Home Page

Dathlu llwyddiant / Celebrating Success Archive: 2016-2017

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni! / Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

 

Cam 1  Ysgol Sy'n Parchu Hawliau

Rights Respecting School Award Stage 1  

 

Yr ydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill statws Cam 1 Ysgol sy'n Parchu Hawliau.

Diolch i ddisgyblion a staff yr ysgol am eu gwaith caled ac am sicrhau yr achrediad.

 

We are pleased to announce that the school has been accredited with Stage 1 of the Rights Respecting Schools award. A big thank you to all pupils and staff for their hard work in securing this status.

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!๐ŸŒŸ

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! ๐ŸŒŸ

 

 

 

 

Cymry Cymraeg yr Wythnos 

Presenoldeb Dosbarth / Class Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Williams Bl.2 (95.3%) a Dosbarth Mr Jones Bl.5 (96.5%) ar ennill y wobr 'Presenoldeb Dosbarth'  yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd!

Congratulations to Mrs Williams Yr.2 and Mr Jones Yr.5 class on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone!

(14/7/17)

Llwyddiannau eraill / Other successess

Newyddion gwych! Mae YGG Bryn-y-Mรดr wedi ennill gwobr efydd Tafod Tawe. Fantastic news. We have won the Bronze Tafod Tawe award. Arbennig!

Dawnsio/Dancing

Llongyfarchiadau i Cara Troy o ddosbarth Mrs Williams am ennill medal am ddawnsio stryd.

Congratulations to Cara Troy from Mrs Williams class on earning a medal for street dancing. (14/7/17)

 

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Grace David o ddosbarth Miss Griffiths am dderbyn tystysgrif am redeg 2.5km. 

Congratulations to Grace David from Miss Griffiths class on recieving a certificate for running 2.5km. (14/7/17)

Sblash/Splash

Llongyfarchiadau i Gwennan Gruffydd o ddosbarth Mrs Jenkins am dderbyn tystysgrif a bathodyn am nofio 100metr. Hefyd am ennill tlws am ddawnsio bale. Waw, mae wedi bod yn wythnos prysur! 

Congratulations to Gwennan Gruffydd from Mrs Jenkins class for receiving a certificate and badge for swimming 100 meters. Also for earning a trophy for ballet dancing. Waw, it's been a busy week! (14/7/17)

Dawnsio a bale/Dance and ballet

Llongyfarchiadau i Emily Reynolds o ddosbarth Mr Morgan am ennill medalau am ddawnsio tap ac am ennill Gradd 1 yn bale. Ffantastig!

Congratulations to Emily Reynolds from Mr Morgans' class on earning medals for tap dancing and for achieving Grade 1 in ballet. Fantastic! (14/7/17)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Isabella Hopkins o ddosbarth Miss Smedley am ennill medal aur yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Isabella Hopkins from Miss Smedley class for earning a gold medal in gymnastics. Fantastic! (14/7/17)

Ras hwyl / Fun run

โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹Llongyfarchiadau i Tobias Jeff o ddosbarth Bl1&2 Miss Smedley am dderbyn tystysgrif am gymryd ran mewn ras hwyl.

Congratulation to Tobias Jeff for receiving a certificate  after taking part in a fun run with 360. (23/6/17) 

Medal JuJitsu / A JuJitsu Medal

Llongyfarchiadau i William Davies, Dosbarth Derbyn am ennill gwregys coch a gwyn. Perfformiad arbennig, William!

Congratulations to William Davies, Reception class on earning his red and white belt for JuJitsu! An excellent performance, William! (9/6/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage, o ddosbarth Miss Griffiths am ennill ei bathodyn 'nofio 3m'. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Seren Seage, Miss Griffiths class on earning her  swimming 3m unaided badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (9/6/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Harries, o ddosbarth Miss Griffiths am ennill bathodyn am fod yn hyderus yn y pwll. Pob lwc i ti yn dy wersi nofio. Arbennig!

Congratulations to Seren Harries, Miss Griffiths class on earning her Conifidence in the water swimming badge. Good luck with your swimming sessions. Fantastic! (9/6/17)

31/5/17 Llwyddiant Eisteddfod

29/5/17 Llwyddiant Eisteddfod ๐Ÿ…

29/5/17 Llwyddiant Eisteddfod ๐Ÿ…

29/5/17 Llwyddiant Eisteddfod ๐Ÿ…

Dawnsio/Dancing ๐Ÿ†๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

Llongyfarchiadau Cara Troy Bl.2 am ennill tlws yn ddiweddar mewn cystadleuaeth dawns yn ddiweddar./ Congratulations Cara Troy Yr.2 on winning a trophy in a recent dance competition. (26/5/17) 

Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Gwennan Gruffydd o ddosbarth Mrs Jenkins am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Gwennan Gruffydd from Mrs Jenkins class for earning a medal in gymnastics. Fantastic!

(26/5/17)

Rygbi! ๐Ÿ†

Llongyfarchiadau i Alexander Rankin (Bl.1/2) am ennill tlws am ei ymdrechion ar y cae tymor hwn. /Congratulations to Alexander Rankin on being awarded a trophy for his effort on the field this season. (26/5/17)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau i Isaac McAdie am ennill medal am redeg yn gystadleuaeth yn ddiweddar. Da iawn ti!/ Congratulations to Isaac McAdie on recieving a medal for taking part in a running competition. Well done!

Carate campus/ Karate

Llongyfarchiadau i Seren Seage (Miss Griffiths) ar ennill tystysgrif am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol. / Congratulations to Seren Seage (Miss Griffiths) on being awarded a certificate for her efforts with her club. Seren thoroughly enjoys her weekly sessions. (26/5/17)

Gradd 1/Grade 1

Llongyfarchiadau i Caitlyn Thomas Bl.4 am gyrraedd Gradd 1 yn canu'r clarinet yn ddiweddar. Da iawn ti! / Congratulations to Caitlyn Thomas on achieving a Grade 1 playing the clarinet recently. Well done!

 

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish

Llongyfarchiadau mawr i Seren Harris a Noah Haden, o ddosbarth Miss Griffiths am ennill tystysgrif nofio. Arbennig!

Congratulations to Seren Harris a Noah Haden, Dosbarth Miss Griffiths on recieving a swimming certificate. Fantastic! (26/5/17)

Duathalon/ Duathalon ๐ŸŠ๐Ÿป๐Ÿƒ๐Ÿฝ

Llongyfarchiadau i Cai Davies-Jedrysiak (Bl.2) am ennill tlws am gymryd rhan wrth nofio a rhedeg. Campus iawn! / Congratulations to Cai Davies-Jedrysiak (Yr 2) for swimming and running earning him a trophy. Excellent!(26/5/17)

Duathalon/ Duathalon ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿƒ๐Ÿฝ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Imogen McAdie (Bl.3) am ennill tlws am gymryd rhan wrth nofio a rhedeg. Campus iawn! / Congratulations to Imogen McAdie (Yr 3) for swimming and running earning her a trophy. Excellent!(26/5/17)

Dawnswraig Dawnus! / Dancing Queen!

Llongyfarchiadau mawr i Mia Griffiths (Miss Griffiths) ar ei llwyddiant ysgubol ym Mhencampwriaeth Dawnsio Stryd yn ddiweddar. Cipiodd tîm Mia y trydedd wobr yn y gystadleuaeth tîm, ail wobr yng nghystadleuaeth y ddeuawd ac ail wobr yng nghystadleuaeth unigol. Bydd seren newydd yn ymddangos ar 'Strictly Come Dancing' yn y dyfodol agos! Da iawn ti! / Congratulations to Mia (Miss Griffiths) on her outstanding success at the World Street Dance Championships recently. Mia captured second place in her solo, second prize in the duet competition and her team also captured third prize in the team event. A new star will be unveiled on 'Strictly Come Dancing' in the near future! Well done Mia! (19/5/17) 

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Gwilym Tagg, Dylan Checkland-Hart (Bl 1&2) ac i Tomos Gruffydd (Bl 2) ar ennill tlws rygbi o dan 7. Hefyd i Austen Checkland-Hart a Bleddyn Thomas (Bl 3) o dan 8 'Swansea Uplands'. Da iawn bechgyn!  Congratulations to  Gwilym Tagg, Dylan Checkland-Hart (Miss Smedley) and Tomos Gruffydd (Mrs Williams) on being awarded a rugby trophy for the U7'. Also to Austen Checkland-Hart and Bleddyn Thomas (Yr 3) for the U8' Swansea Uplands. Well done boys!  (19/5/17)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind๐Ÿƒ๐Ÿฝ

Llongyfarchiadau i Evan Gittins (Derbyn) am ennill medal am gymryd rhan mewn ras rhedeg gyda 'Swansea Gymnastics Centre'. Rhagorol! / Congratulations to Evan Gittins on earning a medal for taking part in a running race with Swansea Gymnastics Centre. Excellent! (19/5/17)

Duathalon Plant Llanelli/Llanelli Junior Duathalon ๐Ÿƒ๐Ÿฝ‍โ™€๏ธ๐Ÿšด๐Ÿป‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Imogen McAdie (Bl.3) am ddod yn gyntaf wrth seiclo a rhedeg yn categori merched o dan 9 ac ennill medal. Campus iawn! / Congratulations to Imogen McAdie (Yr 3) for coming first after taking part in the girls under 9' category, through cycling and running earning her a medal. Excellent! (19/5/17)

Duathalon Plant Llanelli/Llanelli Junior Duathalon ๐Ÿƒ๐Ÿฝ๐Ÿšด๐Ÿผ

Llongyfarchiadau i Cai Davies-Jedrysiak (Bl.2) am gymryd rhan wrth seiclo a rhedeg yn gategori o dan 8 ac ennill medal. Campus iawn! / Congratulations to Cai Davies-Jedrysiak (Yr 2) for taking part in the under 8' category, through cycling and running earning him a medal. Excellent!(19/5/17)

 

Gwregys Kung-Fu / Kung-Fu belt

Llongyfarchiadau i Cassian Cooze (Miss Griffiths) ar ennill ei gwregys gwyn am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol ac yn anelu am ei gwregysau nesaf yn barod. / Congratulations to Cassian Cooze (Miss Griffiths) on being awarded his white belt for his efforts with his club. Cassian thoroughly enjoy his weekly sessions and is already aiming for his next belt.  (19/5/17)

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i David Ingham (Miss R Jones Bl.6) ar ei lwyddiant gyda chystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth yr Urdd yn ddiweddar. Llwyddodd i gipio y wobr gyntaf a’r trydydd a hynny ar lefel Cenedlaethol. 

Congratulations to David Ingham on winning the 1st and 3rd prize in the Urdd’s national music composition competition.

 

Rhedeg nerth ei draed!/Running flat out!๐Ÿƒ๐Ÿฝ

Am Gyflawniad! Enillodd Fred Griffiths (Mr Jones) gwobr 1af yn ei gategori pan redodd yn 'Parkrun'. Gwaith da!

What an achievment! Fred Griffiths won 1st prize in his category when he ran in the Oarkrun. Good work! (12/5/17)

 

 

Pêl droed โšฝ๏ธ

Llongyfarchiadau i Iwan Gittins, Steffan Bridgens (Mr Morgan) ac Oliver Sampson (Miss John) a ennillodd tlws gan eu tîm pêl-droed lleol am eu hymdrechion ar y cae pêl-droed y tymor hwn / Congratulations to Iwan Gittins, Oliver Sampson a Steffan Bridgens who were awarded a trophy by their local football team for their efforts on the football field this season. (12/5/17)

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰
Llongyfarchiadau i Iestyn Williams o ddosbarth Mr Morgan ar ennill tlws rygbi yn dilyn tymor prysur yn chwarae i dîm Sgiwen. Da iawn ti!  Congratulations to Iestyn Williams (Mr Morgan) on being awarded a rugby trophy after a busy season playing for Skewen. Well done!  (12/5/17)

Pêl droed! โšฝ๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau i Steffan Bridgens o ddosbarth Mr Morgan ar ennill medal pêl droed yn dilyn twrnament yn ddiweddar. Hefyd am ddod mewn ar darian enillwyd fel tîm. Da iawn tîm Dynfant!  Congratulations to Steffan Bridgens (Mr Morgan) on being awarded a football medal following a recent tournament. Also for bringing in the shield the team won at the tournament. Well done!  (5/5/17)

Pêl droed! โšฝ๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau i Bleddyn Thomas, Oliver Sampson, Arthur Downing a Gabe Downing o ddosbarth Miss John ar ennill medal yn dilyn twrnament pêl droed yn ddiweddar. Da iawn chi!  Congratulations to Bleddyn Thomas,  Oliver Sampson, Arthur Downing a Gabe Downing (Miss John) on being awarded a medal following a recent footballl tournament. Well done!  (5/5/17)

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Sam Sparks (Miss Smedley) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Sandfields am ei ymdrech trwy gydol y tymor diwethaf. Cafwyd tymor llwyddiannus ar y cyfan, gyda disgwyliadau uchel am y flwyddyn i ddod. Da iawn!

Congratulations to Sam Sparks (Miss Smedley) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Sandfields last season. The team had a pretty good year and have high hopes for the coming season. Well done!  (5/517)

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Gwilym Tagg, Dylan Checkland-Hart a Alexander Rankin o ddosbarth Miss Smedley ar ennill medal rygbi yn dilyn twrnament rygbi diweddar. Da iawn bechgyn!  Congratulations to  Gwilym Tagg, Dylan Checkland-Hart a Alexander Rankin (Miss Smedley) on being awarded a rugby medal following a recent rugby tournament. Well done boys!  (5/5/17)

Drysu mewn drysfa!

Cafodd Seren John o ddosbarth Miss Griffiths llawer o hwyl yn chwilio am docynnau yng Nghastell Warwick ac wedyn casglu gwobr am ei ymdrech. Gwych!

Seren John (Miss Griffiths) had lots of fun hunting for tokens in a maze in Warwick Castle, earning her a prize at the end. Well done for persevering!  (5/5/17)

 

 

Gymnasteg i Gymru!

Llongyfarchiadau i Mali o ddosbarth Mrs Williams Bl.2 am ennill Efydd-'Bars', Arian -'Vault', Aur -'Beam, Floor, Range + Conditioning'. Tarian- Pencampwr cyffredinol Gorllewin Cymru Lefel 6. Mae Mali wedi cael ei ddewis i gynrychioli Cymru ar gyfer tîm gymnasteg Cymru. Ffantastig!

Congratulations to Mali from year 2 for winning Bronze-Bars, Silver - Vault, Gold - Beam, Floor, Range + Conditioning. Trophy - West Wales Level 6 Overall champion. Mali has been chosen to represent Wales for the welsh gymnastic team. Fantastic! (28/4/17)

Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Honey Bridgens o ddosbarth Mrs Jenkins am ennill bathodyn 5 yn gymnasteg. Gwych!

Congratulations to Honey Bridgens from Mrs Jenkins class for earning her Badge 5 in gymnastics. Fantastic!

(28/4/17)

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Steffan Bridgens (Bl 3) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Dynfant am ei ymdrechion trwy gydol y tymor diwethaf. Cafwyd tymor llwyddiannus ar y cyfan, gyda disgwyliadau uchel am y flwyddyn i ddod. Da iawn!

Congratulations to Steffan Bridgens (Yr 3) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Dunvant last season. The team had a pretty good year and have high hopes for the coming season. Well done!  (28/4/17)

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Oliver Sampson (Bl 3) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Dynfant am ei ymdrechion trwy gydol y tymor diwethaf. Cafwyd tymor llwyddiannus ar y cyfan, gyda disgwyliadau uchel am y flwyddyn i ddod. Da iawn!

Congratulations to Oliver Sampson (Yr 3) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Dunvant last season. The team had a pretty good year and have high hopes for the coming season. Well done!  (28/4/17)

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn Cameron (Bl 3 Mr Morgan) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed Dynfant am ei ymdrechion trwy gydol y tymor diwethaf. Cafwyd tymor llwyddiannus ar y cyfan, gyda disgwyliadau uchel am y flwyddyn i ddod. Da iawn!

Congratulations to Cameron  (Yr 3) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club Dunvant last season. The team had a pretty good year and have high hopes for the coming season. Well done!  (28/4/17)

Dawnsio Difyr! / Delightful Dancing!

Da iawn Megan (Bl 5) am ddod 1af yng nghystadleuaeth grwpiau Pencampwriaeth Prydain yn ddiweddar. Da iawn ti! / Congratulations to Megan (Yr 5) on coming 1st at the British Championship in the group competition recently. Well done you! (28/4/17)

Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i David Ingham am ddod yn gyntaf a thrydydd yn genedlaethol am gyfansoddi. Arbennig! 

Congratulations to David Ingham for coming first and third natinally for composing. Excellent! (28/4/17)

Eisteddfod

Perfformiadau gwych yn yr Eisteddfod offerynnol. Safle cyntaf i David Ingham am yr unawd telyn a ffliwt, safle cyntaf i Osian Gwyn ar yr unawd gitar a chyntaf hefyd i'r parti recorder!

First class performance in the instrumental eisteddfod! 1st place went to David Ingham for individual performance on harp and flute, 1st place to Osian Gwyn on gitar and 1st place to the recorder party!! ๐Ÿ‘ (28/3/17)

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Iestyn Williams o ddosbarth Mr Morgan ar ennill medal rygbi yn dilyn twrnament rygbi diweddar. Da iawn ti!  Congratulations to Iestyn Williams (Mr Morgan) on being awarded a rugby medal following a recent rugby tournament. Well done!  (24/3/17)

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Emily Reynolds, o ddosbarth Mr Morgan am ennill ei bathodyn 'Wave 3'. Pob lwc i ti yn cychwyn sesiynau 'Wave 4' Arbennig!

Congratulations to Emily Reynolds, Dosbarth Mr Morgan on earning her Wave 3 swimming badge. Good luck beginning Wave 4 sessions. Fantastic! (24/3/17)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Carys Bendle, o ddosbarth Miss Griffiths ar ennill ei dystysgrif nofio 400m yn ogystal a'i fathodyn nofio 200m yn ddiweddar. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Carys Bendle, dosbarth Miss Griffiths on being awarded her 400m swimming certificate as well as her 200m badge recently. Great work, keep up the good work!

(17/3/17)  

Y ras bach gwyllt / Go-cart racing ๐ŸŽ

Llongyfarchiadau i Callum Harry Steel am ennill medal wrth iddi rasio yn ddiweddar!

Congratulations to Callum Harry Steel for earning a medal racing recently! (17/3/17)

Medalau Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Mali o ddosbarth Miss C. Williams am ennill cymaint o fedalau yng nghystadleuaeth gymnasteg ddiweddar. Gwych!

Congratulations to Mali from year 2 for winning so many medals in a recent gymnastics competition. Fantastic!

Medal JuJitsu / A JuJitsu Medal

Llongyfarchiadau i Hal Humphreys, Bl. 2 am ennill medal am ei waith JuJitsu! Perfformiad arbennig, Hal!

Congratulations to Hal Humphreys, Yr. 2 on winning a medal for JuJitsu! An excellent performance, Hal!

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bendle,  o ddosbarth Miss Griffiths am ennill ei bathodyn 200m.  Arbennig!

Congratulations to Carys Bendle, Dosbarth Miss Griffiths on earning her 200m swimming badge. Fantastic!

Llwyddiant Eisteddfodol/ Eisteddfod Success

Llongyfarchiadau mawr i Cathy Ingham. Hi oedd llefarwraig orau Eisteddfod Cwmdu - yn ennill am lefaru yn y Gymraeg ac yn Saesneg, felly llwyddiant dwbl.  Arbennig!

Congratulations to Cathy Ingham, Yr 5 for winning a double first in the Cwmdu Eisteddfod. She was the best for reciting both in Welsh and in English. Fantastic! 

Dim Dryswch mewn Drysfa i Lily! / Amazing Maze Success

Llongyfarchiadau mawr i Lily Bevan, Bl. 5 am ennill medal am ddod allan o ddrysfa. Da iawn, wir!

Congratulations to Lily Bevan, Yr. 5 for winning a medal for her skills at finding her way out of a maze. Well done, Lily! 

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Haf Williams, Bl. 4 ar ennill ei thystysgrif lefel 6 Kellog's o ran nofio ac i Brooke Gardner Bl. 3 ar ennill Lefel 3 ASA 'Duckling Award'. Arbennig!

Congratulations to Ffion Haf Williams, Yr. 4 on earning her level 6 Kellog's swimming award, and to Brooke Gardner, Yr. 3 for completing level 3 of the ASA 'Duckling Award' swimming scheme. Fantastic!

Cybs y Rhyddings / Rhyddings Cubs

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Dylan Lannen, Bl. 4 sydd wedi cael i dderbyn yn aelod o'r cybiau yr wythnos hon.

Congratulations to Dylan Lannen, Yr. 4 for being accepted as a member of the Cubs this week.

Cymraeg Cลตl

Llongyfarchiadau i Ddosbarth Miss Smedley am ennill gwobr 'Cymraeg Cลตl' yr wythnos hon (25/11) - siaradwyr Cymraeg gorau'r wythnos! Da iawn!

Congratulations to Miss John's class for winning the 'Cymraeg Cลตl' award this week (25/11)- they are the best Welsh speakers this week! Well done!

Nofio Fel Pysgodyn / Swimming Like a Fish

Llongyfarchiadau mawr i Megan Jones, Bl. 2 ar ennill ei thystysgrif nofio 50m. Arbennig!

Congratulations to Megan Jones, Yr. 2 on earning her 50m swimming badge. Fantastic, Megan!

 

Cwrs Chwaraeon Sêr Disney / Disney Superstars Sports Course

Da iawn, Polly, Bl. 2 am fod yn barod i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd ac am helpu plant eraill hefyd.

Congratulations, Polly, Yr. 2 for being prepared to participate in all activities and for being helpful towards others. Well done!

 

Dawnsio Difyr/Delightful Dancing

Llongyfarchiadau i Megan (Bl 5) a Mia (Bl 5) am gystadlu yng nghystadleuaeth Ddawns Stryd UDO yng Nghaerdydd ar Orffennaf 31. Gwnaeth y ddwy yn arbennig o dda gan ddod â sawl tarian i'r ysgol i'w dangos i bawb.

Da iawn Megan am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth i grwpiau, ail yn y gystadleuaeth ddawns unigol ac yn drydydd yn y ddawns i ddau, a hynny ar ddiwrnod ei phenblwydd!

Da iawn Mia am ddod yn ail yn y gystadleuaeth ddawns unigol ac yn drydydd yn y gystadleuaeth i grwpiau.

Congratulations to Megan and Mia (Yr 5) for competing in the UDO Street Dance Competition which was held in Cardiff on July 31st. They both did amazingly well and brought lots of trophies to show everyone in the hall.

Well done Megan for coming first in the group, second in the solo and third in the duet competitions, especially on your birthday!

Well done Mia for coming second in the solo and third in the group competition.

 

 

Achub Bywyd

Os ydych yn y dลตr yr wythnos hon ac mae Bleddyn gerllaw, peidiwch â phoeni - mae e' wedi ennill gwobr arian a gwobr efydd am achub bywyd yr wythnos hon. Llongyfarchiadau Bleddyn!

If you're in the water this week and Bleddyn is nearby, relax - he has won a silver medal and a bronze medal this week for life-saving. Congratualtions Bleddyn!

Seiclo

Da iawn Imogen (bl.3) am ennill y drydedd wobr am seiclo mewn cystadleuaeth draws.

Well done Imogen (yr.3) for winning the third prize for cross cycling this week.

Cyngor Ysgol a Phwyllgor Lles / School Council and Wellbeing Committee

Rydym wedi bod yn brysur yn cynnal etholiadau yn ein dosbarthiadau ac erbyn hyn, mae gennym Gyngor Ysgol a Phwyllgor Lles newydd. Llongyfarchiadau mawr i'r plant canlynol am gael eu dewis:

We have been busy conducting elections in our classes, and we now have a brand new School Council and Wellbeing Committee. Congratulations to the following children for being voted on to the councils!

Cyngor Ysgol / School Council

Dafydd King, David Ingham, Harry Wills-Jones, Keira Price, Megan Evans, Fred Griffiths, Alexander Besley, Erin Sherwood, Bleddyn Thomas, Gabe Downing, Megan Lannen, Maggie Elcock, Imogen Kift-Harries a Vivienne Smith.

Pwyllgor Lles / Wellbeing Committee

Loti Alderdice, Jake Evans, Cameron Thomas, Mia Gold, Belle Stuart, Lauren Elimelech, Jasmine Davies, Manon Rees-Ruault, Isabelle Tracey-Fall, Osian Davies, Sam Sparkes a Kareena Templeton.

 

 

 

Y Cyngor Ysgol/The School Council

Y Pwyllgor Lles/The Wellbeing Committee