Home Page

Oriel / Gallery Archive: 2016-2017

Hwyl fawr a phob lwc i chi gyd! / Goodbye and good luck to you all!

.

Still image for this video

Llongyfarchiadau i'r 14 disgyblion a wnaeth ennill 100% presenoldeb yn ystod y flwyddyn / Congratulations to the 14 pupils who achieved 100% attendance during the year!

Ymdrech arbennig hefyd gan 121 o ddisgyblion a wnaeth cyrraedd 97% presenoldeb neu mwy yn ystod y flwyddyn! A great effort too to the 121 pupils that achieved 97% attendance or more during the year!

Ennill Cam 1 Parchu Hawliau Ysgolion / Achieving Level 1 Rights Respecting Schools Award

Canlyniadau mabolgampau'r Cyfnod sylfaen/ Sports day results for the Foundation phase

Hwyl yn hwylio

Still image for this video

Diolch i bawb a fu'n ein helpu! Kerbcraft.Thanks to all that helped us! 👍🏻

Ffair Haf / Summer Fair 7/7/17 Codwyd dros £3000 i'r ysgol! Diolch / Over £3000 raised for the school! Thank to all!

Diwrnod Masnach Deg (23/6/17) Codwyd £277.90 ar y diwrnod. / The amount raised was £277.90.

Arddangosfa celf a prynhawn coffi / Art exhibition and coffee afternoon (23/6/17)

Lluniau Tan y Bwlch

TAN Y BWLCH- DIWRNOD 2

Still image for this video

TAN Y BWLCH 2017 - Diwrnod 1

Still image for this video

Lluniau Tan y Bwlch-diwrnod 1

MABOLGAMPAU 2017

Still image for this video

BLINO

LLWYDDO

Cystadleuaeth athletau'r sir 13/7/17 - 1af fel tîm😊

24/5/17

Dosbarthiadau Blwyddyn 2 yn croesi'r hewl yn ddiogel gyda Cynllun Kerbcraft. Year 2 classes crossing the road safely with Kerbcraft!

16/5/17

Rhodd o gluniaduron 

Diolch i gynghorwyr llafur lleol am eu rhodd o gluniaduron i’r ysgol. Bydd y rhodd hael yma yn gymorth mawr i helpu disgyblion wella eu safonau cymhwysedd digidol. 

A big thank you to local labour councillors/candidates for their gift of 15 laptops. These will most certainly help pupils develop their digital competency skills.

9/5/17

Loceri newydd/ New lockers 28/4/17

Yr ydym wedi bod yn brysur dros wyliau’r pasg yn gwneud gwelliannau i’r adeilad. Yr ydym wedi gosod loceri newydd i’r disgyblion ac rydym yn ddiolchgar i’r CRhA am eu caredigrwydd yn ariannu’r cyfan. Rwy’n siwr y byddwch yn cytuno eu bod yn ffordd lot mwy diogel a hwylus o gadw eiddo personol.  

We have recently fitted new lockers for the children. We would like to thank the PTA for paying for the new lockers, which I am sure you and the children would agree, is a much better and safer way of storing their belongings in school. 

Pasg Hapus 🐥/ Happy Easter 🐣 7/4/17

7/4/17

Diolch i Cath Davies am siarad bore yma am 'Golau Cancer Foundation' (http://www.golaucancerfoundation.wales.nhs.uk/home) ac i Shelley am drafod y gwasanaethau y maent yn eu darparu yn 'Tŷ Hafan' (https://www.tyhafan.org/)

Thank you to Cath Davies for speaking this morning about Golau cancer foundation and to Shelley for discussing the services that they provide at Tŷ Hafan. 

Codwyd yn ystod y dydd £440.44! Total raised during the day £440.44! Diolch!

39 o ddisgyblion yr ysgol wedi cael eu gwobrwyo heddiw am bresenoldeb 100% hyd at 5/4/17! 39 of our pupils recieving rewards today for their 100% attendance until 5/4/17. Fantastic! Diolch Lee Trundle!

3/4/17 Cystadleuaeth cyffrous. Ennill 9-0, 5-0, 5-0 ac yna colli un 2-5. We won 3 and lost 1. Exciting matches. Da iawn chi.

Gwallt gwyllt!! Diwrnod Trwyn Coch. Red Nose Day fun! 24/3/17

Diwrnod Trwynau Coch

Codwyd £231.35 ar ddiwrnod Trwynau Coch. Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael ac am

rannu eu jôcs!

Red Nose Day

A total of £231.35 was collected for Comic Relief. Thanks to everybody for their generous contributions and for sharing their jokes! 

 

Cadw'n heini gyda Philippa Tuttiett 'Sports For Schools'. Keeping fit with Philippa Tuttiett 'Sports for schools'! 13/3/17

Cystadleuaeth athletau dan do

Perfformio mewn seremoni i ddathlu cyfraniad menywod i'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Performing at a ceremony to celebrate women's contributions to the First World War.

Cystadleuaeth Trawsgwlad Parc Singleton Hydref 2016