Home Page

Dosbarth y Gragen- Miss R Davies

  Croeso i ddosbarth Y Gragen!

Blwyddyn 1 a 2

 

Ebost/email:

daviesr1902@hwbcymru.net

Dyma ni yn glanhau traeth Bae Abertawe. Fel Adran y Môr, casglon ni 8kg o sbwriel! Diolch I Jake o Surfers Against Sewage ac i’r rhieni am helpu. Here we are cleaning Swansea Bae beach. As Adran y Môr, we collected 8kg worth of rubbish! Thanks to Jake from Surfers Against Sewage and to parents for helping out. 🌎

4/6/24 Llawer o ddiolch i Kate o'r RNLI am ddod i drafod diogelwch yn y dŵr 🌊🛟 Many thanks to Kate from the RNLI for visiting today to teach us about water safety 🌊🛟

Siarcod yn achub y dydd!

Still image for this video

Capten Caradog a'r siarcod.

Still image for this video

Y siarc drwg!

Still image for this video

Y storm!

Still image for this video

Y môr ladron drwg!

Still image for this video

Môr ladron a'r trysor!

Still image for this video

Ymweliad gwych i Orsaf Bad Achub y Mwmbwls! Brilliant trip to Mumbles Lifeboat Station! Thank you to the parents who came along to help! 🛟⚓️🚤

Da iawn i ddisgyblion a ddaeth yn 2il ac yn 3ydd yn gystadleuthau celf yr Urdd. Well done to pupils who came 2nd and 3rd in the Urdd art competitions. 🎨🖌️

Diolch i Thomas a Sammy'r Wylan o ailgylchu Abertawe am wasanaeth ardderchog ar geisio lleihau sbwriel tirlenwi / Thanks to Thomas and Sammy the Seagull from recycle Swansea for an excellent assembly on trying to reduce landfill rubbish.

Arbrawf siwgr - pa siwgr sy’n hydoddi’r gyflymaf mewn te? Sugar experiment - which sugar dissolves the fastest in tea?

Trenfnu taith siocled - o solid i hylif ac yn ôl i solid. Sorting chocolate - as it changed from solid to liquid and back to solid. 🍫

12/4/24 Sesiwn crefft ymladd wythnos yma - rydym wir wedi mwynhau! Martial arts session this week - we really enjoyed!

Joio rasio yn wersi YC! Enjoying some racing in PE lesson! 🏃🏃‍♀️

Rydym wedi bod yn brysur dros y gwyliau! We’ve been busy over the holidays! 😁

Still image for this video

🐣🐥Pasg Hapus i chi gyd! 🐣🐥

.

Still image for this video

19/3/24 Ymweliad a Sain Ffagan

Diwrnod trwynau coch llawn hwyl a sbri! 😂 A fun filled Red nose day! 😆

Sesiwn crefft ymladd wythnos yma - rydym wir wedi mwynhau! Martial arts session this week - we really enjoyed! 😆

Arbrawf ymdoddi siocled! Wrth gwrs roedd rhaid blasu'r siocled ar ddiwedd yr arbrawf... Melting chocolate experiment! Of course we had to taste it after experimenting... 😋🍫

Diwrnod y Llyfr 2024 📚📖 / World book day 2024 📚📖 Rhan 1

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2024 📚📖 / World book day 2024 📚📖 Rhan 2

Still image for this video

Dyma ni ar Ddydd Gwyl Dewi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ❤️ Here we are on St David’s Day 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

Dydd Gwyl Dewi 🌼

.

Still image for this video

Dyma ble hoffen ni fynd... Here is where we’d like to go...🏄‍♂️⛰⛵️

Still image for this video

Mwynheuon ni gwrdd â'r aelodau diweddaraf i Ysgol Bryn y Môr 🐣🐥We enjoyed meeting the newest members to Ysgol Bryn y Môr 🐣🐥

Mwynhau trafod ein hoff gân/band Cymraeg ar Ddydd Miwsig Cymru / Enjoying discussing our favorite Welsh song/band on Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dysgu sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Learning how to use the internet more safely.

Still image for this video

Dansio Gwerin - dawns Jac y Do!

Still image for this video

Still image for this video

Dyma ni yn adordd chwedl Dinas Emrys! Rydym wedi cofio'r stori yn wych!

Still image for this video

Chwedl Dinas Emrys

Still image for this video

.

Still image for this video

Dyma ein Dreigiau coch! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 / Here are our red dragons!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Santes Dwynwen hapus i chi gyd.❤️💕

Still image for this video

Dyma ni yn blasu bara brith!

Ymweliad gan Mr Morgan o Gastell Howell. Rydym we’d dysgu am fwydydd Cymraeg ac o ble maen nhw’n dod. A visit from Mr Morgan from Castell Howell. We learned about some Welsh foods and where they come from around Wales.

Cawsom ni ymweliad gan y Fari Lwyd! We had a visit from the Mari Lwyd.

Still image for this video

Beth wnaethon ni dros y gwyliau Nadolig! What we did over the Christmas holidays!

Scan or press and hold QR code to view. 

Gweithdy CAMHS Datblygu gwydnwch a hunan-werth gyda Blwyddyn 2 / CAMHS workshop to develop resilience and self-worth with Year 2

Nol a ni - llawer o amser cylch i rannu popeth rydym wedi gwneud dros y gwyliau! We’re back - lots of circle time sharing everything we’ve done over the holidays!

Tymor y Gwanwyn! Ein uned ddysgu tymor yma yw ‘does unman yn debyg i adre’. Gwasgwch Tymor y Gwanwyn / Spring Term i weld rhagflas o’r uned. 

 Spring Term! Our learning unit this term is ‘there’s no place like home’. Please click the Tymor y Gwanwyn / Spring Term icon to see our learning overview. 

Dyma ni yn mwynhau heriau Nadoligaidd! Here we are enjoying some Christmas activities! 🎄

Mwy o luniau o’n parti! More photos from our party!

20/12/23 Amser parti 🎄 Party time 🎄

Plant wedi mwynhau disgo yn y dosbarth! 🎶

8/12/23

Still image for this video
Llawer o ddiolch i griw Capel y Bedyddwyr Ebenezer heddiw am y croeso cynnes a’r gweithgareddau hyfryd! Cafodd Bl 2 fore bendigedig yn eich cwmni. A huge thank you to @EbenezerSwansea for the warm welcome today. Year 2 thoroughly enjoyed the experience! Nadolig Llawen i chi gyd!.

.

Still image for this video
Prynhawn hudol yn yr Amgueddfa gyda Sian Corn!Pawb wedi mwynhau!/ We enjoyed a magical afternoon at the Waterfront Museum with Sian Corn!

Mae Rhagfyr wedi cyrraedd! A corach bach drwg wedi dod i ymuno a’n dosbarth... December has arrived! And a little naughty elf has come to join our class.... 🎄🎅

Joio ymarfer corff! Allwch chi ddyfalu pa anifeiliaid ydyn ni? Enjoying PE! Can you guess what animals we are?

27/11/23

Still image for this video
Diolch i Phil a Carl o gwmni 'So Fit' am weithdy cadw'n iach hynod o ddiddorol! Thank you to Phil and Carl from 'So Fit' for a very interesting workshop about how to keep our bodies healthy

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need🧸

Dyma rai ffeithiau dysgodd flwyddyn 1 am Yr Alban! Here are some facts year 1 learned about Scotland! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Still image for this video

Ffodus iawn i dderbyn sesiwn ar gymlau Celtaidd, a chwis am offerynau o wledydd gwhanol! Fortunate to have a session making Celtic knots, and a music quiz about instruments from various countries!

Dyma ni yn mwynhau gweithgareddau ar Yr Alban! Here we are enjoying some activities based on Scotland! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yr wythnos hon yn creu ein cardiau Nadolig yn barod i’w gwerthu! Dyma ein campweithiau! / We've been busy this week creating our Christmas cards which you will soon be able to purchase. Here are our masterpieces!

Bach o feddwlgarwch heddi - amser i fod mas ar y buarth a mwynhau yn yr awyr iach / Some mindfulness activities today - time for some yard games and to enjoy some fresh air 🌤️

Rydym wedi bod yn brysur dros hanner tymor - dyma beth wnaethom ni! We’ve been busy over half term - here’s what we’ve been up to!🎆🍭🍰

Still image for this video

Diwrnod gwallt gwyllt! Crazy hair day! 🤪

Dyma ein syniadau am ein pennill ar Ddiwrnod T Llew Jones - rydyn ni’n lliw coch. These are our ideas for our verse for T Llew Jones Day - we are the colour red 🌹🎈🚗🍎🍓

Ymweliad arall wrth PC Rob - trafodon ni am y bobl sy’n ein helpu ni / Another visit from PC Rob - we discussed the people who help us 🚓🥼🩺🚑

Enillydd presenoldeb wythnos yma! We won best attendance for this week! 🥇

Dyma ni yn cael dawns bach heddi! Mwynhau cerddoriaeth Cymraeg Yws Gwynedd! / He we are having a little dance enjoying Welsh music by Yws Gwynedd 🎶🎸🕺🪩

Daeth PC Rob mewn i weld ni heddiw - trafodon ni am ymddygiad gywir ac anghywir 👍👎 PC Rob came into see us today - we discussed right and wrong behaviour 👍👎

Plant blinedig heddiw - ‘chill out’ cyflym cyn mynd nol ati i weithio a chwarae. Some tired children today - a quick chill out before getting back to work and playing 😴

Ar ol ein gwers ymarfer corff, darganfyddais fod fy nisgyblion i gyd wir yn archarwyr 😲 rwy’n aros i glywed beth yw eu enwau go iawn... / After our PE lesson, I found out that my students are actually superheroes 😲 I’m soon to find out what they’re real names are...

Mwy amdanon ni! More about us! 😊🍫🌳🎶

Still image for this video

Dyma ni! This is us! 😁

Wel, am wythnos! Pawb wedi mwynhau wythnos cyntaf y tymor yn ddosbarth y Gragen! Llawer o gyffro, chwerthin a chwarae! What a week! Everyone enjoyed their first week of the term in the Gragen class. Lots of excitement, laughing and playing! ✏️📚😁