Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss K Williams

Ffaith rhifedd yr wythnos

 

 

Gwir neu anwir?

 

Os ydych chi'n lluosi odrif gydag odrif mae'r ateb yn odrif bob tro!

e.e. 7 x 3 = 21

 

Beth am luosi dau eilrif gyda'u gilydd?

e.e. 8 x 4 = 24

 

Beth am luosi eilrif gydag odrif?

 

Arbrofwch...

 

 

Paratoi a agor ein caffi! Diolch am ddod. Gwnaethom £45 o elw! Preparing for and opening our caffi! Thank you for coming. We made a profit of £45!

Wel, mae'n anodd credu ond dyma ni yn dechrau'r hanner tymor olaf o flwyddyn tri! Blwyddyn yn llawn hwyl a sbri a datblygu fel unigolion! Ein thema yw 'y goedwig wyllt' sydd mynd i fod yn cyffrous iawn. Gobeithio gewn ni ddigon o gyfleuoedd i archwilio yn y goedwig go iawn! Cyn dechrau'r thema yma byddwn yn gwario wythnos yn gorffen ein thema 'bwydydd byd eang', efallai bydd sypreis i chi cyn i ni eu orffen!

 

Well its hard to believe, but here we are starting the final half term of year three! Its been a year full of fun and development! Our topic this half term is 'Wild Woods' which is going to be very exciting! Hopefully we will have plenty of opportunities to visit the woods. (if say parents are knowledgeable in this field please come and speak to Miss Williams).  Before starting our new topic we will spend a final week on our 'Global Gourmet' topic, there might even be w surprise involved for you!

Coginio pizza. Making pizza

Ffaith Rhifedd Mai 19

Mae rhifau sydd yn nhabl tri yn hawdd eu hadnabod. Os ydych chi'n adio digidau unrhyw rhif ac yn cael ateb sydd ym nhabl tri, mae'r rhif yn nhabl tri.

e.e. 5674

5 + 6 + 7 + 4 = 22

Dydy 22 ddim yn nhabl 3, felly dydy 5674 ddim yn nhabl tri.

 

4563

4 + 5 + 6 + 3 = 18

Mae 18 yn lluosrif o 3, felly mae 4563 yn lluosirf o 3.

 

The numbers which are multiples of 3 have digits which add up to a number which is a multiple of 3. In the above example the sum of the digits of 5674 is 22, therefore 5674 is not a multiple of 3. The sum of the digits of 4563 is 18 which is a multiple of 3, therefore 4563 is a multiple of 3.

Ffaith rhifedd yr wythnos! 29/4/14

 

Mae tablau yn gallu cael eu gosod mewn i deuluoedd. 

 

  • Tablau  1, 2 a 4
  • Tablau 1, 10 a 5
  • Tablau 1 a 3

 

 

 

 

Rhagflas yr Hanner Tymor / First Half of Summer Term 2014 Taster

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnet Paradae

Coginio bisgedi pasg!

 

Ddoe coginiom bisgedi! Roedd rhaid i'r plant dilyn rysait yn ofalus, mesur cynhwysion a chyd weithio er mwyn llwyddo yn y dasg! Dyna hwyl a sbri!!

 

 

Cooking Hot Cross Cookies

 

Yesterday we cooked hot cross cookies! They were delicious! The children has to follow a recipe carefuly, measure ingrediants, and work as a team to succed! We had lots of fun!

Ffaith rhifedd yr wythnos 13eg o Fenhefin

 

Gwir neu anwir?

 

Os ydych chi'n lluosi odrif gydag odrif mae'r ateb yn odrif bob tro!

e.e. 7 x 3 = 21

 

Beth am luosi dau eilrif gyda'u gilydd?

e.e. 8 x 4 = 24

 

Beth am luosi eilrif gydag odrif?

 

Arbrofwch...

 

 

Ffaith rhifedd yr wythnos! 7/4/14

 

Er mwyn gweithio allan chwarter rhif gallwch haneri, ac yna haneri eto.

 

e.e. chwarter 100. hanner 100 yw 50, hanner 50 yw 25, felly chwarter 100 yw 25.

 

Number Fact of the week! 7/4/14

 

When working out a quarter of a number you can halve and halve again!

 

i.e. Quarter of 100. Half 100 is 50, half of 50 is 25, therefor quarter of 100 is 25.

Bum yn dysgu am y 5 grwp bwyd yr wythnos yma! Rydym wedi dysgu symudiad i gyd-fynd a phob grwp er mwyn i ni gofio yn well! Dyma fideo's o ni yn gwneud y symudiadau.

 

We have been learning about the 5 food groups this week. We have learnt movements to go with each group to help us remember them! Here are videos of us doing the movements.

IMG_2242.MOV

Still image for this video

IMG_2241.MOV

Still image for this video

IMG_2240.MOV

Still image for this video

IMG_2238.MOV

Still image for this video

IMG_2239.MOV

Still image for this video

Ffaith Rhifedd yr wythnos! 31/3/14

Os ydych yn tynny 9 gallwch tynnu 10 ac yna adio 1. E.e 37- 9 = 37 - 10 = 27,  27 + 1 = 28

 

Maths Fact! 31/3/14

When adding 9 you can add 10 and then subtract 1. I.e. 37- 9 = 37 - 10 = 27,  27 + 1 = 28

Ffaith Rhifedd yr wythnos! 

Os ydych yn adio 9 gallwch adio 10 ac yna tynnu 1. E.e 14 + 9 = 14 + 10 = 24,  24 - 1 = 23

 

Maths Fact

When adding 9 you can add 10 and then subtract 1. I.e. 14 + 9 = 14 + 10 = 24, 24 - 1 = 23 

Ymweliad I'r ffatri siocled. Visit to the chocolate factory

Ein thema newydd yw Bwydydd Byd Eang! Rydym yn gyffroes iawn i ddysgu am fwydydd o wahanol wledydd, ei coginio a'u blasu! 

 

Our new tipic is Global Gourmet! We are very excited to learn about foods from different countries as well as cooking them, and of course tasting! 

Arbrofion Sain

 

Bum yn brysur iawn yn cynnal arbrofion sain gan ddefnyddio gwahanol offerynnau. Rydym wedi ceisio darganfod sut mae gwahanol offerynnau yn creu sain. Rydym wedi bwrw, tynnu, taro, a gwasgu gwahanol rhannau o offerynnau er mwyn darganfod ateb i'n cwestiwn.

 

Sound Experiments

 

We have been very busy investigating how different instruments make sound. We have plucked,strum and hit different instruments to find the answer to this question. We really enjoyed-a noisy afternoon is our favourite type of afternoon!

trim.8308BC47-8179-44E1-8307-685B0EB633B4.MOV

Still image for this video

trim.0D942263-EE6F-4EC0-98A7-B1B3C8B0CC71.MOV

Still image for this video

trim.E0804A3F-F44B-4A38-9D06-9A356A4DAB40.MOV

Still image for this video

trim.54F09656-81A3-4DED-A72A-51FBE25DDC5B.MOV

Still image for this video

trim.00B00786-E3B1-4EB4-A662-F41AC4219A17.MOV

Still image for this video

trim.502C720B-F256-44EF-92B1-05A5480727F8.MOV

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn

 

Croeso nol i chi gyd a blwyddyn newyddd dda. Gobeithio bod pawb wedi cael gwyliau neis, a bod Sion Corn wedi dod. 

 

Mae'n flwyddyn newydd, ac wrth gwrs tymor newydd sy'n golygu thema newydd. Ein thema y tymor yma yw Y Synhwyrau. Fe fydd y mwyafrif o'r gwaith yn seiliedig ar y thema gwyddonol yma. Yn ystod y thema bydd y plant yn dysgu am ei synhwyrau yn ogystal a sain a golau. Bydd y plant hefyd yn dysgu am wyddonwyr enwog a greodd ddyfeisiadau gan defnyddio golau neu sain fel Alexander Graham Bell a Thomas Edison. Tymor yn llawn arbrofi sydd o flaen y plant, wrth gynnal arbrofion sydd yn ymwneud a sain a golau a dysgu am cynnal profion teg,ymwchwilio i sain a cherddoriaeth a creu gwaith celf amrywiol gan arbrofi gyda golau a lliw. Ar ddiwedd y thema bydd y plant yn cael y cyfle i greu ardal synhwyraidd eu hun gan defnyddio yr hyn maent wedi dysgu am golau,sain a thechnoleg.

 

Spring Term

 

Our context this term is called Sensoria and much of our daily literacy work encompasses this science based topic.  This learning context has a science focus and teaches the children about their senses and light and sound.  They will also be learning about famous scientists who created inventions involving light or sound, carrying out light and sound investigations, exploring sound and linking it to music and creating artwork based on light, colour and shade.

The children will be using the knowledge and skills they will have gained to create their own sensory area in the classroom. 

Mwynhau yn y parti nadolig!

Caerleon

Ein thema yw Y RHUFEINIAID

 

Rydym yn edrych ymlaen i ddysgu am y Rhufeiniaid yn ystod yr hanner tymor yma. Byddwn yn cael y cyfle i ddysgu am y fyddin enwog, beth oedd y milwyr yn gwisgo, pa bethau oedd wedi dyfeisio gan y Rhufeiniaid, stori Romulus a Remus,ac wrth gwrs brwydr Buddug gyda'r Rhufeiniaid. Edrychwn ymlaen i ymweld a Caerleon ar ddiwedd y thema.

 

 

Our topic this half term is THE ROMANS

 

We are looking forward to learning about the Romans this half term. We will have the opportunity to learn about the famous army, Soldiers Uniform,what the Romans invented, the story of Romulus and Remus, and of course the battle between Boudicca and the Romans. We. re really looking forward to visiting Caerleon, a roman fort at he end of the topic.

 

 

Gymnasteg

Still image for this video
Bob Dydd Mercher rydym yn mynd i'r ganolfan gymnasteg yn Fforestfach. Dyma fideo's o rhai o'r gweithgareddau rydym yn gwneud.

Every Wednesday morning we go to the gymnastic centre in Fforestfach. Here are videos of some of the activities that take place each week.

Daeth yr awdur Peter J Murray i gyflwyno'u llyfrau 'Mokee Joe' i ni ar ddechrau'r tymor. Buon wrth ein bodd yn gwrando ar y cyflwyniad oedd yn llawn egni....a ofn! Gaethom y cyfle i brynnu'r llyfrau. Rydym yn mwynhau darllen y llyfrau, ond weithiau rydym yn ofni darllen mwy! At the beginning of term the authro Peter J Murray came to give us a presentation of his 'Mokee Joe' books. We loved every minute of his presentation, it was very exciting...and quite scary too! We all had the opportunity to purchase signed copies of his books! We are really enjoying reading them.

 Croeso i dudalen dosbarth blwyddyn 3!

Mae hi wedi bod yn ddechreuad gyffrous iawn i fod ym mlwyddyn tri. Rydym wedi bod i’r ganolfan gymnasteg yn Fforestfach yn barod a roedd pawb wedi mwynhau’r profiad newydd! Mae pawb yn edrych ymlaen i’r heriau newydd sydd yn gysylltiedig a fod yn adran Iau yr ysgol, a gweithio’n galed a mwynhau.

 

Thema’r dosbarth yr hanner tymor yma yw ‘Asiantaeth Teithio’. Byddwn yn dysgu sut i fynd ati i drefnu gwyliau, ac am wahanol wledydd ar draws y Byd.

 

Cofiwch dod i’r tudalen yma yn aml er mwyn gweld gwybodaeth pwysig yn ogystal a lluniau a fideo’s o’r plant yn gweithio a mwynhau!

 

 

Welcome to year 3’s class page! 

 

It has been an exciting start to being in a year three class. We have been to the gymnastics centre in Fforestfach already, and I’m pleased to say everybody enjoyed this new experience! We are all looking forward to the challenges involved in being in the junior department of the school, and working hard and enjoying!

 

Our class topic for this half term is ‘Travel Agents’. We will be learning how to book a holiday and about different countries around the World.

 

Remember to visit this page regularly to find out important information and see pictures and video’s of the children working and enjoying!

Croeso i dudalen dosbarth blwyddyn 3!

Mae hi wedi bod yn ddechreuad gyffrous iawn i fod ym mlwyddyn tri. Rydym wedi bod i’r ganolfan gymnasteg yn Fforestfach yn barod a roedd pawb wedi mwynhau’r profiad newydd! Mae pawb yn edrych ymlaen i’r heriau newydd sydd yn gysylltiedig a fod yn adran Iau yr ysgol, a gweithio’n galed a mwynhau.

 

Thema’r dosbarth yr hanner tymor yma yw ‘Asiantaeth Teithio’. Byddwn yn dysgu sut i fynd ati i drefnu gwyliau, ac am wahanol wledydd ar draws y Byd.

 

Cofiwch dod i’r tudalen yma yn aml er mwyn gweld gwybodaeth pwysig yn ogystal a lluniau a fideo’s o’r plant yn gweithio a mwynhau!

 

Welcome to year 3’s class page!

It has been an exciting start to being in a year three class. We have been to the gymnastics centre in Fforestfach already, and I’m pleased to say everybody enjoyed this new experience! We are all looking forward to the challenges involved in being in the junior department of the school, and working hard and enjoying!

 

Our class topic for this half term is ‘Travel Agents’. We will be learning how to book a holiday and about different countries around the World.

 

Remember to visit this page regularly to find out important information and see pictures and video’s of the children working and enjoying!