Home Page

Llythyron / Letters 2019-2020

RHAID I CHI YMATEB ERBYN 9:00pm NOS IAU 2 EBRILL 2020 / Please complete by 9pm 2/4/20

24/3/20

Novel Coronavirus (COVID-19) – Diweddariad / Update

Gobeithiaf eich bod chi a’ch teulu yn parhau i fod yn iach.  Mae’n gyfnod gofidus i bawb.  Anogaf bawb i ddilyn canllawiau'r llywodraeth a GIG ar sut i gadw’ch hun yn ddiogel.

Mi fydd y ddarpariaeth ar gyfer gofal plant brys yn parhau yn ysgol Bryn y Mor hyd at ddydd Gwener 27.3.20.  Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau mor fan a sy'n bosib. Mi fydd darpariaeth ar gyfer oed 3-14.

Gofynnaf eich bod yn defnyddio'r ddarpariaeth hon dim ond os nad oes unrhyw fodd arall gyda chi i ofal am eich plant.

I hope you and your family continue to be healthy. It's a worrying time for everyone. I urge everyone to follow government and NHS guidelines on how to keep yourself safe.

The emergency childcare provision will remain at Ysgol Bryn y Mor until Friday 27.3.20.  We will advise you of any changes to venue as soon as possible.  The provision will be for ages 3 - 14.

I ask that you only use this provision if you have no other means of caring for your children.

Gyda diolch / Regards

 

Elin Wakeham

GWYBODAETH AM DDARPARIAETH GOFAL PLANT – ARGYFWNG COVID-19 / CHILDCARE PROVISION INFORMATION - COVID-19 EMERGENCY

19/3/20

O ddydd Llun y 24ain o Chwefror, bydd mynediad i'r Clwb Brecwast a’r Clwb Gofal drwy ddrws y neuadd ac NID y brif fynedfa. Mae cloch wedi'i osod wrth y drws, felly pan fyddwch chi'n gollwng eich plentyn, canwch y gloch a bydd y staff yn agor y drws i chi. Byddwch yn casglu'ch plentyn o'r un lle. /

From Monday the 24th of February, entry and exit to the breakfast club and Clwb Gofal will now take place from the hall door and NOT the main entrance. A bell has been installed so that when you drop off your child, ring the bell and the staff will open the door for the club. You will collect your child from the same place.

Coronafeiras/Coronavirus

Llythyr oddi wrth y Pennaeth. Chwefror 2020/ A letter from the Head Teacher. February 2020

3/2/20 - 14/2/20

27/1/20 - 7/2/20

20/1/20 - 31/1/20

Clybiau 2020 / After school clubs

Cylchlythyr Bryn-y Môr/ Bryn y Môr News letter

Neges oddi wrth y Pennaeth / Message from the Head

Llythyr Cadeirydd y Llywodraethwyr / Letter from the Chair of Governors

Cwrs Cymraeg / Welsh Lessons

Cwrs Cymraeg / Welsh Lessons 1

2/12/19 - 13/12/18

25/11/29 - 6/12/19

18/11/19 - 29/11/10

Picture 1

 

Disgyblion Derbyn / Reception Pupils

Gan fod eich plentyn wedi dechrau ysgol llawn amser, hoffem eich croesawu a’ch cyflwyno i’r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion, Siwan King yw enw eich Nyrs Ysgol. Gellir cysylltu â’ch Nyrs Ysgol ar 01792 618877.

 

As your child has entered full time school we would like to welcome and introduce you to the School Nursing Service, our named School Nurse is Siwan King. Your School Nurse can be contacted on 01792 618877.

Nosweithiau Rhieni / Parents evenings

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyda'n system newydd ar gyfer nosweithiau rhieni (bydd bysedd wedi'u croesi bod popeth yn gweithio’n dda)! Yn sgil y llwyddiant, mae slotiau'n cael eu bwcio'n gyflym ar hyn o bryd, felly a allech chi gofio bod slotiau o 10 munud yn unig wedi'u dyrannu. Os bydd angen amser ychwanegol arnoch, cysylltwch â'r swyddfa i drefnu apwyntiad arall, gobeithio y bydd hyn yn helpu'r noson i redeg yn esmwyth heb ormod o aros o gwmpas i bawb. Diolch yn fawr iawn unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus, fe’i gwerthfawrogir yn fawr iawn.

Thank you very much for your support with our new system for parents' evenings (fingers are crossed everything works out)! Due to the success, slots are currently being booked up fast, so could you please remember that 10 minute slots only are allocated. If you need extra time, please contact the office to arrange another appointment, hopefully this will help the evening run smoothly without too much hanging around for all parents. Thank you very much once again for your continued support, it is very much appreciated.