y wefan yma. Diolch yn fawr smiley

 

I would like to remind you to return the permission form so that we are able to put pictures of the nursery children on this website. Diolch yn fawr smiley

Rydym wedi ymgartrefu yn ein dosbarth erbyn hyn ac yn mwynhau pob eiliad. Diolch yn fawr am ddychwelyd llythyron caniatad er mwyn i Mrs Atherton rhoi lluniau ar y dudalen yma.

 

We have settled in to our classroom by now and we are enjoying every minute. Thank you very much for returning the consent forms, so that Mrs Atherton can put pictures on this webpage for you to see our activities.

Ein diwrnodau Cyntaf yn yr Ysgol / Our first few days in School

Diwrnod Eco / Eco Day!

Fe wnaethom ddarganfod malowden fach yn ein gardd / We found a little snail in our garden!

Ymweliad Plantasia

 

Cawsom amser arbennig wrth i ni groesawi ymwelwyr bach a mawr o Blantasia. Roedd plant y meithrin yn ddewr iawn yn dal pob math o greaduriaid. Gofynnodd Plantasia ni I wneud her y chwilen ddu, a dyma luniau o'r plant yn rhoi cynnig arni....o a Mrs Atherton hefyd!!! waaa! 

 

Plantasia Visited the School

 

We welcomed Plantasia with their little visitors. Our nursery children were very brave in holding these little and not so little creatures. Plantasia asked us if we would do the cockroach challenge. Some of the children did not hesitate and even Mrs Atherton had a go!  Here are some pictures of the brave children and adults!

Plant Dewr y prynhawn / Brave afternoon children.

Paentio gyda trychfilod plastig/ Painting with plastic insects

Wel dyma ni hanner tymor newydd wedi cyrraedd. Byddwn ni a wythnosau prysur o'n blaenau gyda Nadolig ar y gorwel. Dyna Cyffroussmileysmileysmiley

 

 Ein thema yr hanner tymor yma yw:

 

Tywynnu a Phelydrau

 

Os oes gyda chi unrhywbeth sgleiniog byddwn wrth ein boddau yn eu gweld nhw.

 

Wel here we are, a new half term has arrived. We will be busy in the next few weeks with Christmas around the corner. How exciting smileysmileysmiley!

 

Our theme this half term:

 

Glow and Glitter

 

We would love to see anything that glows and is glittery from home.

 

 

Rhagflas Tywynnu a Phelydru / Overview of Glow and Glittery

Heini yn dod i wneud ymarfer corff gyda ni-sbort a sbri

Heini came to do some P.E with us-lots of fun.

Mwynhau gyda Heini. Enjoying with Heini.

Coginio pancos. Bwyta nhw oedd y peth gorau.

Cooking Pancakes. Eating them was the best part.

Creu Castell gyda cardfwrdd. Creating a castle with cardboard boxes!

Coginio Cawl / Preparing, cooking and eating Cawl.

Teithio o amgylch ein castell / Travelling around our castle

DATHLU PASG