Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

 

 

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

 

Pori Drwy Stori

Roedd y plant wrth eu bodd yn canu a darllen eu llyfrau ‘Fy Llyfr’ yn ein sesiwn Pori Drwy Stori. 

The children loved singing and reading their ‘My Book’ in our Pori Drwy Stori session.

Lawr ar lan y Môr / At the Seaside

Lawr ar lan y Môr ‘Slawer Dydd/ Off to the Seaside

Pen-blwydd Hapus, Sali Mali!

Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen

Thema'r Hanner Tymor:

 

Blasus 

                                                                    

   

 

This Half Term's Theme:

Scrumptious

Rhagflas yr Hanner Tymor/Half Term's Overview

Ymweliad i Fwyty Ask/ A visit to Ask Restaurant

Dysgu am fwyta’n iach / Learning about healthy eating

Mae dysgu geiriau newydd yn hwyl! / Learning new words is fun!

-o0o-

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Chwedlau'r Ddraig

 

 

This Term's Theme:

Dragon Tales

 

 

Rhagflas yr Hanner Tymor/ The Half Term's Overview

Castell Caerffili/ Caerphilly Castle

Croeso i'r Flwyddyn Newydd a thema newydd sbon!

Tymor y Gwanwyn (i) 2019

Welcome to the New Year and a brand new theme!

Spring Term (i) 2019

 

Thema'r hanner tymor:

 

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

 

 

 

This half term's theme:

Holes, Spaces and Hiding Places

 

 

Rhagflas yr Hanner Tymor / Half Term Overview

Ysgol Goedwig / Forest School

Creu Cuddfannau / Making Dens

Darllenon ni Magi’n Mynd am Dro ac yna roedd Lola eisiau mynd am dro hefyd! We read Rosie’s Walk and then Lola wanted to go on a walk too!

Archwilio gofodau / Exploring spaces

Ble Mae’r Llygoden Fach?

Still image for this video

Ble Mae’r Llygoden Fach?

Still image for this video

Chwarae Cuddio gyda Jac Do

Still image for this video

Ble mae Jac Do?

Still image for this video

Thema'r Hanner Tymor:

 

Tywynnu a Phelydru

 

 

This Half Term's Theme:

Glow and Glitter

Archwilio Goleuni a Thywyllwch / Exploring Light and Dark

Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt

-o0o-

 

Tymor yr Hydref (i)

Autunm Term (i)

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

Pethau Bychain Pitw

 

 

This Half Term's Theme:

Teeny Tiny Things

Rhagflas yr Hanner Tymor / The Half Term's Overview

Ein Hymweliad Cyntaf i’r Parc/ Our First Visit to the Park

Pori Drwy Stori

Da iawn, blant am gyflawni’r Sialens Rhigwm! 👏🏼👏🏼👏🏼

Well done children for completing the Rhyme Challenge! 

 

 

Helfa Drychfilod Sbwt

Sbwt's Bug Hunt

 

Cyrhaeddodd wahoddiad heddiw! Roedd pawb yn ysu am fynd ar yr helfa. Cawson ni ein rhyfeddu gyda'r nifer o greaduriaid bychain pitw sydd o'n cwmpas.

 

 

An invitation arrived today! Everyone was eager to go on the bug hunt.  We were amazed at the number of teeny tiny creatures that are all around us!

 

Pobl sy'n ein helpu ni

People who help us

 

Diolch i PC Hughes am ddod i'r ysgol i siarad am sut mae'r heddlu yn ein helpu.  "Naw, naw, naw dewch draw, dewch draw..." 

 

Thank you to PC Hughes for coming to school to talk about how the police help us.

Plantasia yn Ymweld â’n Dosbarth! / Plantasia Visits our Class!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adnoddau Defnyddiol

Useful Resources

 

 

 

 

Ap Amser Stori Cyw / Cyw's Storytime App

 

 

 no  no  no

 

Cewch lawer o hwyl gydag ap Tric a Chlic!

The Tric a Chlic app is lots of fun!

 

 

 

Neu ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio llythrennau Tric a Chlic. 

Or go to the Literacy page to see the children perform the 'Tric a Chlic' letters. 

 

 

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice Sheets

 

Mwy o apiau defnyddiol/ More useful apps