Home Page

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 4
Miss L. Williams

Dilynwch ni ar Twitter
Follow us on Twitter
@YGGBYMLWilliams

Plant yn gweithio

Still image for this video

Plant yn gweithio yn y pyllau glo

Still image for this video

Doedd gweithio yn ystod Oes Fictoria ddim yn bleserus!

Roedd gweld esgyrn iawn yn hynod ddiddorol. Diolch yn fawr, Dr. Haden - a Harvey!

Rydym wedi bod yn mwynhau ein gwersi gymnasteg! We have been enjoying our gymnastics lessons!

Roedd yn hwyl arsylwi ar galonnau! It was fun observing hearts!

Rydym yn hoffi defnyddio'r Crômlyfrau newydd! We are enjoying using the new Chrome Books!

Croeso yn ôl i'r ysgol i bawb!

Rydym wedi bod yn ystyried ein thema newydd - 'Gwaed, Esgyrn a Darnau Gwaedlyd' ac yn meddwl am yr hyn hoffem ddysgu.

Welcome back to school, everyone!

We have been considering our new theme - 'Blood, Bones and Gory bits' and thinking about what we would like to learn.

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 - Miss Smedley (Dros dro)

Welcome to Year 4 Class - Miss Smedley

 

Erbyn hyn, rydym wedi dechrau ymgartrefu yn ein dosbarth ac yn edrych ymlaen at dymor sy’n llawn hwyl a gwaith! Thema yr hanner tymor yw ‘Asiantau Teithio’ a byddwn yn dysgu sut i fynd ati i drefnu gwyliau ac am wahanol wledydd ar draws y byd, yn ogystal â dysgu am ein hardal ni a’r hyn sy’n denu twristiaid yma.

 

We have all settled well in our class and we are looking forward to a term which is both fun and work filled! Our theme for this half term is ‘Travel Agencies’ and we shall we learning how to arrange a holiday and about contrasting places around the world, as well as our locality and its tourist attractions.

 

 

 

Gwyddoniaeth Gwyllt/Mad Science

Dysgom llawer mewn gwersi Gwyddoniaeth Gwyllt. Cafom hwyl wrth ddysgu am nifer o wahanol agweddau o Wyddoniaeth.

We have learnt lots in our Mad Science lessons. We have had lots of fun whilst learning about different Scientific.

 

.

Dysgu am wahanol hylif./Learning about different liquids.

 

Dysgu am wahanol deunyddiau./Learning about different materials.

 

 

 

 

Arbrofi gyda iâ sych./Experimenting with dry ice.

Gwersi Gymnasteg

Datrys problemau a datblygu sgiliau tim / Problem solving and developing team skills.

Datblygu Sgiliau Iaith/Developing Language Skills

 

Buom ni'n darllen a threfnu llythyr i ddysgu am nodweddion llythyr gwych.

We read and ordered a letter to learn about the key features needed within an excellent letter.

Gweithgareddau Thema/Theme Activities

 

Dysgom am fwydydd draddodiadol Tsieina fel rhan o'm thema Asiantau Teithio.

We learnt about traditional Chinese food as part of our Travel Agents theme.