Home Page

Llythyron / Letters 2019-2020

20/1/20 - 31/1/20

Clybiau 2020 / After school clubs

Cylchlythyr Bryn-y Môr/ Bryn y Môr News letter

Neges oddi wrth y Pennaeth / Message from the Head

Llythyr Cadeirydd y Llywodraethwyr / Letter from the Chair of Governors

Cwrs Cymraeg / Welsh Lessons

Cwrs Cymraeg / Welsh Lessons 1

2/12/19 - 13/12/18

25/11/29 - 6/12/19

18/11/19 - 29/11/10

Picture 1

 

Disgyblion Derbyn / Reception Pupils

Gan fod eich plentyn wedi dechrau ysgol llawn amser, hoffem eich croesawu a’ch cyflwyno i’r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion, Siwan King yw enw eich Nyrs Ysgol. Gellir cysylltu â’ch Nyrs Ysgol ar 01792 618877.

 

As your child has entered full time school we would like to welcome and introduce you to the School Nursing Service, our named School Nurse is Siwan King. Your School Nurse can be contacted on 01792 618877.

Nosweithiau Rhieni / Parents evenings

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyda'n system newydd ar gyfer nosweithiau rhieni (bydd bysedd wedi'u croesi bod popeth yn gweithio’n dda)! Yn sgil y llwyddiant, mae slotiau'n cael eu bwcio'n gyflym ar hyn o bryd, felly a allech chi gofio bod slotiau o 10 munud yn unig wedi'u dyrannu. Os bydd angen amser ychwanegol arnoch, cysylltwch â'r swyddfa i drefnu apwyntiad arall, gobeithio y bydd hyn yn helpu'r noson i redeg yn esmwyth heb ormod o aros o gwmpas i bawb. Diolch yn fawr iawn unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus, fe’i gwerthfawrogir yn fawr iawn.

Thank you very much for your support with our new system for parents' evenings (fingers are crossed everything works out)! Due to the success, slots are currently being booked up fast, so could you please remember that 10 minute slots only are allocated. If you need extra time, please contact the office to arrange another appointment, hopefully this will help the evening run smoothly without too much hanging around for all parents. Thank you very much once again for your continued support, it is very much appreciated.