Home Page

Yr Urdd / The Urdd Archive: 2013-2014

Llwyddiant Celf / Art Success

Llongyfarchiadau mawr i Madison (Bl 2) ar ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth 'Argraffu/Addurno ar Fabrig Bl 2 ac Iau' yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Oriel Fodern Tate - cymerwch sylw! / Congratulations to Madison (Yr 2) on coming third in the 'Printing/Decorating on Fabric - Yr 2 & Jr' competition at this year's Urdd National Eisteddfod. The Tate Modern Art Gallery - please take note! (9/5/14)

Eisteddfod Gendlaethol yr Urdd - Bala

Da iawn a phob lwc i bawb sy'n mynd i'r Bala!

Dyma'n amserlen Rhagbrofion!

Enw / Name

Diwrnod / Day

Amser y Rhagbrawf / Prelim Time

Lleoliad / Place

Amser Llwyfan / Stage time

Athena Morgans

Llun / Monday

7.45

S2

11.02

Megan Evans

Llun / Monday

7.45

S3

12.00

Alice Jewell

Llun / Monday

9.45

S1

15.35

Carys Underdown

Llun / Monday

9.45

N.G.

12.05

Carys Underdown

Llun / Monday

9.45

S5

13.10

Parti Recorder

Llun / Monday

11.45

S4

15.15

Parti Cerdd Dant

Llun / Monday

12.00

S5

16.25

Deuawd (Elin ac Iola)

Mawrth / Tuesday

9.45

S3

12.45

Parti Unsain

Mawrth / Tuesday

9.45

S5

13.30

Côr

Mawrth / Tuesday

12.15

N.G.

16.50

Eisteddfod Offerynnol

Prynhawn Dydd Mercher, daeth diwedd i'r cystadlu am y tro gyda'r Eisteddfod Sir Offerynnol a gynhaliwyd draw yn Ysgol Bryntawe.

Wednesday afternoon, 3/4/14 brought an end to the present round of competitions with the Regional Music Eisteddfod which was held over in Ysgol Bryntawe.

 

Yma, roedd Elin Rolles a Carys Underdown yn cynrychioli'r Cylch - Elin ar y ffidil a Carys ar y piano a'r delyn. Gwnaethant yn arbennig o dda gydag Elin yn dod yn ail ar y gystadleuaeth Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau a Carys yn ennill yn y cystadlaethau Unawd Piano Bl. 6 ac iau a'r Unawd Telyn Bl. 6 ac iau.

Elin Rolles and Carys Underdown were both representing our area - Elin on the violin and Carys on both the piano and harp. They both did exceptionally well with Elin coming second in the String Solo Yr. 6 and younger and Carys winning the Piano Solo Yr. 6 and younger and the Harp Solo Yr. 6 and younger.

Ardderchog! Bydd Carys yn mynd ymlaen i gynrychioli'r Rhanbarth yn y Bala. Pob lwc iddi!

Carys will represent the Region in Bala and we wish her well.

 

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd mawr eleni, roedd gan Ysgol Gymraeg Bryn y Mor barti recorders. Mae merched bl. 4 wedi bod yn hynod frwdfrydig ers mis Hydref ac wedi bod yn dewis rhoi eu hamserau egwyl a chinio i ymarfer y recorder, felly gyda chymorth grwp bach o fl. 6, ddiwedd mis Ionawr, aethom ati i ddysgu 'Kalinka', sef y darn gosod ar gyfer cystadleuaeth yr Urdd. Aethom ymlaen i ddysgu aria 'Marriage of Figaro' hefyd a rhoi cynnig ar gystadlu ac yn rhyfeddol, rydym wedi ennill y gystadleuaeth ac yn edrych ymlaen at fynd i'r Bala!

Ardderchog, blant!

 

For the first time in many years, this year, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor have a recorder group. Year 4 girls have been so enthusiastic this year, and since October, have been choosing to use their playtimes to practise the recorder. Therefore, in January with the help of a group from yr. 6, we began learning 'Kalinka' which is the set piece for the 'Urdd'. We moved on to learn a famous aria from 'The Marriage Figaro' and amazingly, we won the competition and are looking forward to going to Bala!

 

Eisteddfod Sir

Ddydd Sadwrn Mawrth 28in, aeth buddugwyr yr Eisteddfod Gylch draw i Theatr y Princess Royal ym Mhort Talbot lle eto, cawsom ddiwrnod llwyddiannus dros ben. Roedd enillwyr y pump cylch yn cystadlu er mwyn cael cynrychioli'r Rhanbarth yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai. Bu sawl un o'n plant yn llwyddiannus ac unwaith eto, roedd staff a rhieni Ysgol Bryn y Mor yn rhai balch iawn!

On Saturday March 28th, the winners of the 'Eisteddfod Gylch' set off for the Princess Royal Theatre in Port Talbot, where once again they had a very successful day. The winners of the five areas were competing to represent the region in the National round of the Urdd Eisteddfod which will be held in May. Many of the children were successful and as staff and parents, we were all very proud!

Llongyfarchiadau i / Congratualtions to:

 

Cystadleuaeth

Enw

Safle

Unawd Bl. 2 ac Iau

Athena Morgans

1

Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau

Megan Evans

1

Unawd Bl. 3 a 4

Elin Rolles

2

Llefaru Unigol Bl. 3 a 4

Alice Jewell

1

Llefaru Unigol Bl. 5 a 6

Mared Coughlan

2

Deuawd

Elin Rolles ac Iola Ash

1

Parti Cerdd Dant

 

1

Parti Llefaru

 

2

Ymgom

 

2

Parti Deulais

 

3

Parti Unsain

 

1

Côr

 

1

Felly bydd Athena, Megan, Alice, Elin ac Iola, y cor, y parti unsain a'r parti cerdd dant yn cynrychioli'r Rhanbarth yn y Bala. Pob lwc iddynt!

Eisteddfod Gylch

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Gylch ar Fawrth 14 ac roedd llwyth o blant Ysgol Gymraeg Bryn y Mor wedi cystadlu. Roedd yn bleser gwrando ar bob un, yn unigolion a phartion a gwaith anodd iawn oedd gan y beirniaid rwy'n siwr i ddewis enillwyr. Rydym fel ysgol yn falch o bob un - roedd pawb o'n hysgol yn raenus ac yn ymddangos yn hyderus ar y llwyfan.

Cawsom lwyddiant ysgubol gyda phlant ein hysgol yn cyrraedd y llwyfan a / neu yn ennill bron bob cystadleuaeth. Da iawn, chi!

Diolch hefyd i chi fel rhieni sydd wedi bod yn amyneddgar gyda'r holl ymarferion sydd wedi bod yn digwydd dros yr wythnosau diwethaf.

 

The Eisteddfod Gylch was held on March 14th and there were many Ysgol Gymraeg Bryn y Mor pupils competing. It was a pleasure to listen to every one of our children, the individuals and parties and I'm sure that the adjudicators found it very difficult to choose the winners. As a school, we are very proud of every one who competed - they all gave polished performances and stood confidently on the stage. We had a very successful day with our children getting to the stage and / or winning almost every competition. Well done, everyone!

We'd like to thank you as parents too for being patient and allowing your children to stay at school late for various practises on various days, often at short notice!

 

Dyma dabl sy'n dangos ein llwyddiant.

The table below shows our success in each competition.

Ardderchog, blant!

 

Cystadleuaeth

Plentyn / Grwp

Safle

Unawd Bl. 2 ac Iau

Athena Morgans

1

 

Megan Evans

2

Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau

Megan Evans

1

 

Clara Suve

2

 

Erin Sherwood

3

Unawd Bl. 3 a 4

Elin Rolles

1

 

Laura Hill

2

Llefaru Unigol Bl. 3 a 4

Alice Jewell

1

 

Dafydd King

2

 

Anna Heatley

3

Unawd Bl. 5 a 6

Mared Coughlan

1

 

Maddie Darlington

3

Llefaru Unigol Bl. 5 a 6

Mared Coughlan

1

Deuawd Bl. 6 ac Iau

Elin Rolles ac Iola Ash

1

 

Mared Coughlan a Molly Anderson-Thomas

2

 

Menna Evans a Tate Mellor

3

Unawd Piano Bl. 6 ac Iau

Carys Underdown

1

Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac Iau

Carys Underdown

3

Unawd Telyn Bl. 6 ac Iau

Carys Underdown

1

Unawd Llinynnol Bl. 6 ac Iau

Elin Rolles

1

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

1

Parti Deulais Bl. 6 ac Iau

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

3

Côr Bl. 6 ac Iau

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

1

Ymgom Bl. 6 ac Iau

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

1

Ensemble Bl. 6 ac Iau

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

3

Eisteddfod yr Urdd

Dyddiadau pwysig i'w cofio: / Important dates to remember:

14/3/14 - Eisteddfod Gylch (Area Eisteddfod)

29/3/14 - Eisteddfod Sir (County Eisteddfod)

26/5/14 - 30/5/14 - Eisteddfod Genedlaethol (National Eisteddfod)

 

Canlyniadau Celf a Chrefft - Eisteddfod y Sir / Art and Craft Results - Eisteddfod Sir

Gwaith Creadigol 2D - Bl 3&4 / 2D Creative Work - Yr 3&4

Grwp Joseff Davies - 2il / 2nd

Grwp David Shute - 3ydd / 3rd

Gwaith Creadigol 3D - Bl 2 ac Iau / 3D Creative Work - Yr 2 & Jr

Caitlin Irving - 2il / 2nd

Argraffu - Bl 3&4 / Printing Yr 3&4

Sonny Bourne - 2il / 2nd

Elin Rolles - 3ydd / 3rd

Argraffu - Bl 5&6 / Printing - Yr 5&6

Emily Mattey - 1af / 1st

Graffeg Cyfrifiadurol - Bl 2 ac iau / Computer Graphics - Yr 2 & Jr

Gabriel Downing - 1af / 1st

Osian Richardson - 2il / 2nd

Solomon Bunn-Sovin - 3ydd / 3rd

Graffeg Cyfrifiadurol - Bl 5&6 / Computer Graphics - Yr 5&6

Menna Evans - 3ydd / 3rd

Argraffu/Addurno ar Fabrig Bl 2 ac Iau / Printing/Decorating on Fabric - Yr 2 & Jr

Madison Hines - 1af / 1st

Argraffu/Addurno ar Fabrig Bl 5&6 / Printing/Decorating on Fabric - Yr 5&6

Tallulah Thomas - 2il / 2nd

Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau - Bl 5&6 / Creative Work 3D Textiles - Yr 5&6

Abigail Richards-Williams - 1af / 1st

 

Llongyfarchiadau i'r plant i gyd a dymuniadau gorau i Emily, Gabriel, Madison ac Abigail sydd yn mynd ymlaen i gynrychioli'r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Mai. Pob lwc i chi! / Congratulations to all these children and best wishes to Emily, Gabriel, Madison and Abigail who will now go on to represent the school at the National Eisteddfod in May. Good luck to you!

 

CANLYNIADAU PELRWYD YR URDD -22/11/13

 

Bryn y Môr v Login Fach

10-0

Bryn y Môr v Tywyn

2-6

Bryn y Môr v Castell Nedd

3-2

NOFIO

 

CANLYNIADAU GALA NOFIO'R URDD RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

 

Nofio Broga 25m i ferched Oedran Blynyddoedd 3 a 4

1af- Sian Raby (00:24.78)

 

Nofio Pili Pala 25m i ferched Oedran Blynyddoedd 3 a 4

2il- Sian Raby (00:27.63)

 

Nofio Cyfnewid Rhydd 4 x 25m i ferched Oedran Blynyddoedd 3 a 4

3ydd- Keira, Ffion, Daisy, Sian (1:51.07)

 

Nofio Cyfnewid Cymysg 4 x 25m i ferched Oedran Blynyddoedd 3 a 4

2il - Daisy (cefn), Sian (broga), Keira (rhydd), Ffion (rhydd) (2:06.60)

 

Nofio Cyfnewid Rhydd 4 x 25m i ferched Oedran Blynydoedd 5 a 6

2il - Carys, Mared, Tata a Mollie Ivy