Home Page

Croeso / Welcome

Ar ran yr holl ddisgyblion, staff a llywodraethwyr, hoffwn groesawu chi i wefan Ysgol Gymraeg Bryn y Môr. Mae Ysgol Bryn y Môr yn ysgol hapus a gofalgar sydd yn darparu addysg ddwyieithog arbennig i'n plant ni ac yn eu paratoi nhw gyda'r sgiliau a'r gwerthoedd i lwyddo yn y dyfodol. Mae pawb sydd yn rhan o deulu Ysgol Bryn y Môr yn gweithio'n ddyfal i'w gwneud hi'n ysgol hapus a chreadigol sydd yn caniatáu ein plant i flodeuo ac i dyfu. Wrth i'r plant a'r staff gyfrannu at y wefan, bydd yr hapusrwydd a'r creadigrwydd yma yn dod i'r amlwg ar dudalennau'r safle. Manteisiwch ar bob cyfle i wirio'r wefan gan fydd llif cyson o newyddion a gwybodaeth i'w ddarllen. Pe bai unrhyw bryder neu ymholiad gennych, cysylltwch ag athro/athrawes eich plentyn neu fi yn bersonol trwy ffonio neu e-bostio. Gweler manylion ar sut i gysylltu ar y dudalen 'Manylion Cysylltu'. Diolch i chi am ddangos diddordeb yn ein hysgol - rydym yn ymfalchïo ynddi.  Os hoffech chi ymweld â'r ysgol neu ofyn unrhyw gwestiynau cysylltwch â'r ysgol i wneud trefniadau. Diolch                                                                                                                          

Mrs E Wakeham 

Pennaeth                                                      

 

 

On behalf of all the pupils, staff and governors, I would like to welcome you to Ysgol Gymraeg Bryn y Môr's website. Ysgol Bryn y Môr is a happy and caring school that provides an excellent, all-round, bilingual education that equips our children with the skills and values that will enable them to succeed in later life. All those involved at Ysgol Bryn y Môr work very hard to make our school a happy and creative place for the children to flourish and grow. As pupils and staff contribute to the website, you will see this happiness and creativity for yourself. Do take time to check the site on a regular basis as there will be a continuous stream of news and information for you. If you have any queries or concerns, please don’t hesitate to contact your child's class teacher or myself using the contact details to be found on the  'Contact Details' page on the website. Thank you for your interest in our school, of which we are very proud. If you would like to visit the school or ask any questions, please contact us for an informal chat.Thank you                                                                                                                          

 

Mrs E Wakeham

Head teacher